Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BETÇE BÖLGESİ SUYA KAVUŞTU

BETÇE BÖLGESİ SUYA KAVUŞTU
Sebiha ARSLAN :Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yesi ile Hızırşah mahallesi arasında ''Yılan Hikayesine dönen'', Datça - Betçe böl­ge­si­ su projesi sonunda tamamlandı. Betçe Bölgesine su verilmeye başlandı.Yer altı sularını vermek istemeyen ve % 80 tarımla geçinen Karaköy mahalle sakinleri ile de proje aşamasında karşı karşıya kalan Büyükşehir belediyesi, Karaköy Mahallesinde açtığı su kuyuları Karaköy Halkı tarafından kapatılmak istenilmişti.


Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün, Betçe Bölgesine yaklaşık 2 sene önce, yeni hat ya­pa­rak içme suyu so­ru­nu­nu ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­ra­cak­la­rı­nın sö­zü­nü ver­miş­ti. Bu kap­sam­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len proje ile böl­ge­ye 25 ki­lo­met­re­lik içme suyu hattı ya­pıldı. Me­su­di­ye, Sındı, Yaka ve Yazı ma­hal­le­le­ri­ne Çar­şam­ba gü­nün­den iti­ba­ren ke­sin­ti­siz ola­rak su ve­ril­me­ye baş­la­ndı.
Günde İki Bin Ton Ek İçme Suyu Ve­ri­lecek
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü  Betçe Böl­ge­sin­de baş­lat­tı­ğı 25 ki­lo­met­re­lik içme suyu hat­tı­nı ta­mam­la­dı. 45 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım­la Me­su­di­ye, Sındı, Yaka ve Yazı Ma­hal­le­le­ri­ne Çar­şam­ba gü­nün­den iti­ba­ren su ve­ril­me­ye başlandı.  Böy­le­lik­le Betçe bölgesine  gün­lük 2 bin 165 ton içme suyu temin edil­miş oldu.
Hı­zır­şah'ta Ka­mu­laş­tır­ma Ya­pıl­dı
Betçe Böl­ge­sin­de ya­pı­lan 25 ki­lo­met­re­lik içme suyu hattı ya­pı­mın­da Ha­zır­şah yo­lun­da 200 met­re­lik alan özel mül­ki­ye­te ait ol­du­ğun­dan ta­şın­maz sa­hi­bi­nin iti­ra­zı ne­de­niy­le içme suyu ima­la­tı ya­pı­la­ma­mış­tı. Ka­mu­laş­tır­ma ka­nu­nun 27'nci mad­de­si­ne göre 'acele ka­mu­laş­tır­ma' ger­çek­leş­ti­ril­di. Ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan içme suyu hattı ima­la­tı ta­mam­lan­dı. Ge­rek­li bağ­lan­tı­la­rın ya­pıl­ma­sıy­la bir­lik­te hat­tın Çar­şam­ba günü hiz­me­te alı­na­rak va­tan­daş­la­ra ke­sin­ti­siz ola­rak su sağlandığı belirtildi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!