Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

''GELİN BU KEZ ŞU ŞEHRİ, DÜNYA VİZYO­NUY­LA BU­LUŞ­TU­RA­LIM'’, ''ÇÖZÜM BİZDE, KARAR HALKIMIZDA'

''GELİN BU KEZ ŞU ŞEHRİ, DÜNYA VİZYO­NUY­LA BU­LUŞ­TU­RA­LIM'’, ''ÇÖZÜM BİZDE, KARAR HALKIMIZDA'
Sebiha ARSLAN :Cum­hur İtti­fa­kı'nın Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan adayı Aydın Ayay­dın ve ilçe be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Öğ­ren­ci Sa­ra­yı VIP Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sıy­la pro­je­le­ri­ni ga­ze­te­ci­le­re ta­nıt­tı. Ayay­dın, Muğla ve il­çe­le­ri­nin so­run­la­rı­nın tes­pi­ti için 15 ki­şi­lik tek­nik ekip ile proje ha­zır­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. De­niz­ler­le il­gi­li önlem alın­maz­sa geri dö­nü­şü im­kan­sız so­run­lar or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ni de vur­gu­la­yan Ayay­dın, de­niz­le­ri te­miz­le­mek için ça­lış­ma­lar ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Cum­hur it­ti­fa­kı­nın Datça be­le­di­ye baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da 'Biz hiz­met is­ti­yo­ruz. Biz hiz­met üret­mek için ge­li­yo­ruz. So­run­la­rı bi­li­yo­ruz. Çözüm bizde, karar hal­kı­mız­da'' dedi. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Ak Parti Genel Baş­kan­ve­ki­li Efkan Ala ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da "Önü­müz­de bir ma­hal­li ida­re­ler se­çi­mi var ve bu çok önem­li. Muğla'da hangi par­ti­ye oy, gönül ver­miş olur­sa olsun va­tan­daş­la­rı­ma çağ­rım, gelin bu kez, şu şehri, dünya viz­yo­nuy­la bu­luş­tu­ra­cak Tür­ki­ye'nin yüz yı­lıy­la bu­luş­tu­ra­cak bir yö­ne­tim­le bu­luş­tu­ra­lım'' dedi.


Aday­lı­ğı­nın 7 Ocak'ta açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan kent­te ça­lış­ma­la­ra hızlı bir şe­kil­de baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Ayay­dın, 25 gün­dür teş­ki­lat ile ken­tin çe­şit­li il­çe­le­rin­de ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı kay­det­ti.
Gece gün­düz de­me­den hal­kın so­run­la­rı­nı din­le­ye­rek göz­lem­ler ve tes­pit­ler yap­tık­la­rı­nı an­la­tan Ayay­dın, "Tüm va­tan­daş­la­rın ortak so­ru­nu bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­den hiz­met ala­ma­ma­la­rı. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si ve ilçe be­le­di­ye­ler ara­sın­da da so­run­lar var. Gö­re­ve gel­di­ği­miz­de tüm be­le­di­ye­ler­le iş bir­li­ği ha­lin­de ortak akıl­la ça­lı­şa­ca­ğız"
Kent­te­ki de­niz­ler­le il­gi­li önlem alın­maz­sa geri dö­nü­şü im­kan­sız so­run­la­rın or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ne dik­ka­ti çeken Ayay­dın, "Geç­ti­ği­miz hafta An­ka­ra'ya gi­de­rek ge­rek­li ba­kan­lık­lar­da gö­rüş­me­ler yap­tım. 15 gün içe­ri­sin­de Mar­ma­ris ve Fet­hi­ye'ye kör­fez­de­ki te­miz­lik ça­lış­ma­sı için gemi ge­lecek. Se­çil­di­ğim tak­dir­de Fet­hi­ye ve Mar­ma­ris'i o bal­çık­tan kur­tar­ma­ya ka­rar­lı­yım''

"Öz­be­öz Muğ­la­lı­yım"
"Ben mev­cut aday­lar­dan çok daha fazla Muğla'da ya­şa­dım. Öz­be­öz Muğ­la­lı­yım ve Muğ­la­lı ol­ma­ya devam ede­ce­ğim. Her si­ya­si par­ti­nin aday aday­la­rı­nın gö­rüş­le­ri­ne saygı duyar ve çok fazla eleş­ti­ri­de bu­lun­mak is­te­mem. Ben pro­je­le­rim­le ko­nu­şu­rum. Sizin halka an­la­ta­cak bir pro­je­niz yoksa o zaman laf ka­la­ba­lı­ğı yapıp bir şey­ler söy­ler­se­niz. Ben sa­de­ce Bod­rum'a git­ti­ğim­de be­le­di­ye baş­ka­nı Ahmet Aras, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin hü­kü­met­ten ge­rek­li des­te­ği al­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş­ti. Sa­de­ce orada cevap ver­dim başka da ko­nuş­mam ve pro­je­le­ri­mi an­la­tı­rım. Ken­tin en büyük so­ru­nu olan su için de ge­rek­li adım­la­rı ata­rak kenti bu so­run­dan en kısa sü­re­de kur­tar­mak için çaba gös­te­re­ce­ğim."
