s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

CHP DATÇA İLÇE DA­NIŞ­MA KU­RU­LU TOP­LAN­DI

CHP DATÇA İLÇE DA­NIŞ­MA KU­RU­LU TOP­LAN­DI
Sebiha ARSLAN: Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı, yerel seçim ve so­nuç­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği, Da­nış­ma kurul top­lan­tı­sı, 29 Mayıs çar­şam­ba günü, Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de ya­pıl­dı.

Çok sa­yı­da üye­nin ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­nın açı­lı­şı, Saygı du­ru­şu ve İs­tik­lal mar­şı­nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. CHP İlçe Baş­kan Sezai Öz'ün açı­lış ko­nuş­ma­sı ile devam etti. Öz ko­nuş­ma­sın­da özet­le '' Es­ki­yi es­ki­de bı­rak­tı­ğı­mız, Datça için kalbi çar­pan, Muğla için kalbi çar­pan, bu güzel yor­gun ül­ke­miz için kalbi çar­pan her­ke­sin pay­da­şı ol­du­ğu bir de­ği­şi­me her­kes özlem duy­mak­ta­dır.
Bu ül­ke­nin ku­ru­luş de­ğer­le­ri ve pra­tik­le­ri bize gös­ter­mek­te­dir ki bir arada du­ra­rak mü­ca­de­le, her zor­lu­ğun üs­te­sin­den gel­me­nin tek yo­lu­dur. Kül­tü­rel ve ta­rih­sel de­ğer­le­ri­mi­ze bağlı, dünün ya­rı­nın anah­ta­rı ol­du­ğu bi­lin­ci­ne sahip,
Ku­tup­laş­ma tu­za­ğı­na düş­me­den, ay­rış­ma­yı değil, bir arada du­ra­rak güç­len­me­yi oda­ğı­na alan,
Ve genel baş­ka­nı­mız Özgür Özel'in hep dile ge­tir­di­ği ve bizim ta­li­mat ola­rak gör­dü­ğü­müz genç­le­rin ve ka­dın­la­rın po­zi­tif ay­rım­cı­lı­ğı­nı sa­vu­na­ca­ğı­mız,
"Eşit­lik­çi, adil ve öz­gür­lük­çü" bir yö­ne­tim an­la­yı­şı ile çö­kü­şe karşı çözüm için, ik­ti­dar yo­lun­da tüm par­ti­li­le­ri­mi­zi, küs­kün­lük­le­ri bir ta­ra­fa bı­ra­kıp ortak akıl­la mü­ca­de­le­ye davet edi­yo­rum.
Seçim ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi­mi­zin açı­lı­şın­da büyük bir inanç­la söy­le­di­ği­mi tek­rar­la­mak is­ti­yo­rum.

Se­çim­den hemen sonra il­çe­miz­de san­dık san­dık seçim so­nuç­la­rı­nı ir­de­le­dik de­tay­lı sonuç ra­po­ru­nu il baş­kan­lı­ğı­mı­za ve genel mer­ke­zi­mi­ze yol­la­dık. Bu so­nuç­la­ra göre il­çe­miz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de Muğla or­ta­la­ma­sı­nın üs­tün­de oy al­mış­tır. 2019 se­çim­le­ri­ne göre Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye seçim tü­rün­de Datça'da oy oranı büyük oran­da art­mış­tır. Bunda et­ki­li olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı­nın ya­pı­cı, çözüm odak­lı yak­la­şım­la­rı ve halk ta­ra­fın­dan kar­şı­lık gören sa­mi­mi­ye­ti büyük etken ol­muş­tur.

Önü­müz­de büyük bir so­rum­lu­luk var ve ik­ti­dar yo­lun­da büyük yü­rü­yü­şü­müz var.
Bu yola sa­mi­mi­yet­le bir­lik­te çı­ka­ca­ğız.
Bir­lik­te çok ça­lı­şa­ca­ğız. Bir­lik­te Ka­za­na­ca­ğız.
Mut­la­ka Ka­za­na­ca­ğız, Mut­la­ka Ka­za­na­ca­ğız'' dedi.
Top­lan­tı­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aytaç Kurt, Bir ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İl Baş­ka­nı Ze­ki­can Balcı, Milas İlçe Baş­ka­nı Tüze Çe­tin­ka­ya, Köy­ce­ğiz ilçe baş­ka­nı Tanju Şa­tıl­mış, Ka­vak­lı­de­re ilçe baş­ka­nı Cen­giz Doğan, Mar­ma­ris ilçe baş­ka­nı Ömer Boz­de­mir ve çok sa­yı­da par­ti­li ka­tıl­dı.
Toplantı açılış konuşması sonrası basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!