Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AYDIN AYAY­DIN ; İLK İŞİM, DATÇA HAL­KI­MI­ZI AS­BEST­Lİ BO­RU­LAR İLE ŞEH­RİN GÖ­BE­ĞİN­DE­Kİ ARIT­MA TE­Sİ­SİN­DEN KUR­TAR­MAK, DE­NİZ­LE­Rİ­Mİ­Zİ İSE FO­SEP­TİK'TEN TE­MİZ­LE­MEK OLA­CAK!

AYDIN AYAY­DIN ; İLK İŞİM, DATÇA HAL­KI­MI­ZI AS­BEST­Lİ BO­RU­LAR İLE ŞEH­RİN GÖ­BE­ĞİN­DE­Kİ ARIT­MA TE­Sİ­SİN­DEN KUR­TAR­MAK, DE­NİZ­LE­Rİ­Mİ­Zİ İSE FO­SEP­TİK'TEN TE­MİZ­LE­MEK OLA­CAK!
Sebiha ARSLAN: AK Parti Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan adayı Aydın Ayay­dın, yıl­lar­dır Datça'nın ka­na­yan ya­ra­sı olan as­best­li bo­ru­lar ile şeh­rin gö­be­ğin­de­ki arıt­ma te­si­si ve özel­lik­le Pa­la­mut­bü­kü ve Me­su­di­ye böl­ge­le­rin­de alt yapı ol­ma­ma­sın­dan kay­nak­lı, sı­zın­tı ile de­niz­le­ri kir­le­ten fo­sep­tik­ten kur­ta­ra­ca­ğı­nı ifade etti

''Datça Hal­kı­mı­zı As­best­li bo­ru­lar­dan kur­ta­ra­ca­ğız''
Ayay­dın gazetemize yap­tı­ğı açık­la­ma­da; "Ken­di­ne hay­ran bı­ra­kan de­ni­zi, ye­şi­li, do­ğa­sı ve in­sa­nıy­la Ege'nin in­ci­si, Tür­ki­ye'mizin viz­yo­nu olan, Datça Ya­rı­ma­da­mız, yıl­lar­dır ha­ket­ti­ği değer gös­te­ril­me­miş, tu­rizm ve tarım için ye­te­ri kadar des­tek ve­ril­me­miş, pro­je­ler üre­til­me­miş­tir. Datça ya­rı­ma­da­mı­zın en çok nü­fu­sa sahip olan, İskele ma­hal­le­si başta olmak üzere, temiz su hat­la­rı, halen ve ma­ale­sef as­best­li bo­ru­lar kul­la­nıl­mak­ta­dır. Sü­rek­li mey­da­na gelen pat­lak­lar se­be­biy­le su ke­sin­ti­le­ri­nin yanı sıra, as­best­li bo­ru­lar va­tan­da­şı­mı­za kan­ser' e da­ve­ti­ye çı­kar­mak­ta­dır. Datça Hal­kı­mı­zın yıl­lar­dır sağ­lı­ğı ile oy­nan­mak­ta­dır. Tüm va­tan­da­şı­mı­zın sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden, as­best­li bo­ru­lar ive­di­lik­le de­ğiş­ti­ri­le­cek­tir . 


Arı­tı­lan suyun geri dö­nü­şü­mü­nü sağ­la­ya­rak, park ve bahçe su­la­ma­la­rın­da kul­la­na­ca­ğız

İskele ma­hal­le­si Liman gi­ri­şin­de bu­lu­nan arıt­ma te­si­si­nin aci­len uygun bir yere ta­şı­yıp, arı­tı­lan suyu' da geri dö­nü­şüm­le, park ve bahçe su­la­ma­la­rın­da kul­la­na­ca­ğız.

Pa­la­mut­bü­kü ve Me­su­di­ye de­niz­-le­ri­mi­zi fo­sep­tik­ten kur­ta­ra­ca­ğız
Dün­ya­ca ünlü Betçe böl­ge­miz­de, Pa­la­mut­bü­kü ve Me­su­di­ye koy­la­rı­mı­zın yer­le­şim yer­le­ri­nin imar plan­la­rı ba­ha­ne edi­le­rek, bu­gü­ne kadar alt­ya­pı ya­pıl­ma­mış, fo­sep­tik çukur su­la­rı­nın ta­ma­mı de­ni­ze sı­za­rak de­niz­le­ri­mi­zi kir­let­mek­te­dir. Hatta yo­sun­laş­ma­lar baş­la­mış­tır. 
Çözüm ola­rak imar planı ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken vakit kay­bet­me­den ka­na­li­zas­yon ve arıt­ma te­sis­le­ri­mi­zi ive­di­lik­le ya­pa­ca­ğız.1 Ni­san­dan iti­ba­ren ça­lış­ma­la­rı­mız ive­di­lik­le ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz"
Datça ya­rı­ma­da­mız­da­ki, es­na­fı­mız, tu­ri­zm­ci­miz, köy­lü­müz, kent­li­miz kı­sa­ca 7'den 70'e her ke­sim­den kar­de­şi­mi­zin hu­zu­ru ve re­fa­hı için 1 Ni­san­dan iti­ba­ren ça­lış­ma­la­rı­mız ive­di­lik­le ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz" dedi

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!