Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

"DÜNYA TÜ­TÜN­SÜZ GÜNÜ" ET­KİN­Lİ­Ğİ DÜ­ZEN­LEN­Dİ

"DÜNYA TÜ­TÜN­SÜZ GÜNÜ" ET­KİN­Lİ­Ğİ DÜ­ZEN­LEN­Dİ
Sebiha ARSLAN :Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri 31 Mayıs Dünya tü­tün­süz günü et­kin­li­ği dü­zen­le­di.Kum­luk Pla­jın­dan baş­la­ya­rak, Yat Li­ma­nı­na kadar es­naf­la­rı bil­gi­len­di­ren ekip­ler, tütün ürün­le­ri­nin za­rar­la­rı­nı an­lat­tı, bi­linç­len­di­ri­ci bro­şür­ler da­ğıt­tı.

Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi Baş­ka­nı Dr. Abbas Akgün yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Bi­lin­di­ği üzere Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan 31 Mayıs Dünya Tü­tün­süz günü, 1987 yı­lın­da, yılda or­ta­la­ma 8 mil­yon ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği tütün sal­gı­nı­na karşı far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma ve tütün du­ma­nı­nın sağ­lı­ğa za­rar­la­rı­nı top­lu­ma an­la­tıp ha­re­ke­te geç­me­yi sağ­la­ma he­de­fiy­le ta­nım­lan­mış­tır. 31 Mayıs 2023 Dünya Tü­tün­süz Gü­nün­de, tütün üre­ti­mi­nin ve­rim­li tarım ara­zi­le­ri­ne yap­tı­ğı olum­suz et­ki­le­rin yanı sıra tü­ke­ti­len suyun mik­ta­rı­nın ku­rak­lı­ğa olan et­ki­si­ne de dik­kat çek­mek üzere he­def­len­miş­tir. Bu doğ­rul­tu­da tütün kul­la­nı­mı­nın za­rar­la­rı ko­nu­sun­da top­lu­mun far­kın­da­lık dü­ze­yi­ni ar­tır­mak için tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de 31 Mayıs Dünya Tü­tün­süz Günü ola­rak çe­şit­li et­kin­lik­ler­le kut­lan­mak­ta­dır'' dedi.
İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ise, ''Ge­lecek ne­sil­le­re daha ya­şa­na­bi­lir bir dünya bı­ra­ka­bil­mek adına bi­rey­sel an­lam­da bu so­run­la mü­ca­de­le etmek her bi­re­yin gö­re­vi­dir'' dedi.

Ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe Datça Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi Baş­ka­nı Abbas Akgün, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, Za­bı­ta Mü­dü­rü Osman Özalp ile Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi du­man­sız Hava Sa­ha­sı de­ne­ti­mi gö­rev­li­le­ri Sezer Adalı, Yağ­mur Baş, Nejat Şen­türk , İbra­him Çağun ve be­ra­be­rin­de­ki ekip­ler ka­tıl­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!