Muğla
29 Mayıs, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ASRIN FE­LA­KETİNDEN KUR­TU­LAN DEP­REM­ZE­DE­LER, DATÇA'DA KO­NAK­LA­YA­CAK­LA­RI TESİSLERE YER­LEŞTİRİLİYOR

ASRIN FE­LA­KETİNDEN KUR­TU­LAN DEP­REM­ZE­DE­LER, DATÇA'DA KO­NAK­LA­YA­CAK­LA­RI TESİSLERE YER­LEŞTİRİLİYOR
Sebiha ARSLAN :Gü­ney­do­ğu ve Doğu Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de­ki 10 ili et­ki­le­yen Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­le­rin ar­dın­dan, Datça'ya da, dep­rem­ze­de­ler gel­me­ye baş­la­dı. Asrın fe­la­ke­ti ola­rak ni­te­le­nen 7.7 ve 7.6 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem­le­rin ar­dın­dan Datça'ya gelen 465 Dep­rem­ze­de il­çe­de­ki otel ve boş ko­nut­la­ra yer­leş­ti­ril­di.

Dep­re­min 9. gü­nü­ne gel­di­ği­miz bu günde, dün iti­ba­riy­le il­çe­ye gelen 465 dep­rem­ze­de, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ve AFAD ko­or­di­ne­sin­de otel ve boş ko­nut­la­ra yer­leş­ti­ril­di.
Kay­ma­kam­lık, Afet­ze­de­le­ri mi­sa­fir etmek is­te­yen va­tan­daş­la­rın mü­ra­ca­at­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti.
Ya­pı­lan açık­la­ma­da ''Şu an için gö­nül­lü olan 154 iş­let­me ve evler ile bir­lik­te top­lam 2700 yatak ka­pa­si­te­miz mev­cut.İşlet­me ve ev­ sahiplerinden, ko­nak­la­ma için afet­ze­delerden her­han­gi bir ücret al­ma­ya­ca­ğı beyan eden ta­ah­hüt­na­me is­ti­yo­ruz. Dep­rem böl­ge­sin­den kendi im­kan­la­rıy­la gelen ve ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de­le­ri­mi­zin' de Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za yada AFAD' a bilgi ver­me­si­ni rica edi­yo­ruz'' de­nil­di.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!