s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DÜNYA OKYANUS GÜNÜNDE TOPAN ADA Cİ­VA­RIN­DA SU ALTI TE­MİZ­Lİ­Ğİ YA­PIL­DI

DÜNYA OKYANUS GÜNÜNDE TOPAN ADA Cİ­VA­RIN­DA SU ALTI TE­MİZ­Lİ­Ğİ YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN :Ak­de­niz Ko­ru­ma Der­ne­ği ve Uçan­ba­lık Dalış Mer­ke­zi'nden gö­nül­lü 7 dal­gıç' ın ka­tı­lı­mıy­la, Topan Ada böl­ge­sin­de su altı te­miz­li­ği ya­pıl­dı.

Ok­ya­nus­la­rın öne­mi­ne ve ko­run­ma­sı için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­re dik­kat çek­mek ama­cıy­la kut­la­nan Dünya Ok­ya­nus Günü'nde, 30-35 metre de­rin­lik­ten çı­ka­rı­lan­lar ara­sın­da el ara­ba­sı, plas­tik şi­se­ler, am­ba­laj­lar yer aldı. Atı­la­rın bir kısmı, de­niz­ler­de­ki kir­li­li­ğe dik­kat çek­mek ama­cıy­la Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ay­rış­tı­rı­la­rak, Datça Liman sergi sa­lo­nu önün­de ser­gi­len­di.

Ak­de­niz Ko­ru­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ''
Doğal ve ta­ri­hi gü­zel­lik­le­riy­le dik­kat çeken Datça Ya­rı­ma­da­sı, aynı za­man­da önem­li bir tu­rizm nok­ta­sı. Bi­yo­çe­şit­li­lik ba­kı­mın­dan da Ak­de­niz Hav­za­sı­nın sıcak alan­lar­dan biri olan Datça Ya­rı­ma­da­sı, yoğun bir deniz kir­li­li­ğiy­le karşı kar­şı­ya. Bü­yü­le­yi­ci Datça kı­yı­la­rı­nın gö­rün­me­yen de­rin­lik­le­rin­de, am­ba­laj­lar, kul­la­nıl­ma­yan eş­ya­lar, unu­tu­lan ya da bı­ra­kı­lan av araç­la­rı gibi insan kay­nak­lı atık­lar deniz ya­şa­mı­nı teh­dit edi­yor. Bu sorun, yaz se­zo­nun­da tu­riz­min bas­kı­sıy­la hızla bü­yü­yor.
Datça, sakin koy­la­rı, zen­gin bitki ör­tü­sü, canlı çe­şit­li­li­ği ve ar­ke­olo­jik de­ğer­le­rin­den do­la­yı 22.10.1990 ta­rih­li Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si ilan edil­miş ve ko­ru­ma al­tı­na alın­mış olsa da insan fa­ali­yet­le­ri ve özel­lik­le tu­rizm se­zo­nun­da ya­şa­nan nüfus ar­tı­şı, il­çe­nin do­ğa­sı üze­rin­de büyük bir baskı ya­ra­tı­yor. 2022 yı­lın­da Dat­ça-Boz­bu­run Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si'ndeki bi­yo­çe­şit­li­li­ği ko­ru­mak ve sağ­lık­lı bir eko­sis­tem için 'De­ni­zel ve Kül­tü­rel Ko­ru­ma­nın Bü­tün­leş­ti­ril­me­si Pro­je­si'ni ha­ya­ta ge­çi­ren Ak­de­niz Ko­ru­ma Der­ne­ği, 8 Ha­zi­ran Dünya Ok­ya­nus Günü'nde, Uçan­ba­lık Dalış Mer­ke­zi ve Datça Be­le­di­ye­si iş­bir­li­ği ile bir su altı te­miz­lik et­kin­li­ği ger­çek­leş­tir­di. Top­lam 7 dal­gıç ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len te­miz­lik et­kin­li­ğin­de de­niz­den çı­ka­rı­lan­lar ara­sın­da el ara­ba­sı, plas­tik şi­se­ler, am­ba­laj­lar yer aldı.
Et­kin­lik­te ko­nu­şan Ak­de­niz Ko­ru­ma Der­ne­ği Saha Yö­ne­ti­ci­si Elif Ye­re­ba­kan ''Ak­de­niz Ko­ru­ma Der­ne­ği ola­rak, ko­ru­ma ve iz­le­me ça­lış­ma­la­rı­mı­zın yanı sıra, de­niz­ler­de­ki ve kı­yı­lar­da­ki kir­li­li­ğe dik­kat çek­mek için yerel pay­daş­lar­la çe­şit­li far­kın­da­lık et­kin­lik­le­ri dü­zen­li­yo­ruz. Bu se­fer­ki et­kin­li­ği­miz için, ok­ya­nus­la­rın sahip ol­du­ğu bi­yo­çe­şit­li­li­ğe ve ha­ya­tı­mız­da­ki öne­mi­ne dik­kat çeken Dünya Ok­ya­nus Günü'nü seç­tik. Gö­nül­lü dal­gıç­la­rı­mı­zın, eski Topan Ada açık­la­rın­dan çı­kar­dık­la­rı atık­lar, deniz çöpü so­ru­nun ne kadar büyük ol­du­ğu ger­çe­ği­ni bir kez daha yü­zü­mü­ze çarp­tı. De­niz­den çı­kar­dı­ğı­mız atık­la­rı li­man­da ser­gi­le­ye­rek, de­niz­le­rin de­rin­lik­le­ri­ni görme fır­sa­tı ol­ma­yan in­san­la­ra da, bu ger­çek­le yüz­leş­me ve deniz kir­li­li­ği­nin çö­zü­mü hak­kın­da dü­şün­me ola­na­ğı sağ­la­mak is­te­dik. Bu atık­la­rı, de­niz­le­rin son da­vet­siz mi­sa­fir­le­ri ve ge­le­ce­ğe ders ola­cak ta­ri­hi birer ka­lın­tı ola­rak, artık sa­de­ce ser­gi­ler­de gör­me­yi di­li­yo­ruz.'
Ak­de­niz Ko­ru­ma Der­ne­ği (AKD), 2022 yı­lın­da Dat­ça-Boz­bu­run Özel Çevre Ko­ru­ma Böl­ge­si'nde, yerel hal­kın ve kül­tü­rün de eko­sis­te­min ay­rıl­maz bir par­ça­sı ol­du­ğu bi­lin­ciy­le, 'De­ni­zel ve Kül­tü­rel Ko­ru­ma­nın Bü­tün­leş­ti­ril­me­si Pro­je­si'ni ha­ya­ta ge­çir­di. Proje kap­sa­mın­da, böl­ge­de deniz ça­yır­la­rı, balık bi­yo­küt­le­si, deniz suyu sı­cak­lı­ğı ve Ak­de­niz fo­ku­na yö­ne­lik iz­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın yanı sıra, tür ko­ru­ma ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Aynı za­man­da geçim kay­na­ğı de­ni­ze bağlı olan yerel halkı ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri ko­ru­mak ama­cıy­la, küçük öl­çek­li ba­lık­çı­lık, eko tu­rizm gibi iş kol­la­rı­nın des­tek­len­me­si he­def­le­ni­yor. AKD, böl­ge­de yerel pay­daş­lar­la bir­lik­te eko­sis­tem üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­rin azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik araş­tır­ma ve far­kın­da­lık ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­yi plan­lı­yor.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!