Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AYTAÇ KURT ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI

AYTAÇ KURT ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­DI
Simge AYBEY:Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt, Datça Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı açık­la­ma­sı­nı (aday adayı) parti bi­na­sın­da cu­mar­te­si günü saat 15:00'da dü­zen­le­di­ği basın açık­la­ma­sı ile du­yur­du.

Baş­kan Aytaç Kurt yap­tı­ğı açık­la­ma­da özet­le ''
Sev­gi­li Dat­ça­lı­lar, Say­gı­de­ğer Parti Üye­le­ri­miz, De­ğer­li Basın Men­sup­la­rı, çok kıy­met­li muh­tar­la­rı­mız, STK de­ğer­li tem­sil­ci­le­ri
Bugün bu­ra­da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı bi­na­sın­da siz­ler­le bu­lun­ma­nın duygu yüklü an­la­mı­nı ya­şı­yo­rum. Ön­ce­lik­le ara­mız­da bu­lu­nan sev­gi­li parti üye­le­ri­mi­ze, aile­me ve de­ğer­li basın men­sup­la­rı­na, dost­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Siz­ler­le bir arada olmak, bu önem­li ka­ra­rı açık­la­ma­mı daha an­lam­lı kı­lı­yor. He­pi­niz iyi ki var­sı­nız ve iyi ki gel­di­niz.
Önce
Bu sü­reç­te be­ra­ber ça­lış­tı­ğım İl Baş­kan­la­rı­ma, Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ,ilçe baş­kan­la­rı­ma, Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı­ma, ilçe Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­ma
Yö­ne­tim ku­ru­lu ve mec­lis üye­le­ri­me Kadın ve Genç­lik kol­la­rı­na san­dık gö­rev­li­le­rin­den, eği­tim so­rum­lu­la­rı­na kadar hep­si­ne çok te­şek­kür ede­rim.
Bu ken­tin kül­tü­rü­ne, sos­yal ha­ya­tı­na, eser­le­ri­ne kat­kı­la­rı­nı­zı asla unut­ma­ya­ca­ğım.
Bil­di­ği­niz üzere bu­ra­la­ra çok uzun yol­lar­dan gel­dim Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Datça Şu­be­si­ni ku­ra­rak iki dö­nem­de baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü­ğüm mü­ca­de­le ha­ya­tı­mı par­ti­mi­zin ça­tı­sı al­tın­da ke­sin­ti­siz devam et­tir­dim. Sekiz yıl bo­yun­ca Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı'nı onur­la ve gu­rur­la yü­rüt­tüm. Bu süre zar­fın­da Datça için, siz­ler için gece gün­düz de­me­den, yo­rul­mak nedir bil­me­den ça­lış­tık. Bu sü­reç­te hep bir­lik­te ya­şa­dı­ğı­mız anı­lar, bir­lik­te ka­zan­dı­ğı­mız za­fer­ler, bir­lik­te aş­tı­ğı­mız zor­luk­lar, tüm bun­lar benim için unu­tul­maz bir de­ne­yim­di. Ül­ke­miz­de­ki ve il­çe­miz­de­ki ada­let­siz­lik­le­re ve bas­kı­la­ra, zu­lüm­le­re, ta­la­na, kadın ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik şid­de­te karşı bir­lik­te ve omuz omuza mü­ca­de­le ettik.
Ama şimdi Datça için yeni bir ufuk sunma he­de­fim­le Datça sev­gi­si ve hiz­met aş­kıy­la dolu bir ka­ra­rın açık­la­ma­sı­nı yap­mak için bu­ra­da bu­lu­nu­yo­rum. Görev al­dı­ğım süre için­de il­çe­miz için önem­li adım­lar attık, pro­je­ler ger­çek­leş­tir­dik. Ancak, bugün bu­ra­da daha güçlü, daha adil ve daha ya­şa­na­bi­lir bir Datça inşa etmek, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­nin ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­le­rin yerel yö­ne­tim he­def­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­mek, sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ği­mi­zin bay­ra­ğı­nı daha da yu­ka­rı­la­ra çı­kar­mak ama­cıy­la be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı aday aday­lı­ğı­mı açık­lı­yo­rum.
Datça için mü­ca­de­le eden her­kes ve her kesim ile bu mü­ca­de­le­yi daha da ile­ri­ye ta­şı­mak için ada­yım. Çünkü ben her şeyi bi­le­mem, ama ben bir şeyi bi­len­le ça­lış­ma­sı­nı iyi bi­li­rim.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. Yı­lın­da, Par­ti­miz­de yeni bir dö­ne­min baş­la­dı­ğı bu gün­ler­de, Datça'nın po­tan­si­ye­li­ni daha da ar­tır­mak, so­run­la­ra et­ki­li çö­züm­ler üret­mek ve de en önem­li­si Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ışı­ğın­da, ken­ti­mi­zi daha ay­dın­lık bir ge­le­ce­ğe ta­şı­mak için ada­yım. Bu he­def­le­re siz de­ğer­li hal­kı­mı­zın des­tek­le­riy­le ula­şa­ca­ğı­mı­za inan­cım tam­dır.
He­pi­ni­ze tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum. Hep bir­lik­te, daha güzel gün­ler için yola çı­kı­yo­ruz!
Aklın ve bi­li­min yo­lun­da “Biz” ol­ma­ya ge­li­yo­ruz’’dedi.

Gazetemizde ve web sayfamızda diğer adayların,adaylık açıklamaları , projeleri ve vs. açıklamaları, tarafımıza paylaşıldıkça, yayınlanacaktır...

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!