Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ARI­CI­LAR SERTİFİKA­LA­RI­NI ALDI

ARI­CI­LAR SERTİFİKA­LA­RI­NI ALDI
Sebiha ARSLAN :Mar­ma­ris'te bu yıl 7'ncisi dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Muğla Arı­cı­lık ve Çam BalıKong­re­si'nde Api­te­ra­pik Arı­cı­lık Ürün­le­ri İşleme Mer­ke­zi Gü­düm­lü, Pro­je­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen 'Ana Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve Api­te­ra­pik Ürün Eği­ti­mi' alan ka­tı­lım­cı­la­ra ser­ti­fi­ka­la­rı ve­ril­di. Datça’dan Arı yetiştiricisi Alper Kuyucu sertyifika ve plaket ile öldüllendirildi.


Muğla İli Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği (MAYBİR) ile Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si (MSKÜ)
iş­bir­li­ğin­de 7'ncisi dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Muğla Arı­cı­lık ve Çam Balı Kong­re­si geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mar­ma­ris'te Grand Ya­zı­sı Club Tur­ban Otel'de gerçekleşti.
 Et­kin­li­ğin dör­dün­cü gü­nü (son gün ) Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (MUTSO)'nın da or­ta­ğı ol­du­ğu Api­te­ra­pik Arı­cı­lık Ürün­le­ri İşleme Mer­ke­zi Gü­düm­lü Pro­je­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen 'Ana Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ve Api­te­ra­pik Ürün Eği­ti­mi' alan ka­tı­lım­cı­la­ra ser­ti­fi­ka­la­rı
dü­zen­le­nen tö­ren­le ve­ril­di.
Edinilen bilgiye göre ,
MUTSO Mec­lis Baş­ka­nı H. Koray Özcan tö­ren­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
“Ön­ce­lik­le böy­le­si önem­li bir et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği yapan, Muğla İli Arı Ye­tiş­ti­ri­ci­ler
Bir­li­ği­ne, Tür­ki­ye Arı­cı­lar Bir­li­ği­ne, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si­ne ve des­tek veren tüm
kurum ku­ru­luş­la­ra te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum. Ulus­la­ra­ra­sı ola­rak dü­zen­le­nen bu kong­re,
ül­ke­miz­de ve dün­ya­da arı­cı­lı­ğın tek­nik ve eko­no­mik so­run­la­rı ile bun­la­rın çözüm
öne­ri­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği, üre­ti­ci­le­rin ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin se­si­ne kulak veren bir
et­kin­lik ol­ma­sı ne­de­niy­le biz­ler için son de­re­ce kıy­met­li. Çam­ba­lı üre­ti­min­de ül­ke­mi­zin ve ili­mi­zin önemi ve po­tan­si­ye­li yad­sı­na­maz. Ancak arı­cı­lık­ta yeni ürün­le­re açık ol­maz­sak hem
katma değer açı­sın­dan hem de ra­kip­ler­le re­ka­bet edi­le­bi­lir­lik açı­sın­dan sı­kın­tı­lar ya­şa­ma­mız ka­çı­nıl­maz­dır. Muğla Ti­ca­ret Ve Sa­na­yi Odası ola­rak al­ter­na­tif arı­cı­lık ürün­le­ri­nin
ge­liş­ti­ril­me­si­ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la, sayın Va­li­miz Orhan Tavlı'nın des­tek­le­ri ve pay­daş­la­rı­mı­zın iş­bir­lik­le­ri ile güzel bir ça­lış­ma baş­lat­tık. Oda­mız ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de
yü­rü­tü­len Api­te­ra­pik Arı­cı­lık Ürün­le­ri Ar-Ge İno­vas­yon ve İşleme Mer­ke­zi pro­je­miz için
kol­la­rı sı­va­dık. Böl­ge­miz adına son de­re­ce de­ğer­li olan pro­je­de Muğla'ya gönül veren 10
proje or­ta­ğı­mız ve 7 iş­ti­rak­çi­miz bu pro­je­ye sahip çıktı. GEKA'da bu de­ğer­li pro­je­ye %70 ora­nın­da des­tek verdi. Pro­je­nin sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­sı için iş­let­me kap­sa­mın­da proje or­tak­la­rı ile bir şir­ket kurma aşa­ma­sın­da­yız. Şir­ke­tin mis­yo­nu Tür­ki­ye'de önem­li bir yeri olan bal ve api­te­ra­pik ürün­le­rin, ya­pı­la­cak ar-ge
ve ÜR-GE ça­lış­ma­la­rıy­la katma de­ğe­ri­ni art­tır­mak, bir marka de­ğe­ri oluş­tur­mak ve ulu­sal ve  ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da gö­rü­nür­lü­ğü sağ­la­mak­tır. Proje kap­sa­mın­da ku­ru­la­cak bu te­si­sin böl­ge­de bal ve api­te­ra­pik ürün üre­ten iş­let­me­le­ri­mi­ze mar­ka­laş­ma ko­nu­sun­da rol model ol­ma­sı ve katma de­ğe­ri yük­sek ürün için teş­vik et­me­si­ni bek­le­mek­te­yiz. Bu süreç içe­ri­sin­de tarım il mü­dür­lü­ğü­müz iş­bir­li­ğin­de arı­cı­la­rı­mı­za eği­tim­ler ve des­tek ekip­man­lar ver­dik.
Böl­ge­miz­de bi­linç­li arı­cı­lar ye­tiş­me­si, ili­miz ve ül­ke­miz arı­cı­lı­ğı­na daha fazla katkı sağ­la­mak adına ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bu eği­tim­le­re ka­tı­lım sağ­la­yan tüm arı ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­ze bir kez daha te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum. İlimiz için yap­tı­ğı­mız bu kıy­met­li ça­lış­ma­la­rın ham mad­de­si
için vaz­ge­çil­mez olan ve eko­sis­tem içe­ri­sin­de büyük önem teş­kil eden arı­la­rın ko­run­ma­sı,arı­cı­lık ürün­le­ri­nin de­ğe­ri­nin art­ma­sı ve ili­miz arı­cı­lık, bal ve api­te­ra­pik ürün­le­ri­nin marka de­ğe­ri­nin art­ma­sı ama­cıy­la MUTSO ve ku­ru­la­cak şir­ket ola­rak üze­ri­mi­ze düşen tüm ça­lış­ma­la­ra des­tek ol­mak­tan onur duy­mak­ta­yız.”Ser­ti­fi­ka tö­re­ni­nin ar­dın­dan ga­ze­te­ci ve su­nu­cu Mesut Yar mo­de­ra­tör­lü­ğün­de 'MuğlaArı­cı­lı­ğı­nın Ge­le­ce­ği' ko­nu­lu bir de panel ger­çek­leş­ti­ril­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!