s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

'' GENÇ­LE­Rİ­Mİ­ZİN VE ÇO­CUK­LA­RI­MI­ZIN GE­LE­CE­Ğİ İÇİN DATÇA'YA BU MA­Rİ­NA­YI YAP­TI­RA­CA­ĞIZ'’

'' GENÇ­LE­Rİ­Mİ­ZİN VE ÇO­CUK­LA­RI­MI­ZIN GE­LE­CE­Ğİ İÇİN DATÇA'YA BU MA­Rİ­NA­YI YAP­TI­RA­CA­ĞIZ'’
Sebiha ARSLAN: Datça' da ya­pı­m aşa­ma­sın­da­ki 270 ka­pa­si­te­li, Yat Li­ma­nı pro­je­si­ne karşı çıkan çev­re­ci­le­re karşı, Datça'daki esnaf ve yerli halk, tepki gös­ter­di. Pro­je­yi des­tek­le­yen ve karşı çı­kan­lar, bir saat aray­la in­şa­at sa­ha­sı­nın önün­de basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. İskele ma­hal­le­si Az­gan­lı mev­ki­in­de ya­pı­mı baş­la­nan ve iti­raz­lar ne­de­niy­le mah­ke­me sü­re­cin­de olan, Datça Yat Li­ma­nı Pro­je­si' nin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen, Muğla Çevre Plat­for­mu (Mucep) üyesi bir gurup, saha önün­de dün saat 12:00 da basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­ye­ce­ği­ni, sos­yal medya he­sap­la­rın­dan pay­la­şa­rak çağ­rı­da bu­lun­du. Bunun üze­ri­ne Yat Li­ma­nı' nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­yen, Datça'nın yerli halkı ve es­na­fı ise, aynı yerde 1 saat öncesine basın açık­la­ma­sı ter­tip etti.

Saat 11: 00' da  Datça'nın yerli halkı ve es­na­fının yaptığı basın  açık­la­masın­da şu ifadeler yer aldı. ''De­ğer­li basın men­sup­la­rı, Sev­gi­li Dat­ça­lı­lar ve ara­mız­da bu­lu­na­ma­yan ama yü­re­ği Datça'yla bir­lik­te atan tüm de­niz­ci dost­lar.
He­pi­ni­zin bil­di­ği gibi çe­şit­li se­bep­ler­le in­şa­atı bir çok kez baş­la­yıp duran Datça yat li­ma­nı tek­rar ka­mu­oyu­nun gün­de­mi­ne ge­ti­ril­miş­tir.
Bir çok ko­nu­da ol­du­ğu gibi bu ko­nu­da da “yap­tır­ma­ma­yı, karşı çık­ma­yı” ya­pı­cı değil yı­kı­cı mu­ha­le­fe­ti ken­di­ne iş edin­miş ve bunu sos­yal ak­ti­vi­te ha­li­ne ge­tir­miş grup­lar İnsan­la­rı­mı­zın çev­re­ye olan du­yar­lı­lı­ğı­nı kış­kır­ta­rak bil­gi­siz­ce ve bi­linç­siz­ce bu pro­je­ye karşı çık­mak­ta­dır.
Hatta o kadar bi­linç­siz­ce ki pro­je­yi oku­ma­dım ama kar­şı­yım diyen yö­ne­ti­ci­le­rin ol­du­ğu bir bi­linç­siz­lik.
Biz Datça halkı ola­rak, bu proje Datça'nın ge­li­şi­mi için, iler­le­me­si için fay­da­lı ola­cak bir pro­je­den öte za­ru­ret ha­li­ne gel­miş ve ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­cak bir proje ni­te­li­ğin­de­dir.
Yüzer men­di­re­ğiy­le, yüzer is­ke­le­le­riy­le, atık alım, yakıt dolum te­si­siy­le ve tekne ka­pa­si­te­si ile hem ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­cak hem de çev­re­ye, deniz eko­sis­te­mi­ne et­ki­le­ri­ni mi­ni­mu­ma dü­şü­recek şe­kil­de re­vi­ze edi­len bu pro­je­yi Datça halkı ola­rak, Dat­ça­lı­lar ola­rak, esnaf ve de­niz­ci­ler ola­rak des­tek­li­yo­ruz.
Son ola­rak Antik liman şehri olan Datça ya­rı­ma­da­sı­nın mer­ke­zin­de tekne bağ­la­ya­cak yal­nız­ca küçük bir ba­lık­çı ba­rı­na­ğı ol­ma­sı­nı ka­ri­ka­tü­ri­ze bir durum ola­rak gö­rü­yor deniz me­de­ni­yet­tir! di­yo­ruz.
Açık­la­ma­mı­zı Ulu ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün söz­le­riy­le bi­ti­ri­yor he­pi­ni­zi sevgi ve say­gıy­la se­lam­lı­yo­ruz.
''De­niz­ci­li­ği Türk'ün büyük milli ül­kü­sü ola­rak dü­şün­me­li ve onu az za­man­da ba­şar­ma­lı­yız''
He­pi­ni­ze gel­di­ği­niz için te­şek­kür ede­riz'' dedi.

