Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA PO­Lİ­SİN­DEN HA­Cİ­VAT-KA­RA­GÖZ OYUNU İLE TRA­FİK EĞİ­Tİ­Mİ

DATÇA PO­Lİ­SİN­DEN HA­Cİ­VAT-KA­RA­GÖZ OYUNU İLE TRA­FİK EĞİ­Tİ­Mİ
Sebiha ARSLAN :Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Polis Me­mu­ru Salih Erdem Çe­ti­ner, il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne Ha­ci­vat-Ka­ra­göz oyunu gös­te­ri­si ile tra­fik ku­ral­la­rı ve genel gü­ven­lik bil­gi­le­ri­ni ak­tar­ma­ya devam edi­yor.

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa ger­çek­leş­ti­ri­len proje kap­sa­mın­da, il­ko­kul bi­rin­ci sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne, 700 yıl­lık gölge oyun ge­le­ne­ği olan Ha­ci­vat-Ka­ra­göz gös­te­ri­si ile tra­fik ku­ral­la­rı ve genel gü­ven­lik bil­gi­le­ri an­la­tı­lı­yor.
İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nde gö­rev­li 17 yıl­lık polis me­mu­ru Salih Erdem Çe­ti­ner ta­ra­fın­dan sah­ne­le­nen oyun­da, em­ni­yet ke­me­ri ta­kıl­ma­sı­nın önemi, yolun kar­şı­na nasıl ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği, po­lis- öğ­ren­ci iliş­ki­le­ri ve genel gü­ven­lik ko­nu­la­rı eğ­len­ce­li şe­kil­de ak­ta­rı­lı­yor.
Proje kap­sa­mın­da, Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu ve Kazım Yıl­maz İlko­ku­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len gös­te­ri­yi, yak­la­şık 300 öğ­ren­ci iz­ler­ken, top­lam­da 750 öğ­ren­ci­ye ula­şıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
Polis me­mu­ru Çe­ti­ner, gös­te­ri ön­ce­si minik öğ­ren­ci­le­re Ha­ci­vat- Ka­ra­göz oyu­nu­nun ta­rih­çe­si­ni an­la­ta­rak daha sonra per­de­nin ar­ka­sı­na ge­çe­rek Ka­ra­göz, Ha­ci­vat ve Be­be­ru­hi'ye kadar bir­çok ka­rak­te­ri ba­şa­rıy­la ses­len­di­re­rek, ço­cuk­la­rı hem gül­dür­me­ye hem bil­gi­len­di­ri­yor.

Polis Me­mu­ru Salih Erdem Çe­ti­ner yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ola­rak 4 yıl­dır tra­fik haf­ta­sın­da ve çe­şit­li za­man­lar­da ço­cuk­la­ra tra­fik ku­ral­la­rı­nı Ha­ci­vat ve Ka­ra­göz oyunu ile an­la­tı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı mutlu edip, hem yüz­le­ri­ni gül­dü­rü­yor, hem eğ­len­di­ri­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar 1000'in  üze­rin­de ço­cu­ğa bu şe­kil­de eği­tim ver­dik. Ön­ce­den tra­fik ku­ral­la­rı­nı an­la­tır­ken çok zor­la­nı­yor­duk. Özel­lik­le il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne. Bizde bunu daha eğ­len­ce­li hale nasıl ge­ti­re­bi­li­riz diye dü­şün­dük. Ben daha önce Ha­ci­vat Ka­ra­göz oyu­nu­nu ya­pı­yor­dum. Ha­ci­vat Ka­ra­göz ile çok et­ki­li ve ve­rim­li şe­kil­de öğ­ren­dik­le­ri­ni gö­rün­ce, tra­fik ku­ral­la­rı­nı böyle an­lat­ma­ya karar ver­dik'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!