s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BELEDİYE UYAR­DI! ''DAT­ÇA-MAR­MARİS KA­RA­YO­LUN­DAKİ YABAN EŞEK­LERİNİ BES­LE­MEYİN''

BELEDİYE UYAR­DI! ''DAT­ÇA-MAR­MARİS KA­RA­YO­LUN­DAKİ YABAN EŞEK­LERİNİ BES­LE­MEYİN''
Sebiha ARSLAN :Datça - Mar­ma­ris Ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan yaban eşek­le­ri­nin tra­fi­ğin akı­şı­na ve ka­za­la­ra neden ol­ma­sı ne­de­niy­le, bes­le­me ya­pıl­ma­ma­sı ve sü­rü­cü­le­rin dik­kat­li ol­ma­sı yö­nün­de, Datça Be­le­di­ye­si uya­rı­da bu­lu­nul­du.

Özel­lik­le bay­ram ön­ce­si ve son­ra­sı, böl­ge­ye gelen ta­til­ci­ler ta­ra­fın­dan da bes­le­me ya­pıl­ma­ma­sı is­te­nen yaban eşek­le­ri­nin do­ğa­da ya­şam­la­rı­nı sür­dü­re­bi­le­ce­ği yi­ye­ce­ği bu­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.
Ya­pı­lan açık­la­ma­da ''De­ğer­li Va­tan­daş­la­rı­mız,
Dat­ça-Mar­ma­ris Ka­ra­yo­lu'nda özel­lik­le bay­ram sü­re­sin­ce ve son­ra­sın­da ar­ta­cak tra­fik yo­ğun­lu­ğun­da dik­kat­li ol­ma­nız ge­re­ken önem­li bir ko­nu­ya dik­kat çek­mek is­ti­yo­ruz. Ka­ra­yo­lun­da çok sa­yı­da yaban eşeği bu­lun­mak­ta­dır. Bu eşek­ler, do­ğa­da kendi ken­di­ne üre­yen ve ev­cil­lik özel­lik­le­ri­ni kay­bet­miş hay­van­lar­dır.
Ne yazık ki, va­tan­daş­la­rı­mı­zın kar­puz, kavun, meyve, sebze, hatta bis­kü­vi gibi yi­ye­cek­ler ve­re­rek bes­le­me­ye ça­lış­ma­sı bu eşek­le­rin yol ke­nar­la­rı­na çık­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır. Bu durum, yol gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye sok­mak­ta­dır. As­lın­da, bu hay­van­la­rın do­ğa­da ye­ter­li mik­tar­da su ve yi­yecek kay­nak­la­rı mev­cut­tur. Dat­ça-Mar­ma­ris ara­sın­da­ki bölge, çok sa­yı­da en­de­mik bitki türü ba­rın­dı­ran özel bir çevre ko­ru­ma böl­ge­si­dir ve yaban hay­van­la­rı için ye­ter­li besin kay­na­ğı sağ­la­mak­ta­dır.
Va­tan­daş­la­rı­mız­dan ri­ca­mız, bu hay­van­la­ra yi­yecek ve su ver­me­me­le­ri­dir. Özel­lik­le bay­ram sü­re­sin­ce ve son­ra­sın­da ka­ra­yo­lun­da se­ya­hat eder­ken dik­kat­li araç kul­lan­ma­la­rı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır. Gece sa­at­le­rin­de eşek­ler gö­rün­me­di­ği için özel­lik­le gece sü­rüş­le­rin­de ekst­ra dik­kat­li olun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Geçen yıl bu ko­nuy­la il­gi­li bir bil­gi­len­dir­me vi­de­osu pay­laş­mış­tık. Lüt­fen bu bil­gi­le­ri dik­ka­te ala­rak, hem kendi gü­ven­li­ği­ni­zi hem de yaban hay­van­la­rı­nın doğal ya­şam­la­rı­nı ko­ru­ya­lım. Te­şek­kür ede­riz.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!