Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DEP­REM FIR­SAT­ÇILA­RI­NA SIKI TAKIP­

DEP­REM FIR­SAT­ÇILA­RI­NA SIKI TAKIP­
Sebiha ARSLAN :Muğla Va­li­li­ği, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem son­ra­sı, Muğla ve İlçe­le­rin­de ki­ra­lık ev fi­yat­la­rın­da aşırı fiyat ar­tı­şı ya­pıl­dı­ğı ve bu ko­nu­da ted­bir alı­na­ca­ğı açık­lan­dı.

Asrın Fe­la­ke­ti ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Kah­ra­man­ma­raş'ta ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti son­ra­sı, Muğla'ya ba­rın­ma ama­cıy­la gelen dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rın ar­dın­dan, konut ki­ra­la­rın­da bazı ev sa­hip­le­ri ve em­lak­çı­la­rın fahiş fiyat ar­tı­şı uy­gu­la­dık­la­rı ih­ba­rı­nı alan Muğla Va­li­li­ği, İl Ti­ca­ret Mü­dür­lü­ğü ve Vergi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de ge­rek­li ted­bir­ler alı­na­ca­ğı­nı du­yu­rul­du.
Muğla Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan du­yu­ru­da, "Ba­sın­da ve sos­yal med­ya­da yer alan ha­ber­ler ve ya­pı­lan şi­ka­yet­ler­den; ül­ke­miz­de ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti ne­de­niy­le, ili­mi­ze ba­rın­ma ama­cıy­la gelen va­tan­daş­la­rı­mı­za konut ki­ra­la­rın­da fahiş fiyat ar­tı­şı uy­gu­la­yan bazı fır­sat­çı­la­rın ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır. Mil­le­ti­mi­zin dep­re­min yı­kı­cı so­nuç­la­rıy­la mü­ca­de­le ver­di­ği bu dö­nem­de, İl Ti­ca­ret Mü­dür­lü­ğü­müz ve Vergi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­mız ko­or­di­ne­sin­de ge­rek­li ted­bir­ler alı­na­cak, hak­sız fiyat ar­tı­şı­na sebep olan konut sa­hip­le­ri, em­lak­çı ve ben­ze­ri il­gi­li­ler hak­kın­da yoğun, yay­gın de­ne­tim­ler ya­pı­la­cak ve fır­sat­çı­lık ce­za­sız bı­ra­kıl­ma­ya­cak­tır. He­pi­mi­zi de­rin­den ya­ra­la­yan bu sü­reç­te her türlü su­is­ti­ma­li ön­le­mek adına ne ge­re­ki­yor­sa yap­ma­ya, va­tan­da­şı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz" ifa­de­si kul­la­nıl­dı
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!