.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

DATÇA, ELELİ KA­DIN­LAR' DAN BASIN AÇIK­LA­MA­SI

DATÇA, ELELİ KA­DIN­LAR' DAN BASIN AÇIK­LA­MA­SI
Sebiha ARSLAN :Datça Eleli (Re­şa­di­ye­li) Ka­dın­lar, Reşadiye mahallesindeki so­kak­la­rı­na, sokak ay­dın­lat­ma­sı, ka­me­ra ta­ki­bi ve ma­hal­le­le­rin­de bu­lu­nan par­kın işler hale gel­me­si için , 400 im­za­sı bu­lu­nan di­lek­çe­yi, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ve Datça Be­le­di­ye­si­ne su­na­rak basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du­lar.

Eleli ka­dın­la­rın ya­zı­lı yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de
Basın Açık­la­ma­sı
Biz Eleli (Re­şa­di­ye­li) Ka­dın­lar, il­çe­miz­de ve son ola­rak ma­hal­le­miz­de ola­ge­len ka­dı­na yö­ne­lik şid­det va­ka­la­rı­nın ar­tı­şı ne­de­niy­le bir araya gel­dik. Şaş­kın, üzgün ve kız­gı­nız. Bu­nun­la bir­lik­te ma­hal­le­mi­ze ve bir­bi­ri­mi­ze sahip çık­ma­ya da ka­rar­lı­yız. Şid­de­tin pek çok türü ve pek çok se­be­bi var. Bun­lar­dan çö­ze­bi­le­cek­le­ri­mi­zi bir bir önü­mü­ze alıp ha­re­ket et­me­ye karar ver­dik.
Ma­hal­le­miz­de ya­şa­nan sal­dı­rı va­ka­sı bize şunu gös­ter­di: Se­bep­ler­den biri sus­kun­luk. Bin yıl­lar­dır erkek ta­ci­zi­ni ve şid­de­ti­ni ola­ğan gör­me­yi, bun­dan kork­ma­yı ve sus­ma­yı öğ­ren­mi­şiz. Va­ka­da fa­ilin, daha önce 4 başka ka­dı­nı iz­le­di­ği or­ta­ya çıktı. Bu sus­kun­luk, bu ola­ğan sayma ol­ma­say­dı bu kadar ciddi bir sal­dı­rı olayı ya­şan­ma­ya­cak­tı. Bir kadın, ra­hat­sız edici her dav­ra­nış kar­şı­sın­da ciddi bir tepki ver­me­li­dir. Suç un­su­ru içe­ren her dav­ra­nış ise, gü­ven­lik güç­le­ri­ne bil­di­ril­me­li­dir. Biz ha­re­ket et­mez­sek sis­tem de ha­re­ket et­me­ye­cek­tir. Ve artık kork­ma­mı­za neden ola­cak bir ge­rek­çe­miz de kal­ma­dı. Çünkü bir­lik­te­yiz. Bun­dan sonra sus­ma­mak için bir­lik­te ola­ca­ğız ve ses çı­ka­ra­ca­ğız. Buna ben­zer, far­kın­da ol­ma­dan bün­ye­mi­ze iş­le­yen öğ­re­nil­miş ça­re­siz­lik­ten, bir­bi­ri­miz­den öğ­re­ne­rek çı­ka­ca­ğız. Ara­mız­dan bir kadın, her­han­gi bir şid­de­te maruz kal­dı­ğın­da artık onu asla yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğız!
Kent­sel gü­ven­lik de en önem­li fak­tör­ler­den biri. Kom­şu­mu­za yö­ne­len sal­dı­rı­nın ger­çek­leş­ti­ği yerde ge­ce­le­ri ka­ran­lık­ta kalan bir par­kı­mız var. Kıs­men kul­la­nı­lı­yor, ancak ba­kım­sız ve çöp dolu. Ba­kım­lı ve kul­la­nı­lan kent­sel yaşam alan­la­rı, suç üre­ten mekan ol­mak­tan çıkar. Ana­yo­lu­muz bile ka­ran­lık­tı. Yaşam alan­la­rı­mı­zın ay­dın­lık ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Okul ve it­fa­iye gibi zaten ka­me­ra ile iz­le­nen yer­ler­de ve zaten ge­rek­ti­ği için daha yük­sek­ten ve geniş açılı ta­ra­ma ya­pıl­ma­sı­nı da is­ti­yo­ruz. Bu şart­lar ye­ri­ne ge­ti­ril­miş ol­say­dı, ma­hal­le­miz­de ya­şa­nan va­ka­da fail, park­ta otu­rup du­ra­ma­ya­cak, ön­ce­ki­ler dahil ta­kip­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­me­yecek, ka­ran­lık­ta pla­nı­nı uy­gu­la­ma­ya ko­ya­ma­ya­cak ve hemen ya­ka­la­na­bi­le­ce­ği­ni bil­di­ği için ha­re­ke­te bile ge­çe­me­ye­cek­ti. Geçse bile hemen ya­ka­la­na­bi­lecek, sak­lan­ma ih­ti­ma­li ol­ma­ya­cak­tı. Te­sa­düf­ler zin­ci­ri ile fail teş­his edi­le­bil­di. Gü­ven­li­ği­mi­zi te­sa­düf­le­re bı­ra­ka­ma­yız.
Biz­ler bugün, Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za ve Be­le­di­ye­miz­den; va­ka­nın geç­ti­ği yerde sokak ay­dın­lat­ma­sı, ka­me­ra ta­ki­bi ve par­kın işler hale gel­me­si ko­nu­la­rı için Ma­hal­le­miz­den top­la­dı­ğı­mız 400 kadar im­za­lı di­lek­çe ile ta­lep­te bu­lun­ma­ya gel­dik. Ma­hal­le Muh­ta­rı­mız Sami Akkın ve Datça Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si ile Datça Kadın Plat­for­mu tem­sil­ci­le­ri de bize des­tek ver­mek için bize eşlik et­ti­ler. Hem Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­zın hem de Be­le­di­ye­mi­zin ko­nu­ya du­yar­lı ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­ruz.
Biz, Eleli Ka­dın­lar, hiç bi­ri­mi­zin yal­nız­lık his­set­me­me­si için bir­lik­te­li­ği­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Bir­lik­te­yiz. Bir­lik­te öğ­re­ne­ce­ğiz, bir­lik­te iyi­le­şe­ce­ğiz, bir­lik­te güç­le­ne­ce­ğiz'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!