.
Muğla
24 Mart, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

ANA­DO­LU GA­ZE­TE SA­HİP­LE­Rİ TEM­SİL­Cİ­LE­Rİ BELLİ OLDU

ANA­DO­LU GA­ZE­TE SA­HİP­LE­Rİ TEM­SİL­Cİ­LE­Rİ BELLİ OLDU
Sebiha ARSLAN :Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu'nda Ana­do­lu ga­ze­te­le­ri­ni Meh­met Ali Dim, Tahir Gü­le­bak ve Meh­met Ergün tem­sil edecek. Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu 32. Dönem Ana­do­lu Ga­ze­te Sa­hip­le­ri Tem­sil­ci­le­ri Se­çi­mi 25-26 Ocak 2023 ta­rih­le­rin­de An­ka­ra Hi­da­yet Tür­koğ­lu Spor Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di. Seçimi Gazetemiz adına, İmtiyaz sahibi Haluk Laçin temsil etti.

Edinilen bilgiye göre ;İlk gü­nün­de ye­ter­li ço­ğun­luk sağ­la­na­ma­ma­sı ne­de­niy­le ikin­ci güne er­te­le­nen se­çi­min açı­lı­şın­da ko­nu­şan Basın İlan Ku­ru­mu Genel Mü­dü­rü Cavit Er­kı­lınç, aday­lık sü­re­ci­nin Türk ba­sı­nı­na ya­kı­şır bir du­yar­lı­lık ve ne­za­ket­le geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Genel Ku­ru­lu­mu­za hangi ada­yı­mız ge­lecek olur­sa olsun ka­za­nan ba­sı­nı­mız ve Ku­ru­mu­muz ola­cak­tır. Do­la­yı­sıy­la bu çok sesli de­mok­ra­si or­ta­mı­na en çok hoş­gö­rü ve sağ­du­yu ya­kı­şa­cak­tır. Tüm aday­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar ve ko­lay­lık­lar di­li­yo­rum” dedi.
Genel Müdür Er­kı­lınç'ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, divan he­ye­ti oluş­tu­ru­la­rak se­çim­le­re ge­çil­di. Er­do­ğan Eri­şen 303, Meh­met Ali Dim 355, Meh­met Ergün 321, Tahir Gü­le­bak 346, Ümit Ba­ba­can 320, Yusuf Ziya Çakır 307 oy aldı.
Böy­le­ce se­çim­de en yük­sek oyu alan Meh­met Ali Dim, Tahir Gü­le­bak ve Meh­met Ergün, BİK Genel Ku­ru­lu'nda 2023-2025 yıl­la­rı ara­sın­da Ana­do­lu ga­ze­te­le­ri­ni tem­si­len görev ya­pa­cak isim­ler oldu. 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 1
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!