s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA HABER'DEN UNU­TUL­MAZ BİR GALA

DATÇA HABER'DEN UNU­TUL­MAZ BİR GALA
Sebiha ARSLAN :15'ci ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü muh­te­şem bir gece ile taç­lan­dı­ran Datça Haber Ga­ze­te­si, im­ti­yaz sa­hi­bi Haluk Laçin'in ev sa­hip­li­ğin­de, 500 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti. Gece Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı ile baş­lar­ken, tören ön­ce­si kır­mı­zı ha­lı­da su­nu­cu Se­bi­ha Ars­lan, ko­nuk­la­rın Datça Haber Ga­ze­te­si için duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Ba­ba­dan oğula devam eden ve yayın ha­ya­tı­na ilk Rafet Laçin ta­ra­fın­dan 2008 yı­lın­da DADYA Ga­ze­te­si ile baş­la­yan ve 23 Kasım 2011 yı­lın­da, Datça Haber Ga­ze­te­si ile yayın ha­ya­tı­na devam eden Datça Haber Ga­ze­te­si , 2011 ile 2014 yıl­la­rı ara­sın­da Baba Rafet Laçin, 2014 – 2020 yıl­la­rı ara­sın­da abi Hal­dun Laçin, 2020 yı­lın­dan iti­ba­ren ise Haluk Laçin im­ti­yaz sa­hip­li­ğin­de devam et­mek­te.
Say­gın Medya or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da, Yeşim Teras Res­to­ran' ta, 12 Kasım Cu­mar­te­si günü ger­çek­le­şen gala' da, Datça'ya yıl­lar­ca hiz­met ver­miş ve kendi ala­nın­da ba­şa­rı sağ­la­mış bir­bi­rin­den ba­şa­rı­lı ki­şi­le­re, Ba­şa­rı ve Te­şek­kür Pla­ke­ti tak­tim edil­di­ği gece, yoğun bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti. Ge­ce­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Haluk Laçin ge­ce­ye ka­tı­lan tüm ko­nuk­la­ra te­şek­kür eder­ken, Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban'da, ge­ce­nin ilk ödü­lü­nü tak­dim etti.
Laçin ko­nuş­ma­sın­da '' Sayın Kay­ma­ka­mım, sayın geç­miş dönem be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız , de­ğer­li pro­to­kol üye­le­ri­miz, say­gı­de­ğer ko­nuk­la­rı­mız ve ba­sı­nı­mı­zın de­ğer­li tem­sil­ci­le­ri. Datça Haber Ga­ze­te­mi­zin 15'ci yılı ku­ru­luş et­kin­li­ği­mi­ze he­pi­niz hoş gel­di­niz şeref ver­di­niz.

2008 yı­lın­da ga­ze­te­mi­zin ku­ru­cu­su ve onur­sal baş­ka­nı olan babam Rafet Laçin ta­ra­fın­dan yayın ha­ya­tı­na baş­la­yan Dadya Ga­ze­te­siy­le çık­tı­ğı­mız, bu zor ve gu­rur­lu yola 2011 yı­lın­da Datça Haber Ga­ze­te­si adı al­tı­da halen devem et­me­nin haklı gu­ru­ru­nu ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.

Bugün 15'ci yıl et­kin­li­ği kap­sa­mın­da siz de­ğer­li Datça Hal­kı­nın hu­zu­run­da olmak ve bunu il­ke­li, ta­raf­sız mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si doğ­rul­tu­sun­da ya­şa­ya­bil­mek bizim için ile­le­bet sü­recek gurur ve onur­dur.
Datça Haber Ga­ze­te­si ku­rul­du­ğu ilk gün­den iti­ba­ren ta­raf­sız bir yayın il­ke­si ile yıl­lar­dır sür­dü­rü­le­bi­len tek ga­ze­te­dir.
Datça'nın sahip ol­du­ğu ta­ri­hi do­ku­su, coğ­raf­ya­sı, ik­li­mi ve yaşam tarzı ile özel bir yer ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­mız ge­re­kir. Datça için bü­tün­cül bir yapı içe­ri­sin­de bir­lik ve be­ra­ber­lik duy­gu­la­rı ve kar­deş­lik ru­huy­la ha­re­ket et­me­miz ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ve bu bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin sür­me­si için her­ke­sin elin­den gelen gay­re­ti gös­ter­me­si ge­re­ki­yor.

Ay­rış­tır­ma­dan, öte­ki­leş­tir­me­den aynı ha­va­yı so­lu­du­ğu­muz, aynı gü­ne­şi gör­dü­ğü­müz , aynı gök­yü­zü­ne bak­tı­ğı­mız başka bir yerin gü­zel­lik­le­ri­ne im­ren­mek­ten­se kendi ya­şa­dı­ğı­mız il­çe­yi ya­şa­nı­la­bi­lir mutlu bir ya­şa­ma çe­vir­me­li­yiz.

Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak biz­ler üze­ri­mi­ze düşen tüm so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu bi­li­yo­ruz. Doğru haber, doğru ya­yın­cı­lık ve ka­li­te­li baskı her zaman ön­ce­li­ği­miz ol­muş­tur. Bu an­lam­da siz­le­rin­ de biz­le­re yar­dım­cı ol­ma­sı, önü­mü­ze çıkan en­gel­ler­le bir­lik­te mü­ca­de­le et­me­yi, doğru ve ger­çek haber kay­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak kişi yada ku­rum­la­rı zan al­tın­da bı­rak­ma­dan ha­ber­ci­lik an­la­yı­şı­nın va­tan­daş­lar­dan­ da ola­ca­ğı­nın en büyük be­lir­ti­si­dir.

