Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BÜYÜK ÖNDER ATA­TÜRK VE­FA­TI­NIN 85. YI­LIN­DA ANMA TÖRENİ DÜ­ZEN­LENDİ

BÜYÜK ÖNDER ATA­TÜRK VE­FA­TI­NIN 85. YI­LIN­DA ANMA TÖRENİ DÜ­ZEN­LENDİ
Sebiha ARSLAN :Büyük Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 85'ci yı­lın­da çe­lenk sunma tö­re­ni ve anma prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki tö­ren­de, Kay­ma­kam Murat Atıcı, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ersan Şim­şek ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk sundu.
Saat 9'u 5 geçe si­ren­le­rin çal­ma­ya baş­la­ma­sıy­la, 2 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du, aka­bin­de İstik­lal Mar­şı­mız okun­du.
Çe­lenk sunma tö­re­ni­nin ar­dın­dan, Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde 10 Kasım Ata­türk'ü anma prog­ra­mı dü­zen­len­di. Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Türk­çe öğ­ret­me­ni Mer­yem Gülen Özkan yaptı. Özkan'' Bugün 10 Kasım. Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ara­mız­dan be­de­nen ay­rı­lı­şı­nın 85. Yıl dö­nü­mü. Evet be­de­nen bir ay­rı­lış bu. Zira o, ide­al­le­riy­le, dü­şün­ce­le­riy­le ve bize ka­zan­dır­dık­la­rı ile 85 yıl­dır ara­mız­da. Ve nice 85 yıl­lar da ara­mız­da ol­ma­ya devam edecek.
Ata­türk'ü an­la­mak, onun çiz­di­ği çağ­daş­lık yo­lun­da iler­le­mek, ge­le­ce­ğin Tür­ki­ye" sini or­ta­ya çı­kar­mak ve genç ne­sil­le­re onu ve ide­al­le­ri­ni ak­tar­mak ko­nu­sun­da biz­le­re büyük gö­rev­ler düş­mek­te­dir. Onun çiz­gi­sin­den sap­ma­dan, sü­rek­li ge­li­şen ve ye­ni­le­nen bir Tür­ki­ye or­ta­ya çı­kar­mak için onun il­ke­le­ri­ni kav­rat­ma­mız bir ge­rek­li­lik­tir. Bu il­ke­ler doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket eden, va­tan­se­ver, dü­rüst, ça­lış­kan ve he­def­le­ri olan ne­sil­ler biz­le­rin el­le­rin­de şekil bu­la­cak­tır.
Ata­türk bu vatan için yap­tık­la­rı ile her zaman bir rol model ol­muş­tur. O, ta­ri­hin tozlu say­fa­la­rı­na hap­se­dil­me­ye ça­lı­şı­lan bir top­lu­mu ayağa kal­dır­mış ve za­fe­re olan inan­cı­nı mil­le­ti­ne aşı­la­mış­tır. İnan­dı­ğı­mız öl­çü­de var olu­ruz ve inanç­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­tir­me ça­ba­mız bizi biz yapar. Do­la­yı­sıy­la, ge­le­ce­ği şe­kil­len­dir­mek ve inan­dı­ğı yolda emin adım­lar­la yü­rü­yen ev­lat­lar ye­tiş­tir­mek de biz­le­rin eme­ğiy­le ola­cak­tır.
Sev­gi­li öğ­ren­ci­ler, Ata­türk'ü sev­mek demek O'nun izin­de yıl­ma­dan yü­rü­mek de­mek­tir. Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ya­şa­dı­ğı her dö­nem­de genç ne­sil­le­re önem ver­miş­tir. He­def­le­ri olan ve bu he­def­le­re emin adım­lar­la yü­rü­yen genç ne­sil­ler inşa et­me­yi ar­zu­la­mış­tır. Bugün, biz­le­re düşen görev, Ata­türk'ün yo­lun­dan, yü­zü­mü­zü ge­le­ce­ğe dön­mek, uf­ku­mu­zu geniş, he­def­le­ri­mi­zi büyük tut­mak­tır. Bunun için; 10 Kasım'ları, ay­dın­lık ge­le­ce­ği­mi­ze yö­ne­lik atı­lım­la­rı­mı­zın esin kay­na­ğı ha­li­ne ge­tir­me­li­yiz. Onun ha­yal­le­ri ile ya­şa­ma­lı, ül­kü­le­ri­ni ya­şat­ma­lı­yız.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su, büyük dev­let adamı Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nı bir kez daha rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yo­ruz. Aziz ruhun şad olsun. Rahat uyu Atam '' dedi.
Daha sonra öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan , şiir , ke­man­la ağıt , ana sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan slayt gös­te­ri­si, Ata­türk bel­ge­se­li gös­te­ri­si, Ata­türk'ün kendi se­sin­den yapay zeka ile söy­le­di­ği Türkü , ora­tor­yo ile koro gös­te­ri­mi son­ra­sı, okul­lar ara­sın­da dü­zen­le­nen ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­siy­le sona erdi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!