s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ACI­BA­DEM KURABİYESİ DÜN­YA­NIN EN LEZ­ZETLİ LİSTESİNDE

ACI­BA­DEM KURABİYESİ DÜN­YA­NIN EN LEZ­ZETLİ LİSTESİNDE
Sebiha ARSLAN: Acı badem ku­ra­bi­ye­si dün­ya­nın en lez­zet­li­le­ri lis­te­si­ne girdiDün­ya­nın dört bir ya­nın­da­ki yerel ye­mek­ler hak­kın­da bilgi sunan in­te­rak­tif ha­ri­ta ve bilgi plat­for­mun­ca ha­zır­la­nan "dün­ya­nın en iyi 100 ku­ra­bi­ye­si" lis­te­sin­de, özel­lik­le Datça böl­ge­sin­de ye­ti­şen ve 47'inci sı­ra­da yer alan acı badem ku­ra­bi­ye­si, Datça nın yerli halkı ve tu­rist­ler ta­ra­fın­dan yoğun ilgi gö­rü­yor.


Gast­ro­no­mi dün­ya­sı­nın önem­li kay­nak­la­rın­dan biri olan, Hır­va­tis­tan mer­kez­li "Tas­te­At­las" isim­li yerel lez­zet­le­ri de­ğer­len­di­ren plat­for­mun, "dün­ya­nın en iyi 100 ku­ra­bi­ye­si" lis­te­si­ne al­dı­ğı acı badem ku­ra­bi­ye­si, İlçe­miz de de uzun za­man­dır ya­pı­lı­yor. Bal, Balık, Be­gon­vil ve Ba­de­mi ile ünlü il­çe­mi­zin acı badem ku­ra­bi­ye­si en be­ğe­ni­len­ler ara­sın­da ye­ri­ni alı­yor.
Türk ku­ra­bi­ye­si ola­rak bi­li­nen acı badem ku­ra­bi­ye­si, yu­mur­ta akı, şeker ve badem unu­nun bir­le­şi­min­den orta ateş­te pi­şi­ri­li­yor. Ar­dın­dan limon su­yuy­la ka­rış­tı­rı­la­rak so­ğu­ma­ya bı­ra­kı­lan ku­ra­bi­ye, son­ra­sın­da ser­vi­se hazır olu­yor. badem ku­ra­bi­ye­si en çokta, Türk kah­ve­si ve don­dur­ma eş­li­ğin­de tav­si­ye edi­li­yor.
"Su zer­re­siy­le bile te­ma­sın­da bo­zu­lur"
İlçe­mi­zin se­vi­len es­naf­la­rın­dan ve Acı badem ku­ra­bi­ye us­ta­sı, 51 ya­şın­da­ki Müs­lüm Çimen, ürü­nün yöre hal­kın­dan ve il­çe­ye gelen ta­til­ci­ler ta­ra­fın­dan yoğun ilgi gör­dü­ğü­nü söy­le­di.
Mes­le­ğe 1988'de baş­la­dı­ğı­nı ifade eden Çimen, Acı­ba­dem ku­ra­bi­ye­si­ni yüzde yüz badem, şeker ve yu­mur­ta akıy­la yap­tık­la­rı­nı ifade ede­rek yap­tı­ğı açık­la­ma­da "Acı badem ku­ra­bi­ye­si ya­par­ken su zer­re­siy­le bile te­ma­sın­da yada nem­len­me­de bo­zu­la­rak is­te­di­ği­miz so­nu­cu ala­ma­yız, çünkü ka­bar­maz. İnce­lik­li çok kıy­met­li bir ürün­dür. Us­ta­lık ge­rek­ti­ren, uzun yıl­lar ya­pı­lıp tec­rü­be edil­me­si ge­re­ken bir ürün­dür. Her pas­ta­cı­nın ve ku­ra­bi­ye us­ta­sı­nın ya­pa­bi­le­ce­ği tarz­da bir ürün de­ğil­dir. Bizim top­rak­la­rı­mı­zın ma­ka­ro­nu gibi bir şey. Badem te­da­ri­ği­mi­zi, yöre hal­kı­mız­dan ve top­tan­cı­lar­dan sağ­lı­yo­ruz "
Pas­ta­ne­de ba­ba­sı ile bir­lik­te ça­lı­şan ve aynı za­man­da ney sa­nat­çı­sı olan 27 ya­şın­da­ki İmran Aydın Çimen de ku­ra­bi­ye­nin ta­ri­fi­ni ba­ba­sın­dan öğ­re­nip ge­liş­tir­di­ği­ni ve yöre halkı ta­ra­fın­dan da çok be­ğe­nil­di­ği­ni ifade etti. Oğul Çimen ''
Ku­ra­bi­ye­le­ri­mi­zi, Datça'nın aro­ma­sı çok yük­sek ba­dem­le­rin­den ya­pı­yo­ruz. Ka­li­te­li badem ve iyi iş­çi­lik ile ha­zır­la­dı­ğı­mız ku­ra­bi­ye­yi iş­let­me ola­rak yoğun se­zon­da 500 ile 1000 adet ara­sın­da sa­tı­şı­mız olu­yor.
İlçede ya­şa­yan, zi­ra­at mü­hen­di­si ola­rak görev yapan Veli Üzer' de il­çe­de bu yıl badem re­kol­te­si­nin 150 ton ci­va­rın­da ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek "Ge­nel­de ba­dem­li ku­ra­bi­ye, ba­dem­li ezme şek­lin­de de de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Lez­zet­li ol­ma­sın­dan do­la­yı acı badem ku­ra­bi­ye­si çok ter­cih edi­li­yor. Tadı ve aro­ma­sı fark­lı ol­du­ğu için in­san­lar bu ürünü se­vi­yor."
Datça'da ya­şa­mı­nı sür­dü­ren Hakan Bahar da il­çe­de ya­şa­yan bi­ri­si ola­rak bu tadı çok sev­di­ği­ni ve her zaman tü­ket­ti­ği­ni söy­le­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!