.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

''BELEDİYE NE­RE­DE''!

''BELEDİYE NE­RE­DE''!
Sebiha ARSLAN :Datça'da gün­den güne ço­ğa­lan kaçak ya­pı­laş­ma, sa­hil­le­rin iş­ga­li ve eğ­len­ce me­kan­la­rı­nın yük­sek de­si­bel­li müzik ya­yı­nı yap­ma­la­rı bir grup va­tan­daş ta­ra­fın­dan Datça be­le­di­ye­si önün­de, pro­tes­to edil­di. ''Kaçak ya­pı­laş­ma, sa­hil­le­rin iş­ga­li ve yük­sek sesli müzik is­te­mi­yo­ruz. Ge­re­ği neyse yap. Gö­re­vi­ni yap Datça Be­le­di­ye­si'' slo­gan­la­rı atıl­dı.


Muğla Çevre Plat­for­mu ve Şez­long­suz Datça sivil top­lum ör­gü­tü­nün çağ­rı­sı üze­ri­ne 5 Eylül salı günü  Datça Be­le­di­ye­si'nin önün­de top­la­nan grup daha sonra basın açık­la­ma­sın­da bu­lu­nup, Datça be­le­di­ye­si­ne di­lek­çe­le­ri­ni sundu.
Basın açık­la­ma­sın­da özet­le şu cüm­le­le­re yer ve­ril­di. Datça için Be­le­di­ye'yi gö­re­ve ça­ğı­rı­yo­ruz!
Özel Çevre Ko­ru­ma alanı olan Datça'da; özel olan, ko­ru­nan ne kaldı? Datça ya­rı­ma­da­sı­nın eko­sis­te­mi­ne, do­ğa­sı­na ay­kı­rı bi­çim­de ranta da­ya­lı tu­rizm po­li­ti­ka­la­rı ve kont­rol­süz kent­leş­me başlı ba­şı­na bir so­run­ken; zaten ya­pı­laş­ma­yı tek ba­şı­na tar­tış­mak ge­re­ki­yor­ken, bir de kaçak ya­pı­laş­ma­nın tüm ya­rı­ma­da­da ve özel­lik­le Datça mer­kez­de hızla art­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Peki ar­ke­olo­jik sit alan­la­rı­nın ko­run­ma­dı­ğı, kaçak ya­pı­la­rın gö­rün­mez kı­lın­dı­ğı, tes­pit edi­len ve hatta yıkım ka­ra­rı alı­nan ya­pı­lar­da karar in­faz­la­rı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı, kı­yı­la­rın her gün daha da ya­yı­lan bi­çim­de işgal edil­di­ği ve ranta tes­lim edil­di­ği bir kent­te, be­le­di­ye ne­re­de? Bizi du­yu­yor mu?
Biz be­le­di­ye­yi du­yu­yor, gö­rü­yor ve iz­li­yo­ruz. Datça'nın hızla ranta, ser­ma­ye­ye tes­lim edil­me­si­ne karşı, tüm hu­kuk­suz gi­ri­şim­le­ri dur­dur­ma yet­ki­si olan Be­le­di­ye'yi de iz­li­yo­ruz ve artık dur, hoş görme, to­le­rans gös­ter­me, be­le­di­ye gö­re­vi­ni yap di­yo­ruz! Be­le­di­ye gö­re­vi­ni yap, yıkım ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la!
SAHİLLER İŞGAL AL­TIN­DA
Be­le­di­ye gö­re­vi­ni yap; kı­yı­lar­da­ki hu­kuk­suz ki­ra­la­ma­la­rı or­ta­dan kal­dır­mak için yet­ki­ni kul­lan!
Be­le­di­ye gö­re­vi­ni yap; kı­yı­lar­da hu­kuk­suz ki­ra­la­ma­la­ra da­ya­lı iş­gal­le­re karşı, ha­re­ke­te geç. Kıyı Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne açık bi­çim­de ay­kı­rı­lık ta­şı­yan kı­yı­lar­da­ki ba­ri­yer, sak­sı­lar, ten­te­ler, şez­long­lar ve ma­sa­lar gibi işgal araç­la­rı­nı kal­dır­mak için gö­re­vi­ni yap!
YÜK­SEK DESİBELLİ MÜZİK EĞ­LEN­CE DEĞİL İŞKEN­CE
Be­le­di­ye gö­re­vi­ni yap; mes­kun ma­hal­de müzik ve iş­let­me ruh­sa­tı ol­ma­yan eğ­len­ce me­kan­la­rı­nın müzik adı al­tın­da gü­rül­tü kir­li­li­ği­ne göz yu­mul­ma­sı­nı, bunun yay­gın hale gel­me­si­ni kabul et­mi­yo­ruz! Be­le­di­ye yüz­ler­ce in­sa­nın bu ko­nu­da­ki şi­ka­yet­le­ri­ni gör­mez­den gelme!
Be­le­di­ye gö­re­vi­ni yap; su so­ru­nun­dan doğ­ru­dan so­rum­lu ol­ma­san da, su so­ru­nun çözüm yol­la­rı­nı ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da değil, ka­mu­sal alan­da tüm Dat­ça­lı­lar­ca tar­tı­şıl­ma­sı­nı sağla!
Be­le­di­ye'nin gö­re­vi­ni yap­ma­dı­ğı daha pek çok durum an­la­tı­la­bi­lir. Bun­la­rı tek tek say­ma­yı ge­rek­li gör­mü­yo­ruz. Be­le­di­ye­den ta­le­bi­miz çok açık: Ka­mu­sal alan­la­ra, hak­la­rı­mı­za hu­kuk­suz bi­çim­de mü­da­ha­le edil­me­si kar­şı­sın­da "yet­kim yok" be­ya­nı­nın öte­si­ne ge­çe­rek, yet­ki­le­ri­ni kul­lan­ma­sı­nı ve gö­re­vi­ni yap­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz.
Be­le­di­ye gö­re­vi­ni yap­ma­ma­ya devam eder­se, ge­ri­ye sa­vu­na­ca­ğı­mız bir Datça kal­ma­ya­cak! O ne­den­le, yerel se­çim­ler ön­ce­si Dat­ça­lı yurt­taş­lar ola­rak be­le­di­ye­yi bir kez daha uya­rı­yor ve tüm bu görev ih­mal­le­ri­ne karşı ses çı­ka­rı­yor, halk­tan, do­ğa­dan yana ol­ma­yan, kent­li hak­la­rı­mı­zı yok sayan yö­ne­tim­le­re oy ver­me­ye­ce­ği­mi­zi ilan edi­yo­ruz!
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!