Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AK KADINLARDAN 8 MART DÜNYA KA­DIN­LAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

AK KADINLARDAN 8 MART DÜNYA KA­DIN­LAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Sebiha ARSLAN :Datça Kadın Kol­la­rı Başkanı Aslı Kaya ve yönetimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla, AK Parti Muğla Kadın Kolları ile eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.Datça AK Kadınlar daha sonra deprem bölgesinden gelen kadınlar ile kadın esnafları ve kamuda çalışan kadınları ziyaret edip, karanfil hediye etti. AK Kadınlar Basın açıklamalarında şu ifadelere değindi '’

Bugün dün­ya­nın her kö­şe­sin­de üre­ten, üret­ti­ğiy­le ül­ke­si­ne ve mil­le­ti­ne değer katan, azim ve ka­rar­lı­lık­la mü­ca­de­le veren emek­çi ka­dın­la­rın günü. Bu yıl 8 Mart'ı, 6 Şubat'ta ya­şa­dı­ğı­mız dep­rem­le­rin acı­sıy­la kar­şı­lı­yo­ruz. Dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah'tan rah­met, ya­ra­lı­la­ra da şifa di­li­yo­ruz.
Genel Baş­ka­nı­mız, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın li­der­li­ğin­de AK Parti ola­rak 2002'den bu yana hem temel insan hak­la­rı hem de be­şe­ri ser­ma­ye­nin güç­len­di­ril­me­si adına ka­dı­nın ha­ya­tın her ala­nın­da aktif rol al­ma­sı­na ve karar alma me­ka­niz­ma­la­rı­na ka­tı­lı­mı­na yö­ne­lik pek çok dü­zen­le­me yap­tık.
Ana­ya­sa­da­ki eşit­lik il­ke­si, Türk Ceza Ka­nu­nu'nda töre ve namus ci­na­ye­ti ce­za­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, İş Ka­nu­nu'nda eşit işe eşit ücret dü­zen­le­me­si, doğum izin­le­ri başta olmak üzere, aile ve iş ya­şa­mı uyum­laş­tı­rıl­mış­tır. Bunun yanı sıra en­gel­li ço­cu­ğu olan an­ne­ye 5 yıl erken emek­li­lik im­kâ­nı ve ben­ze­ri bir­çok dü­zen­le­me AK Parti dö­ne­min­de ha­ya­ta ge­çi­ril­miş­tir. Böy­le­lik­le eşit­lik başta olmak üzere ka­dı­nın güç­len­di­ril­me­si yasal gü­ven­ce al­tı­na al­mış­tır.
AK Parti ola­rak eği­ti­mi, en önem­li fır­sat eşit­li­ği aracı ola­rak kabul ettik. Bu nok­ta­da önem­li adım­lar attık. Bi­li­yo­ruz ki ka­dın­la­rın eği­tim se­vi­ye­si yük­sel­dik­çe iş gü­cü­ne ka­tı­lım oranı ar­tı­yor. Son açık­la­nan ve­ri­le­re göre yük­se­köğ­re­tim me­zu­nu ka­dın­la­rın iş gü­cü­ne ka­tı­lım oranı %67,6'dır. Yine 2002 yı­lın­da yük­se­köğ­re­tim­de­ki kız öğ­ren­ci oranı % 13,5 iken eği­tim ko­nu­sun­da­ki ka­rar­lı­lı­ğı­mız­la bu rakam 2022 yı­lın­da % 48,5'e ulaş­mış­tır.

SGK teş­vik­le­rin­de, gelir ver­gi­sin­de ve kadın ko­ope­ra­tif­le­rin­de yap­tı­ğı­mız yasal dü­zen­le­me­ler, hibe ve fon des­tek­le­rin­de ka­dın­la­ra uy­gu­la­dı­ğı­mız po­zi­tif ay­rım­cı­lık ile ka­dın­la­rın iş ha­ya­tı­na ka­tı­lı­mı­nı ve gi­ri­şim­ci ol­ma­la­rı­nı des­tek­le­dik. Ka­dı­nın iş gü­cü­ne ka­tıl­ma ora­nı­nı %27'den %35'e, yine %10,4 ola­rak he­def­le­nen kadın iş­ve­ren ora­nı­nı ise %13,2'lere çı­kar­dık. Kadın is­tih­da­mı­nı 6 mil­yon­dan 10 mil­yo­na yük­selt­tik.

Te­rör­le mü­ca­de­le­de, dağa ka­çı­rı­lan kadın ve kız ço­cuk­la­rı için nasıl mü­ca­de­le et­tiy­sek tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi bizim de ca­nı­mı­zı yakan, ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­le mü­ca­de­le­de de ka­rar­lı­yız. Genel Baş­ka­nı­mız, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın li­der­li­ğin­de, Ana­ya­sa'da, TCK'de yap­tı­ğı­mız de­ği­şik­lik­ler ve ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz ya­sa­lar ka­dı­na yö­ne­lik şid­det­le mü­ca­de­le­de ka­rar­lı­lı­ğı­mı­zın gös­ter­ge­si­dir. Son yap­tı­ğı­mız dü­zen­le­me ile iyi hal uy­gu­la­ma­sı­nı kal­dır­dık. Takım el­bi­se ve kra­vat artık tak­dir in­di­ri­mi ge­rek­çe­si sa­yıl­ma­ya­cak.
Datça  Kadın Kol­la­rı Teş­ki­la­tı ola­rak özel­lik­le kadın ve ço­cuk­lar için dep­re­min ilk gü­nün­den bu yana yan­la­rın­da olup ya­ra­la­rı­nı sarma gay­re­tin­de­yiz.
Teş­ki­lat ola­rak asrın fe­la­ke­ti­ni ya­şa­yan dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın acı­la­rı­nı yü­re­ği­miz­de his­se­di­yor, sı­kın­tı­la­rı­na ortak olu­yo­ruz. Gerek dep­rem böl­ge­le­ri­ne ger­çek­leş­tir­di­ği­miz zi­ya­ret­le­ri­miz­de, gerek dep­rem böl­ge­le­ri­ne gi­decek yar­dım mal­ze­me­le­ri­nin te­mi­ni ve ha­zır­lan­ma­sın­da, ge­rek­se dep­rem­den et­ki­le­ne­rek ili­mi­ze gelen dep­rem­ze­de mi­sa­fir­le­ri­mi­zin ön­ce­lik­li ih­ti­yaç­la­rı­nı tes­pit ve temin etme hu­su­sun­da canla başla ça­lı­şı­yo­ruz.
Bu yıl 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü'nde Kadın Kol­la­rı Teş­ki­lat­la­rı­mız­la dep­rem­den et­ki­le­nen ka­dın­lar­la bir­lik­te olma ka­ra­rı aldık. Dep­rem­ze­de­le­ri­miz sıcak sof­ra­la­rı­nı tek­rar kur­sun diye Genel mer­ke­zi­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nu ile mut­fak set­le­ri ha­zır­la­dık, 'Sıcak Sof­ra­lar' kam­pan­ya­sı ile on­la­ra bu set­le­ri ulaş­tı­rı­yo­ruz.
Bu sü­re­ci dev­let mil­let el ele ve­re­rek at­la­ta­cak, dep­re­min ya­ra­la­rı­nı hep bir­lik­te sa­ra­ca­ğız.
Ha­ya­tın her ala­nın­da büyük so­rum­lu­luk yük­le­nen, ne­sil­le­rin ye­tiş­me­sin­de büyük paya sahip olan, alın te­riy­le ve eme­ğiy­le var olan tüm emek­çi ka­dın­la­rın günü kutlu olsun.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!