s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

CEMEVİ'NDE AŞURE ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

CEMEVİ'NDE AŞURE ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
Sebiha ARSLAN :Datça Ha­cı­bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Ce­me­vinde aşure et­kin­li­ği dü­zen­le­di.

Her yıl Mu­har­rem ayı içe­ri­sin­de dü­zen­le­nen ve bunu ge­le­nek­sel hale ge­ti­ren Datça Ce­me­vi­nin aşure et­kin­li­ği, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Pazartesi günü saat 18:00'da cemevinde gerçekleşen et­kin­lik­te ko­nu­şan, Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım '' De­ğer­li Can­lar,

Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­met ta­ra­fın­dan hem yer­yü­zü ve gök­yü­zü­nün ya­ra­tıl­dı­ğı, hem de, kı­ya­me­tin ko­pa­ca­ğı ay ola­rak pek çok ha­dis­le bil­di­ri­len;
Pek çok pey­gam­be­re ve üm­me­ti­ne de “Mu­har­rem orucu” farz olu­nan bir Mu­har­rem ayını daha ar­dı­mız­da bı­ra­kı­yo­ruz.

İslam dün­ya­sın­da böy­le­si önem­li bir yere sahip olan bu ay, aynı za­man­da Ale­vi­ler için yas ayı­dır. Bu ay; gün do­ğu­mun­dan gün ba­ta­na kadar oru­cu­mu­zu tutar, et­ye­mez, Eh­li­bey­tin uğ­ra­dı­ğı zul­mün anı­sı­na su içmez, eğ­len­ce yap­ma­yız. Zaten, İmam Hü­se­yin'in acı­sı­nı yü­re­ğin­de his­se­den­le­rin, Abbas'ın kesik kol­la­rın­dan akan kanı kendi kol­la­rın­dan ak­tı­ğı­na ina­nan­la­rın eğ­len­me­si el­bet­te ki müm­kün de­ğil­dir.

Bil­di­ği­niz gibi; Emevi sal­ta­na­tı­nın ba­şın­da bu­lu­nan Yezit, hi­la­fe­ti için teh­li­ke­li gör­dü­ğü İmam Hü­se­yin'i or­ta­dan kal­dır­ma­yı plan­lar. Ker­be­la önüne gön­der­di­ği or­du­ya: “Ben Ker­be­la'yı değil Hü­se­yin'in ba­şı­nı is­ti­yo­rum.” der. Ker­be­la ku­şa­tı­lır, Fırat kı­yı­la­rı işgal edi­lir, su­suz­luk­tan fer­yat eden Ker­be­la hal­kı­nın bu fer­ya­dı­na da­ya­na­ma­yan İmam Hü­se­yin “Bu zulüm ve fesat hü­kü­me­ti­ne ben biat et­me­ye­ce­ğim, ne­re­ye gi­der­sem gi­de­yim, ne­re­de olur­sam ola­yım beni öl­dü­re­cek­le­ri­ni bi­li­yo­rum.” der. Yezit 'in 5000 ki­şi­lik or­du­suy­la sa­va­şa girer.

O gün yani mu­har­rem ayı­nın onun­cu günü (aşure günü) Ker­be­la mey­da­nın­da yet­miş iki genç ve İmam Hü­se­yin'in ba­şı­nı ke­se­rek şehit eden Yezit or­du­su İmam Hü­se­yin'in kesik ba­şı­nı top yapıp mey­dan­da tek­me­le­ye­rek oy­na­dık­la­rı gibi ar­dın­dan mız­rak uç­la­rın­da şehir şehir gez­dir­miş­ler­dir.

İmam Hü­se­yin daima hak­sız­lık­la­ra karşı çık­mış, za­li­me karşı maz­lu­mun ya­nın­da yer al­mış­tır. Buna rağ­men onun bu şe­kil­de şehit edil­me­si se­ven­le­ri ta­ra­fın­dan asla unu­tul­ma­mış­tır, unu­tul­ma­ya­cak­tır. Bütün İslam dün­ya­sın­da mil­yon­lar­ca Eh­li­beyt yan­lı­la­rı ta­ra­fın­dan sev­giy­le anı­lır ve ma­te­mi tu­tu­lur. Tarih bo­yun­ca İmam Hü­se­yin'e gös­te­ri­len bu sevgi hiç­bir li­de­re, hiç­bir ön­de­re, hiç­bir ev­li­ya ve erene gös­te­ril­me­miş­tir.

Bugün de din adına, Allah adına hük­met­ti­ği­ni ifade edip başta Or­ta­do­ğu olmak üzere dün­ya­nın pek çok ül­ke­si­ni kan gö­lü­ne çe­vi­ren terör ör­güt­le­ri ve on­la­rın iş­bir­lik­çi­si em­per­ya­list dev­let­ler, Yezit gibi maz­lum ve masum in­san­la­rın ka­nı­nı dök­mek­te­dir. Allah yap­tık­la­rın­dan ha­ber­siz de­ğil­dir.
De­ğer­li Can'lar ni­ya­zı­mız odur ki; bin yıl­lık acıy­la tut­tu­ğu­muz yas oru­cu­mu­zu, Hak kabul ey­le­sin. Tüm can­la­rın iba­de­ti mak­bul, du­ala­rı kabul olsun.

Aşure lok­ma­mı­za ka­tı­lan tüm dost­la­rı­mı­zı saygı ve sev­giy­le se­lam­la­rız'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!