Der­si­ne ça­lı­şıp gel­di­ği­ne ve pro­je­le­ri­nin hazır ol­du­ğu­na işa­ret eden Ayay­dın, Muğla ve tüm il­çe­le­ri­nin so­run­la­rı­nı çok iyi bil­di­ği­ni bu so­run­la­rı çöz­mek için gö­re­ve talip ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.
6 Şubat dep­rem­le­ri­nin yıl dö­nü­mü ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Genel Baş­kan­ve­ki­li Efkan Ala ise ko­nuş­ma­sı­na "O fa­ci­adan sonra bile hemen tek yürek olduk. Milet ola­rak bir aile gibi dav­ran­dık. Dev­let ola­rak güçlü bir bi­çim­de va­zi­yet aldık ama can­la­rı­mız gitti. Şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met di­li­yo­rum. Ge­ri­de ka­lan­la­ra sabır ve iyi­lik­ler te­men­ni edi­yo­rum. Yü­re­ği­miz yandı ama bir araya gel­dik, gü­cü­müz­le Allah'a şükür dün­ya­ya örnek ola­cak bir­lik­te­li­ği or­ta­ya koy­duk'' dedi.
Mem­le­ke­te, mil­le­te, hiz­met için yola çık­mış, hu­zur­lu şe­hir­ler inşa etmek ve hiz­me­tin en iyi­si­ni sun­mak için gö­re­ve talip olmuş başta bü­yük­şe­hir olmak üzere be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı yü­rek­ten teb­rik et­ti­ği­ni söy­le­di.
Geçen yıl mayıs ayın­da seçim ya­pıl­dı­ğı­nı ve se­çim­den önce ku­ru­lan ma­sa­la­rın dar­ma­da­ğın ol­du­ğu­nu ifade eden Ala, söz­le­ri­nin de­va­mın­da
"Se­çim­den sonra her­kes kendi der­di­ne düş­müş du­rum­da. Se­çim­de Tür­ki­ye bir karar verdi. 'İstik­rar devam edecek' dedi ve Cum­hur İtti­fa­kı'nı Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sin­de ço­ğun­luk­la iş ba­şı­na ge­tir­di. Cum­hur­baş­ka­nı'mızı da dev­le­tin ba­şı­na ye­ni­den ge­tir­di ve 'Yola tam gaz devam' dedi. Bunun al­tın­da­ki imza sizin. Ne oldu? Hemen er­te­si gün ka­bi­ne ku­rul­du, Mec­lis işe ko­yul­du. Ma­sa­da­ki prob­lem­le­ri çöz­me­ye baş­la­dı. Cum­hur­baş­ka­nı­mız tek­rar dün­ya­ya sö­zü­mü­zü söy­le­me­ye baş­la­dı ve yo­lu­mu­za devam edi­yo­ruz. Bu­ra­da Tür­ki­ye ka­za­nı­yor, bu­ra­da her bi­ri­miz ka­za­nı­yo­ruz. Önü­müz­de bir ma­hal­li ida­re­ler se­çi­mi var ve bu çok önem­li. Biz Tür­ki­ye'nin he­def­le­ri­ne lo­ko­mo­tif şe­hir­ler­le gi­de­ce­ğiz"
''Tu­rizm­de, ta­rım­da Muğ­la­mız lo­ko­mo­tif şe­hir­le­ri­mi­zin ba­şın­da.
