s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA DATÇA OLALI BÖYLE KONSER GÖRMEDİ

DATÇA DATÇA OLALI BÖYLE KONSER GÖRMEDİ
Sebiha ARSLAN : "Bu işi para için yap­mı­yo­ruz, yap­ma­ya­ca­ğız da. 15'e yakın yar­dım kon­se­ri yap­tık”- The Rock­tors Grubu Üyesi Prof. Dr. Kut­sal Tur­han:

İzmir'de Göğüs Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Prof. Dr. Kut­sal Tur­han ön­der­li­ğin­de 2013'te ku­ru­lan The Rock­tors, sağ­lık ve eği­tim ku­rum­la­rı­na des­tek amaç­lı kon­ser­le­ri­ne devam edi­yor.
Grup, Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­mı plan­la­nan Datça Sokak Hay­van­la­rı Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­ne des­tek olmak ama­cıy­la 16 Eylül Cu­mar­te­si günü Datça Amfi ti­yat­ro' da sah­ne­ye çıktı.

Prof. Dr. Kut­sal Tur­han'ın yanı sıra Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Gör­kem Yavaş, Kalp Damar Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Dr. Soy­sal Tur­han, Pe­do­don­ti Uz­ma­nı Dr. Esin Güney, Çocuk Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Prof. Dr. Coş­kun Özcan'dan olu­şan müzik grubu The Rock­tors, kon­ser­de Türk­çe ve İngi­liz­ce pop ve rock şar­kı­la­rı­nı ses­len­dir­di.

Gru­bun kon­se­ri­ni, ti­yat­ro­yu dol­du­ran çok sa­yı­da hay­van sever ve sanat sever takip etti. Üc­ret­siz ve­ri­len kon­ser­de Datça Sokak Hay­van­la­rı Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi­ne des­tek olmak is­te­yen­ler için spon­sor bilet uy­gu­la­ma­sı ile bağış top­lan­dı.

- Kim­se­siz ço­cuk­lar, hasta ço­cuk­lar ve dar ge­lir­li öğ­ren­ci­ler...

Gru­bun ku­ru­cu­su Prof. Dr. Kut­sal Tur­han, kon­ser ön­ce­si Ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 10 yıl önce eğ­len­ce amaç­lı kur­duk­la­rı gru­bun ar­ka­daş­la­rı ve ya­kın­la­rı için söy­le­dik­le­ri şar­kı­la­rın be­ğe­nil­me­si üze­ri­ne kon­ser da­vet­le­ri al­dı­ğı­nı, tıp kong­re­le­rin­de sahne al­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.

"Bu işi para için yap­mı­yo­ruz, yap­ma­ya­ca­ğız da" diyen Prof. Dr. Tur­han, bir­lik­te ça­lar­ken büyük keyif al­dık­la­rı­nı, kon­ser­ler­le or­ta­ya konan maddi de­ğe­ri ise çe­şit­li hayır or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na yön­len­dir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

Gru­bun 100'ün üze­rin­de kon­ser ver­di­ği­ni an­la­tan Tur­han, "Son yıl­lar­da yar­dım kon­ser­le­ri yapma alış­kan­lı­ğı­mız baş­la­dı. 15'e yakın yar­dım kon­se­ri yap­tık. Kim­se­siz ço­cuk­lar için, pre­ma­tü­re ço­cuk­lar için, dar ge­lir­li öğ­ren­ci­ler için sahne aldık. Bir kadın tu­tu­ke­vin­de an­ne­le­riy­le kal­mak­ta olan ço­cuk­la­ra oyun alanı ya­pıl­ma­sı için de sahne aldık. Bugün de sokak hay­van­la­rı için söy­le­ye­ce­ğiz." dedi.

Gru­bun so­lis­ti olan Dr. Esin Güney, müzik tut­ku­la­rı­nın in­san­la­rın ve tüm can­lı­la­rın ha­ya­tı­na do­ku­na­bi­lecek bir meyve ver­me­si­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­tir­ken bas gi­ta­rist Prof. Dr. Coş­kun Özcan da ken­di­si­nin de evcil hay­van­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu, sokak hay­van­la­rı ya­ra­rı­na kon­ser da­ve­ti son­ra­sı he­ye­can­la Datça'ya gel­dik­le­ri­ni an­lat­tı.

Kon­se­ri or­ga­ni­ze eden hay­van sever Oğuz Gül­dal ise The Rock­tors Grubu üyesi dok­tor­la­rın ülke ge­ne­lin­de bağış kon­ser­le­riy­le ta­nın­dı­ğı­nı, bugün de Datça'nın önem­li so­run­la­rın­dan biri olan sokak hay­van­la­rı­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu­na iliş­kin pro­je­ye sahne per­for­mans­la­rıy­la des­tek ol­duk­la­rı­nı dile ge­tir­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!