Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA’DA OTİZMLİ ÇO­CU­ĞA ŞİDDET DA­VA­SIN­DA İLK DU­RUŞ­MA YA­PIL­DI

DATÇA’DA OTİZMLİ ÇO­CU­ĞA ŞİDDET DA­VA­SIN­DA İLK DU­RUŞ­MA YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN :Datça’da ba­ba­sı­nın ar­ka­da­şı ta­ra­fın­dan darp edil­di­ği iddia edi­len, 9 ya­şın­da­ki Otizm­li Y.I.’nın Datça Ad­li­ye­sin­de­ki ilk du­ruş­ma­sı Çarşamba günü ya­pıl­dı. Du­ruş­ma, 19.07.2024’ e er­te­len­di.Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar’ ın ‘’ 9 ya­şın­da şid­det gören Otizm­li bir ço­cu­ğu­muz için, 17 Nisan Çar­şam­ba günü saat 11:30, Datça Ad­li­ye­sin­de ola­ca­ğız, mah­ke­me­miz var. Şid­de­tin her tür­lü­sü­ne kar­şı­yız. Özel­lik­le de ken­di­ni sa­vu­na­ma­ya­cak du­rum­da olan otizm­li bir çocuk şid­det­te maruz ka­lı­yor­sa. Ço­cu­ğu­mu­zun ve an­ne­mi­zin çık­ma­yan sesi ola­lım. Se­si­mi­zi her­ke­se du­yu­ra­lım ki bir daha kimse kim­se­ye böyle bir şey yap­ma­ya ce­sa­ret ede­me­sin. Des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yo­ruz.’’ Çağ­rı­sı üze­ri­ne, yak­la­şık 100 kişi, Datça Ad­li­ye­si önün­de, 9 ya­şın­da­ki Otizm­li Y.I. ya ve aile­si­ne des­tek olmak için bir araya geldi. Du­ruş­ma, 19 Tem­muz’ a er­te­len­di.

Datça As­li­ye Ceza Mah­ke­me­sin­de gö­rü­len da­va­da, 9 ya­şın­da­ki Otizm­li Y.I.’ nın an­ne­si Ü.Z ve ba­ba­sı K.I , ço­cuk­la­rı­na şid­det uy­gu­la­dı­ğı id­di­asın­da bu­lun­du­ğu, H. K.’ dan şi­kâ­yet­çi ola­rak, ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di.
Sanık sı­fa­tı ile hakim kar­şı­sı­na çıkan H. K. ise, Y.I.’ ya şid­det uy­gu­la­ma­dı­ğı­nı ve suç­suz ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek be­ra­ati­ni is­te­di.
19 Tem­muz 2024 ta­ri­hi­ne er­te­le­nen dava’ da, 9 ya­şın­da­ki Otizm­li Y.I.’ nın Psi­ko­log – Pe­da­gog eş­li­ğin­de, AGO oda­sın­da din­len­me­si­ne karar ve­ril­di.

