Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

CUM­HUR İTTİFAKI BÜ­YÜK­ŞEHİR'E AÇ­TI­ĞI ''DATÇA'DA KÖY VAR­DIR'' DA­VA­SI­NI­N TA­MA­MI­NI KA­ZAN­DI!

CUM­HUR İTTİFAKI BÜ­YÜK­ŞEHİR'E AÇ­TI­ĞI ''DATÇA'DA KÖY VAR­DIR'' DA­VA­SI­NI­N TA­MA­MI­NI KA­ZAN­DI!
Sebiha ARSLAN : Ören'' 2021 yı­lın­da Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak, mec­lis­te baş­lat­tı­ğı­mız kır­sal ma­hal­le da­va­sı­nı ka­zan­dık. Eme­cik, Kız­lan, Hı­zır­şah, Sındı, Yaka, Yazı, Cu­ma­lı ve Ka­ra­köy böl­ge­le­ri kır­sal ma­hal­le sta­tü­sü­ne geçti. Datça ve ma­hal­le­le­ri­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun'' dedi.''Düğün Sa­lo­nu Ya­pa­cak­tı­nız Ne Oldu?'’''Günlerce Tamir Edilmeyen Su Patlakları Canımızı Sıkıyor'’Sivri Sinekler Başkan Gürsel Uçar’ ıda ‘’YEMİŞ’’!

Datça Belediyesi olağan Tem­muz ayı Meclis toplantısı Salı (04.07.2023) günü belediye binasında gerçekleşti. Saat 10:00 ' da başlayan toplantı, gündem maddelerine geçilmeden önce, AK Parti, MHP ve CHP grup baş­kan ve­kil­le­ri­nin ko­nuş­ma­sı yer aldı.
AK Parti grup baş­kan ve­ki­li Aslı Kaya, ay içe­ri­sin­de­ki kut­la­ma ve te­men­nile­ri­ni dile ge­tir­di.
''Düğün Sa­lo­nu Ya­pa­cak­tı­nız Ne Oldu?''
MHP grup baş­kan ve­ki­li Serdar Ören, te­men­ni ve kut­la­ma me­saj­la­rı son­ra­sı ko­nuş­ma­sı­na, za­ma­nın­da vaad edi­len ve ha­va­da kalan düğün sa­lo­nu pro­je­si­nin ne zaman ya­pı­la­ca­ğı­nı sordu. Ören ''Tam düğün se­zo­nun­da­yız. Datça'mız için büyük bir ih­ti­yaç. Halkımız düğün salonun ne zaman yapılacağını soruyor'' dedi.

‘'Da­va­mı­zın Ta­ma­mı­nı Ka­zan­dık''
Dava so­nu­cu, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin 08.06.2023 - 123 ka­ra­rıy­la, Eme­cik, Kız­lan, Hı­zır­şah, Sındı, Yaka, Yazı, Cu­ma­lı ve Ka­ra­köy böl­ge­le­ri kır­sal ma­hal­le sta­tü­sü­ne geçti. Ben emeği geçen her­ke­se özel­lik­le, 28. Dönem AK Parti Mil­let­ve­kil aday­lı­ğı için is­ti­fa eden, Ak Parti Grup Baş­kan ve­ki­li Haluk Laçin ar­ka­da­şı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Datça ve ma­hal­le­le­ri­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun. Köylü va­tan­daş­la­rı­mız için önem­li bir karar. Tu­rizm se­zo­nu baş­la­dı. Be­re­ket­li ve ka­zanç­lı bir sezon di­li­yo­rum dedi.

''Günlerce Tamir Edilmeyen Su Patlakları Canımızı Sıkıyor''
Ören, Datça da ki yer altı su kay­nak­la­rı­nın teh­li­ke­de ol­ma­sı ve su­suz­luk­la karşı kar­şı­ya kal­ma­mak için, ko­mis­yon­ca ha­zır­la­nan ra­po­run okun­ma­sı son­ra­sı, Datça'da mey­da­na gelen pat­lak­lar, gün­ler­ce tamir edil­mi­yor, arı­za­la­ra geç mü­da­ha­le edi­li­yor. Gör­dük­çe he­pi­mi­zin canı acı­yor. Su so­ru­nu­mu­zun ol­du­ğu he­pi­mi­zin ma­lu­mu ve çö­züm­ler arı­yo­ruz. Mev­cut su­yu­mu­za ma­ale­sef, MUSKİ sahip çık­mı­yor, pat­lak­lar­la ye­te­ri kadar il­gi­len­mi­yor'' dedi.

Sivri Sinekler Başkan Gürsel Uçarıda ‘’Yemiş’’!
Top­lan­tı son­ra­sı MHP Mec­lis üyesi Vey­sel İzgi, Datça'nın bir­çok ma­hal­le­sin­de kara ve sivri si­nek­le­rin çok ol­ma­sı­nı dile ge­ti­re­rek, çözüm is­te­di. Mec­lis baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Bu du­ru­mu doğ­ru­la­ya­rak, '' evet  akşam beni de çok ye­di­ler ve hemen  yetkili arkadaşları aradım'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!