.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN'I MUĞ­LA­DA 50 BİN KİŞİ KAR­ŞI­LA­DI

CUM­HUR­BAŞ­KA­NI ER­DO­ĞAN'I MUĞ­LA­DA 50 BİN KİŞİ KAR­ŞI­LA­DI
Sebiha ARSLAN :Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, toplu açı­lış tö­re­ni için Cumartesi günü Muğla'ya geldi. Muğla'da ya­pı­mı ta­mam­la­nan ve içe­ri­sin­de Datça - Mar­ma­ris Ka­ra­yo­lu'nun da bu­lun­du­ğu 15 mil­yar TL'lik ya­tı­rım­la­rın açı­lı­şı­ ger­çek­leş­tir­di.Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Muğla Ad­li­ye Sa­ra­yı ya­nın­da­ki mi­ting ala­nın­da, ken­di­ni kar­şı­la­ma­ya gelen 50 bin ki­şi­ye, Muğ­la­lı­la­ra “Siz­le­ri öz­le­mi­şiz” diye ses­len­di.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le “Her se­çim­de bize en güçlü şe­kil­de des­tek veren mil­le­ti­miz sa­ye­sin­de, sa­de­ce ül­ke­mi­zi eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş eser ve hiz­met­le­re ka­vuş­tur­mak­la kal­ma­dık. Aynı za­man­da, terör ör­güt­le­rin­den dar­be­ci­le­re, kü­re­sel ve­sa­yet­çi­ler­den eko­no­mik te­tik­çi­le­re kadar, is­tik­la­li­mi­ze ve is­tik­ba­li­mi­ze göz di­ken­le­rin ta­ma­mı­nın da hak­kın­dan gel­dik” dedi.
Bugün hem özlem gi­der­me­ye hem de şehre ka­zan­dır­dı­ğı­mız eser ve hiz­met­le­rin resmî açı­lış­la­rı­nı yap­ma­ya gel­dik. Kar­şım­da muh­te­şem bir ka­tı­lım gö­rü­yo­rum. Bugün Muğla bir başka.
Muğla'nın her karış top­ra­ğın­da izi­miz var, eme­ği­miz var. Ham­dol­sun Muğla'mız da ta­rı­mıy­la, tu­riz­miy­le, ti­ca­re­tiy­le bu emek­le­ri­mi­zi üre­ti­me, is­tih­da­ma, ka­zan­ca dö­nüş­tür­me ko­nu­sun­da çok ba­şa­rı­lı.
Ge­ri­de kalan 20 yılda ül­ke­nin alt­ya­pı­sın­dan üst­ya­pı­sı­na kadar tüm ek­sik­le­ri­ni gi­der­miş, Tür­ki­ye Yüz­yı­lı' nın ha­zır­lık­la­rı­nı önem­li öl­çü­de ta­mam­la­mış ola­rak mil­le­tin hu­zu­run­da­yız'' dedi.
“ÜLKEMİZİ EŞİ BEN­ZERİ GÖ­RÜL­MEMİŞ ESER VE HİZMET­LE­RE KA­VUŞ­TUR­DUK”
Şimdi daha büyük he­def­ler­le, daha büyük bir öz güven ve güçle yön­le­ri­ni ge­le­ce­ğe dön­müş du­rum­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Bun­dan 12 yıl önce 2023 he­def­le­ri­mi­zi ilk açık­la­dı­ğı­mız­da zi­hin­le­ri­ni geri kal­mış­lık ve fa­şizm ka­pa­nı­na hap­set­miş bi­ri­le­ri, kendi akıl­la­rın­ca bizi kü­çüm­se­miş, alaya al­mış­lar­dı. Hep yap­tık­la­rı gibi 2023 he­def­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çir­mek için baş­lat­tı­ğı­mız her prog­ra­ma, her pro­je­ye, ya­tı­rı­ma ne di­yor­lar­dı? 'Ya­pa­maz­sı­nız' di­yor­lar­dı. Böyle en­gel­le­me­ye ça­lış­tı­lar ve bu onlar için he­ze­yan­dı ama bunu dün gibi ha­tır­lı­yo­ruz.