Muğla ge­li­şecek, Tür­ki­ye ge­li­şecek. Muğla ka­pa­si­te­si­ni ge­niş­le­tecek, Tür­ki­ye he­def­le­ri­ne va­ra­cak. Bugün Muğla'ya gelen tu­rist sa­yı­sı, Bir­leş­miş Mil­let­le­re üye 130 ül­ke­ye giden tu­rist sa­yı­sın­dan daha fazla. Ül­ke­ler­den, dev­let­ler­den daha fazla tu­rist alı­yor, tek ba­şı­na Muğla. Po­tan­si­ye­li bu kadar büyük bir şehre viz­yo­nu, ufku geniş bir be­le­di­ye ya­kış­maz mı? Neden Prof. Aydın Ayay­dın bu­ra­dan aday, çünkü daha önce yap­tı­ğı iş­ler­de iz bı­rak­tı. Daha ön­ce­ki gö­rev­le­rin­de yap­tı­ğı hiz­met­ler­le anı­lı­yor. AK Parti be­le­di­ye­ci­lik­te marka, onun için Aydın Ayay­dın da bu­ra­dan hiz­met için aday. Artık şe­hir­ler ya­rı­şı­yor, ül­ke­ler bü­yü­yor. İstan­bul şe­hir­ler­le ya­rı­şı­yor. Muğla şe­hir­ler­le ya­rı­şı­yor. Ga­zi­an­tep ih­ra­cat ra­kam­la­rı ba­kı­mın­dan ül­ke­le­ri geçti. Lo­ko­mo­tif şe­hir­le­re öyle yerel yö­ne­tim baş­kan­la­rı­nı iş ba­şı­na ge­tir­me­li­yiz ki ufku ülke sı­nır­la­rı­nı aşmış olsun. Böy­le­le­ri ya­kı­şır. Muğla'da hangi par­ti­ye oy, gönül ver­miş olur­sa olsun va­tan­daş­la­rı­ma çağ­rım, gelin bu kez şu şehri, dünya viz­yo­nuy­la bu­luş­tu­ra­cak Tür­ki­ye'nin yüz yı­lıy­la bu­luş­tu­ra­cak bir yö­ne­tim­le bu­luş­tu­ra­lım. Tür­ki­ye'nin al­dı­ğı me­sa­fe­den daha hızlı bir me­sa­fe alsın çünkü Muğla buna la­yık­tır."
"Her va­tan­da­şı­mız ken­di­ni çok daha güçlü his­set­sin. Mil­le­ti­miz ken­di­si­ni çok daha güçlü bul­sun. Dün­ya­ya hay­kır­dı­ğı­mız ses daha da fazla gel­sin. Bütün seç­men­le­ri­mi­zi ku­cak­lı­yor on­la­ra saygı hür­met­le­ri­mi­zi gön­de­ri­yo­ruz. Di­yo­ruz ki 'Ken­di­ni­ze de bize de hiz­me­te de fır­sat verin. Hiz­me­tin ar­ka­sın­da durun ki Tür­ki­ye'yi he­def­le­ri­ne doğru ta­şı­ya­lım. Bu hiz­met­le­ri er­te­le­me­nin ma­li­ye­ti çok bü­yük­tür" dedi.
Cum­hur İtti­fa­kı Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 2019 yı­lın­da Cum­hur it­ti­fa­kı adayı ola­rak sa­ha­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da il­çe­nin so­run­la­rı­nın tes­pi­ti­nin ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Gü­la­da '' 2019 se­çim­le­rin­de hal­kı­mı­zın te­vec­cü­hü CHP yö­nün­de ger­çek­leş­ti. Güzel bir oy aldık. Se­çi­mi %40 oy ile kay­bet­miş­tik. Bun­dan son­ra­sın­da, o gün yarım kalan işi­mi­zi, bu dönem ta­mam­la­mak üzere tek­rar aday baş­vu­ru­sun­da bu­lun­duk. Genel baş­kan­la­rı­mı­zın te­vec­cüh­le­ri ile bu yola yü­rü­dük. Biz hiz­met is­ti­yo­ruz. Biz hiz­met üret­mek için ge­li­yo­ruz. So­run­la­rı bi­li­yo­ruz. Çözüm bizde karar hal­kı­mız­da'' dedi.
Top­lan­tı­ya İl Ko­or­di­na­tö­rü İbra­him Aydın, AK Parti Muğla mil­let­ve­kil­le­ri Kadem Mete, Yakup Otgöz ile AK Parti İl Baş­ka­nı Gül­te­kin Akça, MHP İl Baş­ka­nı Oğuz Akar­fı­rat da ka­tıl­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!