.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

DATÇA'NIN İLK KU­RUM­SAL GÜ­ZEL­LİK MER­KE­Zİ HİZ­ME­TE BAŞ­LA­DI

DATÇA'NIN İLK KU­RUM­SAL GÜ­ZEL­LİK MER­KE­Zİ HİZ­ME­TE BAŞ­LA­DI
Sebiha ARSLAN :Kah­ra­man­ma­raş'ta "Altın Oran Yaşam Mer­ke­zi" mar­ka­sıy­la gü­zel­lik sek­tö­rün­de adın­dan söz et­ti­ren, Seda Bal­kar­lı, 6 Şubat'ta mey­da­na gelen ve 11 ili et­ki­le­yen dep­rem­de ağır hasar gören iş ye­ri­ni Datça' ya ta­şı­dı.Bal­kar­lı' ­nın Datça'ya ka­zan­dır­dı­ğı dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki "Altın Oran Yaşam mer­ke­zi" şim­di­den adın­dan söz et­tir­me­ye baş­la­dı.

Peki Seda Bal­kar­lı kim­ ?
1 Ocak 1991 ta­ri­hin­de Kah­ra­man­ma­raş'ta dün­ya­ya geldi. Ha­ti­ce- Ömer Remzi Ça­nak­çı çif­ti­nin dört ço­cu­ğun­dan en kü­çü­ğü olan Bal­kar­lı, ken­di­si gibi gü­zel­lik uz­ma­nı olan Meh­met Ali Bal­kar­lı ile evli ve iki kız ço­cu­ğu an­ne­si. Eği­tim ha­ya­tı­nı nok­ta­la­dık­tan sonra gü­zel­lik sek­tö­rü­ne yö­ne­len ba­şa­rı­lı gi­ri­şim­ci, iş ha­ya­tı­na 2014 yı­lın­da doğup bü­yü­dü­ğü Kah­ra­man­ma­raş'­ta adım attı. Bal­kar­lı 9 yıl­dır hiz­met ver­di­ği Kah­ra­man­ma­raş'­ta, dep­rem son­ra­sı gü­zel­lik mer­ke­zi­ni Datça'ya ta­şı­dı.

Seda Bal­kar­lı ken­di­si gibi gü­zel­lik uz­ma­nı olan eşi Meh­met Ali ve uzman kad­ro­su ile bir­lik­te, İskele ma­hal­le­si Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı No: 52' de  Datça hal­kı­na, cilt ba­kı­mı, Lazer epi­las­yon, Masaj, Za­yıf­la­ma, Ku­aför, Leke akne ba­kı­mı hiz­me­ti veriyor.

10 par­ma­ğın­da 10 ma­ri­fet

Bal­kar­lı ile yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­da şu ifa­de­le­re de­ğin­di ""

5 Yıl İçinde 3 Şube Açtım
"Altın Oran Yaşam Mer­ke­zi" mar­ka­mız­la Kah­ra­man­ma­raş'­ta 14 yıl­dır hiz­met ver­mek­te idim.?Son 5 yıl için­de üç şube ve bir gü­zel­lik okulu (Seda Bal­kar­lı Aka­de­mi) açtım. Ay­rı­ca kendi mar­ka­mı­za ait der­mo­koz­me­tik ürün­le­ri ve me­di­kal cihaz sa­tı­şı­da ya­pı­yor­dum. Yine kendi adımı ta­şı­yan bu­ti­ğim­le giyim sek­tö­rün­de de Kah­ra­man­ma­raş hal­kı­mı­za 40 per­so­nel ile hiz­met ver­mek­te­yim. ?Maa­le­sef dep­rem son­ra­sı gü­zel­lik mer­ke­zi­miz ve evi­miz kul­la­nı­la­maz hale geldi.?Datça'da aile­min evi vardı. Her sene ta­til­le­ri­mi­zi Datça'da ge­çi­ri­yor­duk. Şimdi artık ta­ma­men Dat­ça­lı olduk. İş ye­ri­mi­zi Altın Oran Gü­zel­lik mer­ke­zi­mi­zi Dat­ça'­ya ta­şı­dık. Gü­zel­lik mer­ke­zi­mi­zi uzman kad­ro­muz ile Datça hal­kı­nın hiz­me­ti­ne sun­duk''
Ünlü İsimler­le İş Birliği 
Şu­be­le­ri­nin açı­lı­şı­na Doğuş, Aslı Hünel, Murat Övüç gibi ünlü isim­ler ile aç­tı­ğı­nı be­lir­ten Bal­kar­lı " Kah­ra­man­ma­raş'ta eğ­len­ce­li or­ga­ni­zas­yon­la­ra imza attık. Ta­nın­mış sa­nat­çı­lar­la ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz.
İş ha­ya­tım­da al­dı­ğım " yılın mar­ka­sı ve sağ­lık" ödü­lüm var. Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, genç gi­ri­şim­ci­ler ve kadın gi­ri­şim­ci­le­re yö­ne­lik kon­fe­rans­lar dü­zen­le­dim. Halen de devam edi­yo­rum. ?Ay­rı­ca pay­la­şıl­dık­ça ka­za­nıl­dı­ğı dü­şün­ce­sin­de­yim. Maddi ma­ne­vi sos­yal yar­dım­laş­ma fa­ali­yet­le­ri­ne gö­nül­lü des­tek ve­ri­yo­rum.? Datça hal­kı­mı­zı " Datça Altın Oran Yaşam Mer­ke­zi­mi­ze kahve iç­me­ye bek­li­yo­rum "dedi.

Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak , Dat­ça'­ya dev­rim ni­te­li­ğin­de gü­zel­lik mer­ke­zi ka­zan­dı­ran Seda Bal­kar­lı eşi Meh­met Ali Bal­kar­lı ve uzman kad­ro­su­na yeni iş­yer­le­ri­nin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!