‘’Şid­de­tin her tür­lü­sü­ne kar­şı­yız’’
Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği baş­ka­nı Dilek Dün­dar mah­ke­me son­ra­sı Ad­li­ye bi­na­sı önün­de yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da ‘’Şid­de­tin her tür­lü­sü­ne kar­şı­yız’’ dedi.
Dün­dar açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da ‘’
Nisan ayı otizm far­kın­da­lık ayı. 9 ya­şın­da şid­det gören otizm­li bir ço­cu­ğu­mu­zun da­va­sın­dan şimdi çık­tık. Böyle bir haber ile kar­şı­nız­da ol­mak­tan üzün­tü du­yu­yo­rum. Der­ne­ği­miz 2015 yı­lın­da ku­rul­du. Ku­rul­du­ğu­muz gün­den beri ya­şa­nan bir çok so­ru­na çözüm yollu bul­duk. Eri­şim­den, eği­ti­me, sağ­lı­ğa, top­lum­sal ba­kı­şa kadar bir çok ko­nu­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar ile Datça ve Muğla ge­ne­lin­de fark ya­rat­tık. Tüm en­gel­ler or­ta­dan kal­ka­na kadar eşit yaşam hakkı ka­za­nı­la­na kadar da ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Bu güne kadar bir çok sorun ile karşı kar­şı­ya kal­dık. Bu so­run­lar kısa veya uzun va­de­de çö­zü­le­bi­lecek so­run­lar­dı.
Ancak ilk defa böyle bir sorun ile kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bizim ba­şı­mı­za gel­mez de­di­ği­miz olay­lar ne yazık ki Datça’da da ya­şan­ma­ya baş­la­dı.
Şid­de­tin her tür­lü­sü­ne kar­şı­yız. Özel­lik­le de ken­di­ni sa­vu­na­ma­ya­cak du­rum­da olan otizm­li bir çocuk şid­det­te maruz ka­lı­yor­sa. Ha­be­ri duy­du­ğu­muz ilk gün iti­ba­riy­le tüm yasal yol­la­ra baş­vur­duk. Bu sü­reç­te Sayın Kay­ma­ka­mı­mız Murat ATICI'YA Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Gök­han Ma­den­de­re" ye Cum­hu­ri­yet Sav­cı­mız İsmail Güler" e ve Muğla Ba­ro­su­na des­tek­le­rin­den do­la­yı çok te­şek­kür ede­riz. Ço­cu­ğu­mu­zun ve an­ne­mi­zin ya­nın­da ol­du­lar ve ol­ma­ya da devam edi­yor­lar. Ço­cu­ğu­mu­zun ve an­ne­mi­zin se­si­ne ses olmak için bu­ra­da top­lan­dık. Se­si­mi­zi her­ke­se du­yu­ra­lım ki bir daha kimse kim­se­ye böyle bir şey yap­ma­ya ce­sa­ret ede­me­sin. Bizi bu da­va­da yan­lız bı­rak­ma­dı­ğı­nız için çok te­şek­kür ede­riz’’ dedi.
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İlçe baş­ka­nı Sezai Öz’den açık­la­ma
Des­tek olmak için, Datça Ad­li­ye­si önün­de bu­lu­nan­lar ara­sın­da yer alan baş­kan Öz, yap­tı­ğı açık­la­ma­da’’ De­ğer­li va­tan­daş­la­rı­mız,
Şid­det asla kabul edi­le­mez ve her­han­gi bir ço­cu­ğa, özel­lik­le de otizm­li bir ço­cu­ğa karşı şid­det ke­sin­lik­le yan­lış­tır. Otizm spekt­rum bo­zuk­lu­ğu­na sahip ço­cuk­lar da diğer ço­cuk­lar gibi sevgi, saygı ve an­la­yış­la kar­şı­lan­ma­lı­dır. Şid­det, ço­cuk­la­rın fi­zik­sel ve duy­gu­sal sağ­lı­ğı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir ve on­la­ra zarar ve­re­bi­lir. Bu ne­den­le, otizm­li ço­cuk­la­ra em­pa­ti, des­tek ve sevgi gös­ter­mek önem­li­dir.
Bugün bu­ra­da top­lan­ma­mı­zın se­be­bi ol­duk­ça üzücü bir ko­nu­ya dik­kat çek­mek ve top­lum­sal bir so­rum­lu­luk üst­len­mek­tir. Otizm­li bir ço­cu­ğun maruz kal­dı­ğı şid­det olayı he­pi­mi­zi de­rin­den et­ki­le­miş­tir. Otizm­li ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­şa­dı­ğı zor­luk­la­rı an­la­mak ve on­la­ra des­tek olmak he­pi­mi­zin so­rum­lu­lu­ğu­dur.
Biz­ler, bu tür vahim olay­la­ra karşı du­yar­lı­lık gös­ter­mek ve ada­le­tin sağ­lan­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni yap­mak­la yü­küm­lü­yüz. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ve top­lu­mu­mu­zun gü­ven­li­ği ve re­fa­hı için ge­re­ken adım­la­rı at­ma­ya ka­rar­lı­yız.
Bu ve­si­ley­le, şid­de­tin tüm hal­le­ri­ne karşı çık­mak ve bu ko­nu­da kim mağ­dur ol­muş­sa on­la­ra des­tek olmak adına üze­ri­mi­ze düşen so­rum­lu­lu­ğu ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ği­mi­zi ve bu tür olay­la­rın tek­rar­lan­ma­ma­sı için çaba har­ca­ya­ca­ğı­mı­zı ka­mu­oyu­na bil­dir­mek is­ti­yo­rum.
Unut­ma­ya­lım ki, top­lum ola­rak bir­bi­ri­mi­ze des­tek olmak ve her bi­re­yin hak­la­rı­na saygı gös­ter­mek, daha güçlü bir top­lu­mun te­me­li­ni oluş­tu­rur.
Cum­hu­ri­yet ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si kim­se­siz­le­rin kim­se­si­dir. Say­gı­la­rım­la’’ dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!