Datça Haber Ga­ze­te­si hiç­bir şe­kil­de si­ya­si bir par­ti­nin te­ke­lin­de yada viz­yo­nun­da de­ğil­dir. Dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da algı ve has­sa­si­ye­tin en büyük duy­gu­su­nu Datça Haber ola­rak faz­la­sıy­la his­se­di­yor ve ya­şı­yo­ruz. Bizim ama­cı­mız ve en büyük bek­len­ti­miz fark­lı bir algı ya­ra­tıl­ma­dan her­ke­se eşit olu­na­bi­len ve başta da be­lirt­ti­ğim gibi öte­ki­leş­tir­me­den gerek si­ya­si gerek ti­ca­ri hiç­bir kay­gı­mız ol­ma­dan ga­ze­te­mi­zi ya­şat­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Bu yüz­den sa­de­ce küçük gü­lüm­se­me­ler ve te­bes­süm­ler­le mer­ha­ba di­ye­bil­mek çok zor değil. He­pi­ni­ze bu ge­ce­ye ka­tıl­dı­ğı­nız için te­şek­kür eder say­gı­la­rı­mı su­na­rım'' dedi.

Yak­la­şık 75 ödü­lün ve­ril­di­ği ge­ce­de resmî pro­to­kol ve si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ile geç­miş dönem Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­mış, Mus­ta­fa Soy­tok ve Şener Tok­can'a da  Datça'ya yap­mış ol­du­ğu katkı ve hiz­met­ler­den ötürü,  Ba­şa­rı ve Te­şek­kür Pla­ke­ti tak­tim edil­di.
Ge­ce­nin su­nu­cu­lu­ğu­nu Merve Akın­cı, ya­par­ken ödül tö­re­nin­den sonra konuk sa­nat­çı, şair Ahmet Sel­çuk İlkan sahne ala­rak ko­nuk­la­ra unu­tul­maz bir müzik şö­le­ni sundu.

Yıl­lar­dır, doğru, ta­raf­sız ve il­ke­li ha­ber­ci­lik an­la­yı­şıy­la devam et­tir­di­ği yayın ha­ya­tı­na, ilk günkü öz­ve­ri­si ve he­ye­ca­nıy­la devam eden Datça Haber Ga­ze­te­si, aynı za­man­da, Datça'nın en uzun ve sü­re­li yayın yapan tek ga­ze­te­si ün­va­nı­nı da gu­rur­la ta­şı­mak­ta­dır.

Başarı ve Teşekkür belgesi alan isimler şu şekilde

MESUT ÇOBAN
 RAFET LAÇİN 
HALDUN LAÇİN 
HİLMİ ÖZKAN 
ABDULLAH GÜRSEL UÇAR
İSMAİL TOYGUN 
NECMETTİN ERDOĞAN 
KONURALP KÜÇÜKÖDÜK 
BETULLAH  YURT
MEHMET DURSUN YORULMAZ 
BARIŞ SAYLAK 
BÜLENT KARAKUŞ 
İSKENDER GENÇER 
FEYZULLAH GÜLADA 
MUSTAFA SOYTOK 
 ŞENER TOKCAN 
OSMAN KAYA 
MEHMET CENNET 
ALİ RANA KAYA 
SEBİHA ARSLAN 
ORHAN KESKİNSOY 
MEHMET ÇİL 
RIZA EZER  
İSMAİL YEKTA KOLCU 
ÜNAL ALTINTAŞ 
DR TANER KARAMAN 
MESUT ARMAĞAN ADA 
YÜCELEN HASTANELERİ 
NURİ AKKOYUN 
ARİF KEMAL MAZMANOĞLU 
ŞERİF ARSLAN
ATALAY AİLESİ 
DENİZ ARKALI 
CAN USUL 
AV. EMİN UNAT 
CEMAL DEMİRTAŞ
KABAKLARLI AİLESİ
KAZIM YILMAZ 
HAYRETTİN ŞAŞMAZ 
YUSUF ZİYA ÖZALP
DATÇA GÜÇ BİRLİĞİ 
YAŞAR DURSUN 
MURAT KARSLI 
AYGÜN BAĞ 
MEHMET METİN KARADAĞLI
SERHAT YILMAZ
SAMİ AKKIN
RAMAZAN BİTEZLİ
ONUR BÖLÜKBAŞ
CÜNEYT AYDENİZ
 
MERT YALÇIN
ÖZAY ERMİŞ
UĞURAL SUAT KARAMAN
HÜSEYİN HARIPCI
SEMİH ÇUKADAR

RIDVAN ÇEVİK
 
CENGİZ TUĞRUL AYAZ 
 BODRUM FERİBOT
 NURİ YAZGAN 
AYCAN ÇUHADAR
HASAN HARUPCU 
OSMAN AKIN 
 DİLEK DÜNDAR 
ERTEKİN DOKSANALTI 
 EGE KAFASI 
 MESUT ARKALI 
ŞABAN SÜLÜN
YİĞİT KIBRISLI
VOLKAN ASLANKILIÇ
 MAG AME 
 CAN ÖZKAN 
DENİZ DAKİKOĞLU 
 SAYGIN KURT 
MERVE AKINCI 
AHMET SELÇUK İLKAN 

 


 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!