Tabi biz AK Genç­lik'le, AK kad­ro­lar­la bun­la­ra yüz ver­me­dik. Hiç kulak as­ma­dık. Bizim bak­tı­ğı­mız tek yer mil­le­ti­miz­dir, mil­le­ti­mi­zin öz­lem­le­ri­dir, mil­le­ti­mi­zin ta­lep­le­ri­dir, mil­le­ti­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­dır. Ham­dol­sun her se­çim­de bize en güçlü şe­kil­de des­tek veren mil­le­ti­miz sa­ye­sin­de sa­de­ce ül­ke­mi­zi eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş eser ve hiz­met­le­re ka­vuş­tur­mak­la kal­ma­dık aynı za­man­da terör ör­güt­le­rin­den dar­be­ci­le­re, kü­re­sel ve­sa­yet­çi­ler­den eko­no­mik te­tik­çi­le­re kadar is­tik­la­li­mi­ze ve is­tik­ba­li­mi­ze göz di­ken­le­rin ta­ma­mı­nın da hak­kın­dan gel­dik. Kendi mil­le­tin­den umu­du­nu ke­sen­le­rin, ül­ke­mi­zin kutlu yü­rü­yü­şü­nü en­gel­le­mek için ser­gi­le­dik­le­ri ke­pa­ze­lik­le­re rağ­men Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lı­na coş­kuy­la, gu­rur­la, he­ye­can­la gir­di­ği­miz bir dö­ne­me ulaş­tık.”

“BU MİLLET TE­RÖR­DEN BES­LE­NEN­LE­RE, KAN EMİCİLERE BU ÜL­KE­DE YOL VER­MEZ”
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ha­va­ala­nın­dan bu­ra­ya ge­le­ne kadar yol boyu tık­lım tık­lım ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.
Müs­tem­le­ke zih­ni­yet­li­le­rin ke­pa­ze­lik­le­ri­nin bitip tü­ken­mek bil­me­di­ği­ni ifade eden Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, söz­le­ri­ne “Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin gü­cü­ne güç ka­ta­cak bir sa­vun­ma sa­na­yi pro­je­mi­zin açı­lı­şın­da, or­du­mu­zun ko­mu­tan­la­rıy­la bir­lik­te ya­şa­dı­ğı­mız se­vin­ce ta­ham­mül ede­me­dik­le­ri­ni hep bir­lik­te gör­dük. Bay Kemal, Sa­kar­ya Ari­fi­ye' de bu or­du­nun baş­ko­mu­ta­nı ola­rak Tay­yip Er­do­ğan ne yaptı? Orada Fır­tı­na obüs­le­ri­nin tes­lim tö­re­ni­ni yaptı. Senin ha­ya­tın­da, senin ak­lın­da böyle bir şey var mı, böyle bir şey ya­pa­bi­lir mi­si­niz? Altay tank­la­rı­nın tes­li­mi­ni yap­tık Bay Kemal. Bun­lar­la or­du­muz çok daha güçlü. Or­du­muz bun­lar­la o terör ör­güt­le­ri­ni ne yaptı? İnle­ri­ne gömdü in­le­ri­ne. Bay Kemal, sen bu te­rö­rist­ler­le dir­sek dir­se­ğe do­laş­tın. Ce­za­ev­le­rin­de­ki te­rö­rist­le­ri de nasıl çı­ka­rı­rız diye bunun gay­re­ti içe­ri­sin­de­sin. Bo­şu­na uğ­raş­ma, o te­rö­rist­ler öyle ora­lar­dan çı­ka­maz­lar. Ama bu şim­di­den va­de­di­yor. Yahu, Di­yar­ba­kır'da 51 va­tan­da­şı­mı­zın ölü­mü­ne neden olan bu De­mir­taş değil miydi? Şimdi çık­mış bu, 'on­la­rı çı­ka­ra­ca­ğım' diyor. Bu mil­let sana bu yolu açmaz. Bu mil­let te­rör­den bes­le­nen­le­re, kan emi­ci­le­re bu ül­ke­de yol ver­mez.”
Mil­le­te gü­ven­di­ği­ni ve mil­le­te inan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Bu yolda böyle yü­rü­ye­ce­ğiz. El ele yü­rü­ye­ce­ğiz, omuz omuza yü­rü­ye­ce­ğiz. Hak ve öz­gür­lük de­ni­lin­ce biz mil­le­ti­miz­le el ele ol­ma­yı an­la­rız, kan emi­ci­le­re asla prim ver­me­yiz. Ama bu zih­ni­yet önce Sa­kar­ya Ari­fi­ye'deki fab­ri­ka­nın bu se­vi­ye­ye gel­me­si­ni sağ­la­yan ya­tı­rım­la­rı­mı­zı sa­bo­te etmek için yap­ma­dı­ğı­nı bı­rak­ma­dı. Her türlü yalan ve if­ti­ra­yı kul­la­na­rak yü­rüt­tü­ğü bu iha­net kam­pan­ya­sın­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan bu habis zih­ni­yet, bu defa doğ­ru­dan kah­ra­man or­du­mu­zu ve şe­ref­li ko­mu­tan­la­rı­mı­zı hedef ala­rak asıl ni­ye­ti­ni gös­ter­di.”
