.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

ÇOCUK EVİ ÇOCUK KÖYÜ YA­PIL­MA­SI İÇİN PRO­TO­KOL İMZA­LA­DI

ÇOCUK EVİ ÇOCUK KÖYÜ YA­PIL­MA­SI İÇİN PRO­TO­KOL İMZA­LA­DI
Sebiha ARSLAN :Datça Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) Datça'da Çocuk Evi Çocuk Köyü ya­pı­mı için Muğla Va­li­li­ği ile pro­to­kol İmza­la­dı.

Datça'da 13 yıl­dır çe­şit­li sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­ren Datça Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği, Datça'da bir çocuk evi / çocuk köyü ya­pı­mı için arsa tah­si­si, proje ha­zır­lık­la­rı ve pay­daş­lar­la ile­ti­şim kurma ça­lış­ma­la­rı son­ra­sı, Der­nek Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ve yö­ne­ti­mi, Muğla Vali Yar­dım­cı yar­dım­cı­sı - Men­te­şe Kay­ma­ka­mı Meh­met Eriş ve Muğla Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü Osman Top­rak­çı ile iş bir­li­ği Pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı.
Datça KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz yap­tı­ğı açık­la­ma­da;
Datça'da ça­lı­şan ve ça­lış­ma sü­re­ci­ne ka­tıl­ma ih­ti­ya­cı olan ka­dın­la­rı­mı­za reh­ber­lik , is­tih­dam ola­nak­la­rı ge­liş­tir­me ve aile eko­no­mi­le­ri­ni güç­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri­nin ya­nın­da , özel­lik­le aile­den yok­sun bı­ra­kıl­mış , kır­sal alan­da­ki yok­sul ve kim­se­siz kalan ço­cuk­lar için­de her yıl pe­ri­yo­dik dö­nem­ler­de , sos­yal yar­dım , zo­run­lu ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma ve eği­tim öğ­re­tim des­te­ğini , aile­ler ve okul yö­ne­tim­le­ri ile ile­ti­şim içe­ri­sin­de ''sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri'' kap­sa­mın­da sür­dür­mek­te­yiz.
Bu kap­sam­da iki yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız Datça Çocuk Evi  Çocuk Köyü Pro­je­si için de yoğun te­mas­lar so­nu­cun­da Datça 'da arsa bu­lun­ma­sı , tah­si­si­nin sağ­lan­ma­sı ile uy­gu­la­na­cak mi­ma­ri pro­je­le­ri­nin çi­zim­le­ri­nin son aşa­ma­sı­na ge­lin­di.
Muğla Va­li­li­ği ve Der­ne­ği­miz ile ya­pı­lan ''iş­bir­li­ği Pro­to­ko­lünde , kar­şı­lık­lı so­rum­lu­luk­lar , görev bö­lü­şü­mü , ya­pım-do­na­tım aşa­ma­sın­da iş­bir­li­ği ko­or­di­nas­yon ve inşaat  bi­ti­şi son­ra­sı yö­ne­tim  ve  iş­let­me esas­la­rı be­lir­len­miş ve imza al­tı­na alın­mış­tır.
Bu proje , Datça il­çe­miz için önem­li bir sos­yal proje olup bu te­sis­ler hiz­me­te gir­di­ğin­de 08-12 yaş gru­bun­da­ki 50 kız ve erkek ço­cu­ğu­muza, aile or­tam­la­rı sağ­la­ya­rak , eği­tim - öğ­re­tim ve kül­tür ya­şa­mı ola­nak­la­rı­na ka­vuş­tu­ru­la­cak­tır.
Bu ve­si­ley­le , bu pro­je­nin baş­lan­gı­cın­dan iti­ba­ren yar­dım ve des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen, başta Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Sayın Derya Yanı' ya , Muğla Va­li­si Sayın Orhan Tavlı' ya  , Datça Kay­ma­ka­mı Sayın Mesut Çoban'a , Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Osman Gürün'e Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Gür­sel Uçar ve Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü Sayın Osman Top­rak­çı 'ya te­şek­kür edi­yor , say­gı­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.
Ay­rı­ca ve özel­lik­le bu proje için der­ne­ği­mi­ze an­lam­lı des­tek ve kat­kı­la­rıy­la pro­je­nin ger­çek­leş­ti­ril­me aşa­ma­sın­da ya­nı­mız­da yer ala­cak Datça hal­kı­mı­za, iş in­san­la­rı­na ve il­gi­li tüm pay­daş­la­rı­mı­za şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz'' dedi.

Pro­to­kol imza tö­re­ni­ne Muğla Vali Yar­dım­cı­sı Meh­met Eriş, Muğla Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü Osman Top­rak­çı, Yük­sek Mimar Meral Oğuz, Şehir Plan­la­ma­cı­sı Nalan Alp­te­kin,
Datça KİGDER, Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Filiz İrem Öz­top­rak, Yağ­mur Yıl­dı­rım, Gül­han Temel ve Nalan AK  katıldı. 
İmza­la­nan pro­to­kol­le Ha­zi­ne'ye ait 15 bin met­re­ka­re­lik alana ya­pı­la­cak 5 adet çocuk evi ve hiz­met bi­rim­le­rin­den olu­şa­cak pro­je­nin, 2 yıl içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı he­def­len­di­ği be­lir­til­di.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!