Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA FE­NA­LA­ŞAN OYUN­CU ŞEKİP TAŞ­PI­NAR, 27 GÜN SONRA TA­BUR­CU OLDU

DATÇA'DA FE­NA­LA­ŞAN OYUN­CU ŞEKİP TAŞ­PI­NAR, 27 GÜN SONRA TA­BUR­CU OLDU
Sebiha ARSLAN :Datça'da sahte iç­ki­den ze­hir­le­nen ve kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de yoğun bakım üni­te­sin­de te­da­vi gören dizi ve si­ne­ma oyun­cu­su Şekip Taş­pı­nar 27 gün sonra ta­bur­cu edil­di.

Kurt­lar Va­di­si di­zi­sin­de, 'Cevat Akar­su' ro­lüy­le ta­nı­nan Şekip Taş­pı­nar, Datça'daki evin­de 8 Ha­zi­ran gece sa­at­le­rin­de ra­hat­sız­la­nın­ca, Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı. Bi­lin­ci ka­pa­lı olan Taş­pı­nar, Muğla Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si'ne sevk edil­di. Ya­pı­lan tet­kik­ler­de sahte iç­ki­den ze­hir­len­di­ği be­lir­le­nen Şekip Taş­pı­nar, yoğun bakım üni­te­sin­de, so­lu­num iş­le­vi­ni ye­te­ri kadar ya­pa­ma­dı­ğı için en­tü­be edil­di.
'Kurt­lar Va­di­si', 'Yürek Çık­ma­zı', 'Beyaz Ge­lin­cik', 'Ka­ra­da­yı', 'Şef­kat Tepe', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Arka So­kak­lar', 'Teş­ki­lat', 'Beh­zat Ç.', 'Tek Ba­şı­mı­za', gibi bir çok dizi ve si­ne­ma fil­min­de rol alan Taş­pı­nar, te­da­vi­si­nin ar­dın­dan 27 gün sonra ta­bur­cu oldu.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre Taş­pı­nar has­ta­ne­den çık­ma­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­da bu­lun­du.
Taş­pı­nar ''Sev­gi­li Dost­lar. Bil­di­ği­niz gibi 8 Ha­zi­ran ak­şa­mı yoğun ba­kı­ma kal­dı­rıl­dım. Sev­gi­li eşim Berna için de benim için de ol­duk­ça zorlu bir sü­reç­ti. Cevap ve­re­me­sem de des­te­ği­niz, du­ala­rı­nız, güzel di­lek­le­ri­niz çok an­lam­lı ve de­ğer­liy­di. İyi ki var­sı­nız.
Yoğun ba­kım­dan ser­vi­se çık­tı­ğım güne, ser­vis­ten evime ka­vuş­tu­ğum 4 Tem­muz gü­nü­ne kadar tıbbi bil­gi­le­riy­le bir o kadar da in­sa­ni des­tek­le­riy­le beni sağ­lı­ğı­ma ka­vuş­tu­ran Muğla Sıtkı Koç­man Üniv. Eğt. Arş. Has­ta­ne­si'nin tüm per­so­ne­li­ne min­net­ta­rım.
Nef­ro­log Prof. Dr. Bü­lent Hud­dam ve ekibi, Nö­ro­log Prof. Dr. Vedat Semai Bek, İç Has­ta­lık­la­rı he­ki­mi­miz Yaşar Yıl­maz­ka­ra­bu­lut, yoğun ba­kım­day­ken sü­re­ci en ince ay­rın­tı­sı­na kadar takip edip gece gün­düz de­me­den tüm bil­gi­le­ri ak­ta­ran dok­to­ru­muz Ercan Gönül ve her şeyi baş­tan sona il­giy­le takip edip, ta­bur­cu ol­du­ğum gün bizi oda­sın­da ağır­la­ma ve ara­ba­mı­za kadar uğur­la­ma ne­za­ke­ti­ni gös­te­ren de­ğer­li baş­he­ki­mi­miz Prof. Dr. Tur­han Togan hoca...
Bana ikin­ci bir yaşam ver­di­niz. Ne kadar te­şek­kür etsem, az.
Has­ta­ne sü­re­cim­de yap­tı­ğı il­ke­li, etik ha­ber­ler­le hem ka­mu­yu bil­gi­len­di­ren hem des­te­ği­ni esir­ge­me­yen basın emek­çi­si ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rım siz­le­re de çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Artık evim­de­yim ve bir süre daha din­len­mem ge­re­kecek. Ara­ma­la­rı­nı­za dö­ne­mez, me­saj­la­rı­nı­za cevap ve­re­mez­sem ne olur gönül koy­ma­yın dost­lar. Benim için ver­di­ği­niz her emek çok kıy­met­li. Bir­lik­te daha güzel gün­le­ri­miz olsun diye, güç top­lu­yor ola­ca­ğım. Çok sev­gi­ler.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!