Top­la­nan ka­la­ba­lık daha sonra MUCEP' in  saat 12:00 da ki basın açık­la­ma­sı­nı yu­ha­la­ya­rak, en­gel­le­mek is­te­di.

MUCEP yet­ki­li­si ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''

"Bu Yat Limanı Datça'yı Bozar"
"Bu­ra­sı, ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ge­lecek ku­şak­la­ra miras bı­ra­kıl­mak is­te­nen bir Doğal Çevre Ko­ru­ma böl­ge­si. Tüm doğal gü­zel­lik­le­ri ge­lecek ku­şak­la­ra bı­ra­kı­la­cak. Ya­pı­la­cak olan yat li­ma­nı doğal ve kül­tü­rel özel­lik­le­ri­ni bo­za­cak bü­yük­lük­te bir yat li­ma­nı­dır. Do­la­yı­sıy­la, dört beş yıl­dır uzun za­man­dır bu yat li­ma­nı­nın proje ta­nı­tım dos­ya­sı­nı in­ce­li­yo­ruz, bir çok ek­sik­lik ve ha­ta­lar var. Ilıca gö­le­ti­miz var, ora­nın su akışı bo­zu­la­cak. Kent park var, pla­jı­mız var, bo­zu­la­cak, akın­tı gi­decek, bu yüz­den karşı çı­kı­yo­ruz. Pis­li­ği ka­la­cak, bu yat­la­rın öyle aman aman da büyük pa­ra­lar ka­zan­ma­ya­cak­lar, an­la­tıl­dı­ğı gibi. Evet, tu­rist is­ti­yo­ruz, evet küçük öl­çek­li li­man­lar ya­pı­la­bi­lir, bun­la­ra karşı de­ği­liz, ama Bu yat li­ma­nı üç beş yıl içe­ri­sin­de Datça'yı bi­ti­rir. O gelen yat­la­rın hiç­bi­ri bir daha bu­ra­ya gel­mez, çeri çöpü kalır bu­ra­da, niye karşı çık­ma­ya­lım? Hani bu­ra­sı ge­lecek ku­şak­la­ra ço­cuk­la­rı­mı­za bı­ra­kı­la­cak­tı ya, ço­cuk­la­rı­nı­zı dü­şün­mez miy­di­niz?" dedi.

"Bu Datça'ya bu Ma­ri­na­yı yap­tı­ra­ca­ğız"

Datça' lı tu­rizm­ci­ler­den, Taner Kapçı gazetemize  yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Yat Li­ma­nı­nı is­ti­yo­ruz.  Datça'nın ileri git­me­si, bir Av­ru­pa şehri ol­ma­sı için. Bu­ra­da­ki in­san­la­ra, genç­le­re iş ka­pı­sı açıl­sın diye. Bugün Yu­na­nis­tan'ın her ye­rin­de ma­ri­na­lar var. O zaman bütün Dünya'da ka­pat­sın­lar. Örnek al­dık­la­rı ma­ri­na­lar ka­pan­sın o zaman. Datça' ya bu ma­ri­na­yı yap­tı­ra­ca­ğız, bu böyle bi­li­ne artık. Datça sa­hip­siz değil, biz hata yap­tık. Yıl­lar­ca bun­la­ra mey­da­nı boş bı­rak­tık. At koş­tur­du­lar. Bun­dan sonra bu mey­dan­da at koş­tu­ra­ma­ya­cak­lar. Datça'ya ma­ri­na­yı yap­tı­ra­ca­ğız. Datça'nın yer­li­si ve es­na­fı bu­ra­da doğ­muş, bü­yü­müş bir insan ola­rak, 2 çocuk ba­ba­sı­yım. Bu­ra­da iş sa­hi­bi olsun. