s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'DA GSB SPOR OKUL­LA­RI VE GSB EN­GEL­SİZ SPOR OKUL­LA­RI KA­YIT­LA­RI BAŞ­LA­DI

DATÇA'DA GSB SPOR OKUL­LA­RI VE GSB EN­GEL­SİZ SPOR OKUL­LA­RI KA­YIT­LA­RI BAŞ­LA­DI
Sebiha ARSLAN :Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan her yıl tüm ülke ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen GSB Spor Okul­la­rı ve GSB En­gel­siz Spor Okul­la­rı ka­yıt­la­rı Datça da da baş­la­dı. Yaz Spor Okul­la­rı açı­lı­şı ise 27 Ha­zi­ran per­şem­be günü saat 10:30'da Kargı Mev­ki­in­de bu­lu­nan Ata­türk Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şecek.

Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü, çocuk ve genç­le­ri spor yap­ma­ya teş­vik etmek, spor kül­tü­rü­nü yer­leş­tir­mek ve yaz ay­la­rı­nı ve­rim­li ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la GSB Spor Okul­la­rı' nı 3-18 yaş ara­lı­ğın­da­ki genç­le­re üc­ret­siz ola­rak su­nu­yor. Ka­yıt­lar İlçe Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan alı­na­cak. Spor okul­la­rın­da fark­lı branş­lar­da üc­ret­siz fa­ali­yet­ler dü­zen­le­necek.
Datça Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Seher Şahin Akbay '' Ba­kan­lı­ğı­mız, her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda, genç­le­ri­mi­zin spo­run bir çok ala­nın­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı are­na­da, tem­sil ka­bi­li­yet­le­ri­ni art­tı­ra­cak­la­rı, yaz dö­nem­le­ri­ni dolu dolu ge­çi­re­bi­le­cek­le­ri spor fa­ali­yet­le­ri ile sporu top­lum için­de alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­re­bil­mek, çocuk ve genç­le­ri­mi­zi spor yap­ma­ya teş­vik etmek, sporu sev­dir­mek, kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak­laş­tır­mak, küçük yaş­lar­da spor kül­tü­rü­nü yer­leş­tir­mek ve ço­cuk­la­rın yaz ay­la­rın­da va­kit­le­ri­ni daha ve­rim­li ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la, Datça dada GSB Spor Okul­la­rı 3-18 yaş ara­lı­ğın­da­ki tüm genç­le­ri­mi­ze ka­pı­la­rı­mı­zı açı­yo­ruz. GSB Spor Okul­la­rı ve GSB En­gel­siz Spor Okul­la­rı açı­lış tö­re­ni­miz 27 Ha­zi­ran 2024 Per­şem­be günü ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Tüm hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz" dedi'’

AYRICA; Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan da, 1 Tem­muz iti­ba­rıy­la il­ko­kul 2. sı­nıf­tan iti­ba­ren tüm ka­de­me­ler­de­ki öğ­ren­ci­ler için "spor", "gör­sel sa­nat­lar", "müzik" ve "bi­li­şim" olmak üzere dört alan­da üc­ret­siz yaz okul­la­rı açı­la­cak. Or­ta­okul ve or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da­ki kurs­lar, il ve ilçe mer­kez ko­mis­yon­la­rı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen mer­kez­ler­de açı­la­cak. Kurs­la­ra devam eden öğ­ren­ci ve kur­si­yer­den kurs üc­re­ti alın­ma­ya­cak.

Konu ile ala­ka­lı Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da,’’ Yaz okul­la­rı­nın ya­nın­da or­ta­okul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri için aka­de­mik ders­le­re yö­ne­lik des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı ve­ri­lecek. Me­zun­la­ra yö­ne­lik kurs­lar ise halk eği­ti­mi mer­kez­le­rin­de ve­ri­lecek. Kurs­lar, 1 Tem­muz'da baş­la­tı­lıp 29 Ağus­tos'ta ta­mam­la­na­cak. 2 Eylül iti­ba­rıy­la eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kurs­la­rı açı­la­cak. Yaz dö­ne­min­de or­ta­okul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri için de ay­rı­ca aka­de­mik ders­le­re yö­ne­lik des­tek­le­me ye­tiş­tir­me kurs­la­rı ve­ri­lecek. Yaz dö­ne­min­de bir ders­ten haf­ta­da 6 saat des­tek­le­me ve ye­tiş­tir­me kursu açı­la­bi­lecek. Yaz okulu kap­sa­mın­da açı­lan kurs­lar, saat 13.30'dan sonra ve haf­ta­da 5 gün plan­la­na­cak. Bir ders­ten gün­lük 2 sa­at­ten fazla plan­la­ma ya­pı­la­ma­ya­cak. Kurs­la­rın sü­re­si 4 haf­ta­dan az, 8 haf­ta­dan fazla ol­ma­ya­cak’’. De­ta­lı bil­gi­ye, https://?www.?meb.?gov.?tr/?uc­ret­siz-yaz-okul­la­ri-aci­li­yor/?haber/?34060/?tr
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!