“Muğla se­nin­le gurur du­yu­yor” slo­gan­la­rı üze­ri­ne Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Ben de si­zin­le gurur du­yu­yo­rum. Gö­nül­ler­de köp­rü­ler ku­ra­lım ve des­tan­la­rı be­ra­ber ya­za­lım” kar­şı­lı­ğı­nı verdi.
“MUĞLA'YA TOP­LAM 50 MİLYAR LİRA TU­TA­RIN­DA KAMU YA­TI­RI­MI YAP­TIK”
Emeği geçen ba­kan­lık­la­rı, be­le­di­ye­le­ri ve ku­rum­la­rı da teb­rik eden Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “İkti­da­ra gel­di­ği­miz gün­den bu­gü­ne Muğla'ya top­lam 50 mil­yar lira tu­ta­rın­da kamu ya­tı­rı­mı yap­tık. Laf ola beri gele yok, ic­ra­at, ic­ra­at, ic­ra­at” diye ko­nuş­tu.
Eği­tim­de 3 bin 325 yeni ders­lik ka­zan­dır­dık­la­rı­nı an­la­tan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, genç­lik ve spor­da 11 bin 157 kişi ka­pa­si­te­li yük­se­köğ­re­nim yurt bi­na­la­rı aç­tık­la­rı­nı, top­lam 69 spor te­si­si inşa et­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Kent­te­ki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne top­lam 2,5 mil­yar lira tu­ta­rın­da kay­nak­la des­tek ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, şöyle devam etti: “Sağ­lık­ta top­lam 1541 ya­tak­lı 16 has­ta­ne dahil 38 sağ­lık te­si­si inşa ettik. Çevre ve şe­hir­ci­lik­te Muğla'da 3 bin 355 ko­nu­tun ya­pı­mı­nı ta­mam­la­yıp hak sa­hip­le­ri­ne tes­lim ettik. 953 ko­nu­tun ya­pı­mı­na devam edi­yo­ruz. Muğla için İlk Evim pro­je­miz kap­sa­mın­da top­lam 2 bin 599 konut inşa edecek, ilk Arsa pro­je­miz kap­sa­mın­da da 5 bin 500 alt­ya­pı­lı ar­sa­yı siz­le­rin hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız. İkti­da­ra gel­di­ği­miz­de Muğla'da 8 adet atık su arıt­ma te­si­siy­le be­le­di­ye nü­fu­su­nun yüzde 25'ine ula­şı­la­bi­lir iken bugün 33 adet atık su arıt­ma te­si­siy­le be­le­di­ye nü­fu­su­nun yüzde 94'üne hiz­met ve­ri­yo­ruz. Ulaş­tır­ma­da 90 ki­lo­met­re­den dev­ral­dı­ğı­mız bö­lün­müş yol uzun­lu­ğu­na 367 ki­lo­met­re ilave ya­pa­rak top­lam­da, 457 ki­lo­met­re­ye ulaş­tır­dık. Geç­ti­ği­miz yıl 4,6 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­si­ne ula­şan Da­la­man Ha­va­li­ma­nı'nı ve geç­ti­ği­miz yıl yak­la­şık 4 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­si­ne ula­şan Milas Bod­rum Ha­va­li­ma­nı'nı ye­ni­le­dik. Ören ve Tur­gut Reis Yat Li­man­la­rı­nı, Bod­rum ve Gül­lük is­ke­le­le­ri­ni ta­mam­la­yıp şeh­ri­mi­ze ka­zan­dır­dık.”
“234 MİLYON FİDANI TOP­RAK­LA BU­LUŞ­TUR­DUK”
Tarım orman ala­nın­da Muğla'ya 8 baraj, 7 içme suyu te­si­si, 18 su­la­ma te­si­si, bir arazi top­lu­laş­tır­ma, 66 taş­kın ko­ru­ma te­si­si, 7 gölet ve 10 hid­ro­elekt­rik sant­ra­li inşa et­tik­le­ri­ni an­la­tan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Yap­tı­ğı­mız su­la­ma pro­je­le­riy­le Muğla'da yak­la­şık 105 bin dekar zirai ara­zi­yi su­la­ma­ya açtık, 60 bin dekar ara­zi­nin su­lan­ma­sı­na hiz­met edecek 5 ba­ra­jın in­şa­sı sü­rü­yor. Şehir ge­ne­lin­de 110 bin hek­tar alan­da ça­lış­ma ya­pa­rak 234 mil­yon fi­da­nı top­rak­la bu­luş­tur­duk” diye ko­nuş­tu.
