Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

FATOŞ ÇAP KARAKALEM PORTRE KARMA SERGİSİ AÇILDI

FATOŞ ÇAP KARAKALEM PORTRE KARMA SERGİSİ AÇILDI
Sebiha ARSLAN :Datça Liman Sergi sa­lo­nun­da 22-27 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da, Fatoş Çap ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan Ka­ra­ka­lem ve Port­re Karma Ser­gi­si sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­ma­ya devam edi­yor.

Ga­ze­te­mi­ze Ko­nu­şan Fatoş Çap '' Geçen yıl Datça Halk Eği­tim Mer­ke­zi kur­su­na git­miş­tim. Ho­ca­mız ger­çek­çi re­sim­ler ile il­gi­li resim yap­ma­mı­zı is­te­di. Bende ilk res­mi­me öyle baş­la­dım. O za­man­ki Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dü­rü Onur bey, yap­tı­ğım res­mi­mi be­ğen­di­ği­ni söy­le­ye­rek, devam et­me­mi söy­le­di. Bende bu he­ye­can­la baş­la­dım di­ye­bi­li­rim. Sonra vi­de­olar iz­le­ye­rek daha' da ge­liş­tir­dim ken­di­mi. 2 ay son­ra­da ilk ser­gi­mi açtım. Bu yılda 2'ci ser­gi­mi açı­yo­rum. Ser­gim­de 22 ka­ra­ka­lem tab­lo­su, 3 yağ­lı­bo­ya tab­lo­su ve 7 Ak­ri­lik tab­lom var. Hiç ak­lı­ma gel­mez­di bir gün resim yapıp sergi aça­ca­ğım. Bir insan ger­çek­ten is­ter­se her şeyi ba­şa­ra­bi­li­yor­muş. Yeter ki ye­te­ne­ği­ni­zi keş­fet­mek için fır­sat verin. Aynı za­man­da ser­gim­de ta­ma­men atık mal­ze­me­ler­den ya­pıl­mış ku­maş­lar­la, bü­yü­müş ço­cuk­la­rın be­bek­le­ri­ni giy­di­re­rek geri dö­nü­şü­me katkı sağ­la­mak is­te­dim. On­la­rı da ser­gi­le­dim. 27 Mayıs Cu­mar­te­si gü­nü­ne kadar sü­recek olan ser­gi­me tüm sa­nat­se­ver­le­ri bek­li­yo­rum'' dedi.

Ka­ra­köy ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan 70 ya­şın­da­ki Fe­le­hat Uslu ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Datça pa­zar­da satış ya­par­ken Fatoş Hanım, alış veriş için ya­nı­ma gel­miş­ti .Sonra senin res­mi­ni ya­pa­bi­lir­ mi­yim dedi. Bende tamam dedim.
Henüz res­mim ta­ma­men bit­me­me­si­ne rağ­men çok güzel olmuş .Aynı ben. Ken­di­mi gö­rün­ce çok mutlu oldum. Fatoş Ha­nı­ma te­şek­kür edi­yo­rum ''dedi.
Liman Sergi sa­lo­nun­da, 27 Mayıs Cu­mar­te­si gü­nü­ne kadar açık olan sergi, sa­nat­se­ver­le­ri bek­li­yor.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 1
  SEVDİM
 • 2
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!