Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BAŞKAN ADAYLARI DATÇA'DA GAY­Rİ­MEN­KUL VE İMAR PLAN­LA­RI ÜZE­Rİ­NE GÖRÜŞ ALIŞ­VE­Rİ­ŞİN­DE BU­LUN­DU

BAŞKAN ADAYLARI DATÇA'DA GAY­Rİ­MEN­KUL VE İMAR PLAN­LA­RI ÜZE­Rİ­NE GÖRÜŞ ALIŞ­VE­Rİ­ŞİN­DE BU­LUN­DU
Simge AYBEY: Datça Emlak Mü­şa­vir­le­ri Der­ne­ği'nin ta­le­bi üze­ri­ne, çe­şit­li si­ya­si par­ti­ler­den be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı, gay­ri­men­kul sek­tö­rü ve imar plan­la­rıy­la il­gi­li önem­li bir top­lan­tı­ya ka­tıl­dı.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si'nden be­le­di­ye baş­kan adayı Aytaç Kurt, Cum­hur İtti­fa­kı'ndan be­le­di­ye baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da ve Ba­ğım­sız Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Mesut Yar, katılımcılarla Cuma günü 22 Mart 2024 ta­ri­hin­de Kar­gi­li­os Hotel&Beach'te saat 11:00'da bir araya geldi. Top­lan­tı, ka­tı­lım­cı­la­rın gö­rüş­le­ri­ni pay­laş­ma­sı, so­run­la­rı ve çözüm öne­ri­le­ri­ni dile ge­tir­me­si için bir plat­form sundu. Top­lan­tı­nın ana gün­de­mi, Datça'nın gay­ri­men­kul sek­tö­rü ve imar plan­la­rıy­la il­gi­liy­di. Datça'nın ge­le­ce­ği için kri­tik olan bu ko­nu­lar­da, aday­lar ve der­nek üye­le­ri ara­sın­da önem­li bir fikir alış­ve­ri­şi ger­çek­leş­ti. Ba­ğım­sız Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Mesut Yar özet­le, top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ''Ken­tin tüm pay­daş­la­rıy­la bir­lik­te yö­net­me­yi çok ka­fa­ya koy­muş bu ko­nu­da da iki yıl­dır ha­ra­ket­li­li­ği olan bu ha­ra­ket­li­li­ğin­de yavaş yavaş artık sa­de­ce kam­pan­ya sü­re­cin­de si­ya­sal­laş­ma­dan si­ya­se­tin üze­rin­de dav­ra­na­rak her hangi bir si­ya­si va­at­te bu­lun­ma­ya­rak, Datça'nın ve Datça pay­daş­la­rı­nı Bet­çe­siy­le, çu­ku­ruy­la en uç­ta­ki Kni­dos'uyla Datça pay­daş­la­rı­nı bir ya­rı­ma­da bü­tü­nüy­le bam­baş­ka bir nok­ta­ya gel­me­si­ni he­def­li­yo­ruz. He­def­le­di­ği­miz nok­ta­yı da ben size net bir şe­kil­de şöyle özet­le­rim, Antik Yu­nan­da­ki Datça Yar­dı­ma­da­sı de­ni­len yer­de­ki mo­del­le­me hem imar mo­del­le­me­si hem kül­tür mo­del­le­me­si, kanat mo­del­le­me­si, hem de an­la­yış mo­del­le­me­si bizim için. Kendi coğ­raf­ya­mız­da hem de. Önü­müz­de­ki ko­ca­man Ana­do­lu ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'nin o gü­ze­lim top­rak­la­rı­na ışık ola­cak'' dedi. . Cum­hur İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da ise, ''Benim bu­ra­da­ki ama­cım ön­cel­lik­le ve ön­cel­lik­le sizin so­run­la­rı­nı­zı din­le­mek, özel­lik­le son