Arı­cı­lı­ğı ge­liş­tir­mek ve or­ga­nik bal üre­ti­mi­ni des­tek­le­mek için 14 bal or­ma­nı kur­duk­la­rı­na da işa­ret eden Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, çift­çi­le­re top­lam 2,1 mil­yar li­ra­lık ta­rım­sal des­tek ver­dik­le­ri­ni, 9 ta­rım­sal ovayı da ko­ru­ma al­tı­na al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Muğla'daki tu­rist sa­yı­la­rı­na iliş­kin de bilgi veren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, “Ya­ban­cı tu­rist sa­yı­sı­na göre ilk üçte, iç tu­rizm­de ise ilk sı­ra­da yer alan Muğla'mızın top­lam tu­rist sa­yı­sı, ön­ce­ki yıla göre yüzde 37 artış gös­te­re­rek 6 mil­yo­nun üze­ri­ne çıktı” dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Muğla'ya sa­na­yi ve tek­no­lo­ji­de, bir tek­no­park ile 2 araş­tır­ma ge­liş­tir­me mer­ke­zi kur­duk­la­rı­nı da be­lir­te­rek şun­la­rı kay­det­ti: “İşve­ren­le­ri­mi­zi top­lam 4,1 mil­yar lira tu­ta­rın­da­ki prim teş­vi­kiy­le des­tek­le­dik. Ener­ji­de Muğla'ya, Men­te­şe'ye, Ya­ta­ğan'a, Ula'ya, Ka­vak­lı­de­re ve Bayır'a doğal gaz ar­zı­nı sağ­la­dık. Bit­me­di, önü­müz­de­ki dö­nem­de Bod­rum, Da­la­man, Datça, Fet­hi­ye, Köy­ce­ğiz, Mar­ma­ris, Milas, Or­ta­ca ve Sey­di­ke­mer'e doğal gaz ar­zı­nı in­şal­lah sağ­la­ya­ca­ğız. Gör­dü­ğü­nüz gibi ne kadar özet­ler­sek özet­le­ye­lim, Muğla'ya hiz­met­le­ri­mi­zi an­lat­mak­la bi­ti­re­mi­yo­ruz, in­şal­lah önü­müz­de­ki dö­nem­de şeh­ri­mi­zi daha çok, daha büyük hiz­met­ler­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Tür­ki­ye Yüz­yı­lı des­ta­nı­nı Muğla'yla, siz Muğ­la­lı­lar­la bir­lik­te ya­za­ca­ğız. Zaman da­ral­dı, se­çi­me ana ka­de­me yoğun bir şe­kil­de gi­di­yor muyuz? San­dık­la­rı pat­la­tı­yor muyuz? Şimdi öyle bir ses­le­ne­lim ki tüm Tür­ki­ye duy­sun. Muğla'dan in­şal­lah san­dık­la­rı pat­la­ta­rak ge­le­ce­ğiz.”
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, hiz­me­te alı­na­cak pro­je­le­rin bu­lun­du­ğu nok­ta­la­ra canlı bağ­lan­tı ya­pıl­dı. Er­do­ğan, be­ra­be­rin­de­ki­ler­le kur­de­le ke­se­rek hiz­me­te alı­nan eser­le­rin toplu açı­lı­şı­nı yaptı.
Tö­re­ne, Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Derya Yanık, Çevre, Şe­hir­ci­lik ve İklim De­ği­şik­li­ği Ba­ka­nı Murat Kurum, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Vahit Ki­riş­ci, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu da ka­tıl­dı.

Dat­ça- Mar­ma­ris Ka­ra­yo­lu tö­ren­le açıl­dı

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Men­te­şe'den canlı uzak­tan bağ­lan­tı ile Ba­lı­ka­şı­ran mev­ki­ine bağ­la­nıl­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın "Yol­lar me­de­ni­yet gös­ter­ge­si­dir" di­ye­rek Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dü­rü Ab­dül­ka­dir Ura­loğ­lu' na "Ha­yır­lı olsun" di­lek­le­ri­ni sun­ma­sı­nın ar­dın­dan, Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ve Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ertuğ Şev­ket Aksoy kur­de­le ke­si­mi ger­çek­leş­ti­ril­di
Ba­lı­ka­şı­ran mev­ki­in­de ger­çek­leş­ti­ri­len tö­re­ne; Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dü­rü Ab­dül­ka­dir Ura­loğ­lu, Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban, Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ertuğ Şev­ket Aksoy, il ve ilçe mü­dür­le­ri ile Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li ka­tıl­dı.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!