.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

GENÇ MİMAR Dİ­LAY­LA FİDAN MİMARLIK OFİSİ'ni AÇTI

GENÇ MİMAR Dİ­LAY­LA FİDAN MİMARLIK OFİSİ'ni AÇTI
Sebiha ARSLAN :İç Mimar 25 ya­şın­da­ki Di­lay­la Fidan kendi adını ta­şı­yan ''Dilayla İç Mi­mar­lık'' Ofi­si­ni açtı.


İzmir Eko­no­mi Üni­ver­si­te­si İç Mi­mar­lık ve Çevre Ta­sa­rım me­zu­nu Di­lay­la Fidan ofis­le­rin­de üç bo­yut­lu gör­sel çizim, proje hiz­me­ti - uy­gu­la­ma, ta­di­lat, de­ko­ras­yon ve in­şa­at iş­le­ri ya­pa­cak­la­rı­nı ay­rı­ca, ofis ve ev de­ko­ras­yo­nu için biblo ve ak­se­su­ar öne­ri­le­ri su­na­cak­la­rı­nı söy­le­di.

Daha iyi, sağ­lık­lı, gü­ven­li, rahat ve ferah fi­zi­ki or­tam­lar ya­rat­ma id­di­asıy­la Datça hal­kı­nın hiz­me­tin­de ola­cak­la­rı­nı an­la­tan Fidan ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Alan­la­rın ve­rim­li ve şık kul­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik ya­pı­lan iç mekan ta­sa­rım­la­rı, plan­la­ma, tek­nik çö­züm­ler ve es­te­tik so­nu­cu ile ba­şa­rı­ya ula­şır. Bun­la­rın ya­nın­da ki­şi­le­rin ya­ra­tı­cı­lı­ğı da önem­li bir fak­tör­dür. Biz diğer un­sur­la­rın ya­nın­da ya­ra­tı­cı­lı­ğı­mı­za­' da gü­ve­ne­rek, Datça Hal­kı­mı­zın en iş­lev­sel ve es­te­tik or­tam­lar­da yaşam sür­dür­me­si için bu­ra­da­yız” dedi.
              Neden Di­lay­la Fidan İç Mi­mar­lık Ofisi?
İç Mimar Di­lay­la Fidan “Mi­ma­ri pro­je­ler­de özel­lik­le iç me­kan­lar­da, iç mi­ma­rın yap­ma­dı­ğı pro­je­yi gör­dü­ğü­nüz­de bir iç mi­mar­lık pro­je­si­ne neden ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Bu, Datça'da yeni yeni ge­li­şi­yor. Bizim mes­le­ği­miz perde, kol­tuk dö­şe­me, kumaş ve vb.?seçmek değil. Ta­ma­men in­san­la­rın hayal et­ti­ği, içeri gir­di­ğin­de his­set­mek is­te­di­ği me­ka­nı on­la­ra sun­mak­tır. 
Di­lay­la Fidan İç Mi­mar­lık ola­rak, ki­şi­le­rin kendi is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da on­la­rı ta­ma­men ken­di­le­ri­ni özel his­set­ti­recek ta­sa­rı­mı ve kon­for alan­la­rı­nın en iyi­sin sun­ma­yı he­def­li­yo­ruz” dedi.
Di­lay­la Fidan, yıl­lar­dır Datça'da Res­to­ran iş­let­me­ci­li­ğin­de, güler yüzlü hizmeti ve lez­ze­ti ile sek­tö­rün­de fark ya­ra­tan, meş­hur Ma­ro­do­na la­kap­lı Ma­ra­do­na Res­to­ran'ın sa­hi­bi Akif Fidan'ın kızı.
Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak , Di­lay­la Fidan 'a, Datça ya ka­zan­dır­dı­ğı İç Mi­mar­lık Ofi­si­nin ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, Baba Akif ve Anne  Syl­via Fidan'ı teb­rik edi­yo­ruz.

Adres: İskele ma­hal­le­si Meh­met Temel cad­de­si Ça­vu­şu sokak  
no : 7/B Dat­ça  - Tel:05379766294

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 1
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!