za­man­lar­da bi­li­yor­su­nuz Datça'da sos­yal med­ya­da plat­form­la­rın­da do­la­şan bir tar­tış­ma var. Be­le­di­ye İnşa­at­çı­la­ra, em­lak­çı­la­ra peş­keş çe­ki­li­yor on­lar­la be­ra­ber yü­rü­tü­lü­yor, mec­lis­ler­de in­şa­at­çı is­te­mi­yo­ruz mü­te­ah­hit is­te­mi­yo­ruz, em­lak­çı is­te­mi­yo­ruz gibi bir şey dö­nü­yor. Ben bunun doğru ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Bunu söy­le­ye­yim bütün bir mes­lek gru­bu­nun kötü yan­sıt­ma­yı da ben red­de­di­yo­rum. Yüz ki­şi­lik bir emlak grubu varsa bun­dan hepsi mi kötü? Veya hepsi mi İyi. Tabi ki bun­lar­la ala­ka­lı il­la­ki her top­lum­da ol­du­ğu gibi il­la­ki ola­cak­tır bun­la­rı bir ke­na­ra ayır­dı­ğı­nız andan iti­ba­ren bu top­lu­lu­ğu tem­si­len bi­ri­le­ri­nin o mec­lis­te tem­sil nok­ta­sın­da al­ma­nın ben doğru ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bu tar­tış­ma­nın çok ye­rin­de kar­şı­lı­ğı olan tar­tış­ma ol­ma­dı­ğı­nı ina­nı­yo­rum. Bu­ra­da em­lak­çı­lar­da ola­cak mü­te­ah­hit­ler­de ola­cak mü­hen­dis­ler­de ola­cak, mi­mar­lar­da ola­cak. Mes­lek grup­la­rı tem­si­len bu­ra­da bu ar­ka­daş­la­rı­mız ola­cak­lar, ol­ma­lı­lar çünkü. Bu gru­bun so­run­la­rı­nı dile ge­ti­re­bi­lecek olan ki­şi­ler bun­lar. Mes­le­ğin için­de­ki­ler'' dedi. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si be­le­di­ye baş­kan adayı Aytaç Kurt ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ''Biz nasıl bir Datça is­te­di­ği­miz ve bun­dan sonra nasıl bir Datça'da ya­şa­ya­ca­ğı­mızı siz­le­rin de kat­kı­la­rıy­la be­ra­ber bu fi­kir­le­ri ortak akıl­la, bir masa et­ra­fın­da bu­luş­tu­rup böyle bir coğ­raf­ya­da gü­zel­li­ğin huzur içe­rin­de ya­şa­ma­nın bir be­de­li ol­du­ğu­nu ve bun­dan son­ra­da bir­çok yerde de söy­le­di­ğim gibi bi­rin­ci gö­re­vi­mi­zin Datça'yı ko­ru­mak sa­de­ce de­ni­zi­ni, do­ğa­sı­nı, sa­hi­li­ni, or­ma­nı­nı değil bun­dan son­ra­ki sü­reç­te huzur bo­zu­cu bazı ya­pı­lan­ma­la­ra karşı da mü­ca­de­le et­me­miz ge­rek­ti­ği­ne siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Önü­müz­de böyle bir süreç var he­pi­miz bu coğ­raf­ya da be­ra­ber kar­deş­lik hu­ku­ku içe­ri­sin­de ya­şa­mak zo­run­da­yız. Her an­lam­da Datça'da ya­şa­ma­nın be­de­li­ni hu­zu­ru­nu hep be­ra­ber pay­la­şa­ca­ğız. Huzur bo­zu­cu ve kar­deş­lik hu­ku­ku­na ay­kı­rı dav­ra­nış­lı olan­lar­la il­gi­li mü­ca­de­le­miz sürer bu coğ­raf­ya de­di­ği­niz an­lam­da bizim ya­şa­ma alan­la­rı­mız bu an­la­yış­ta olan ar­ka­daş­lar­la be­ra­ber ya­şa­ya­ca­ğız.'' dedi
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!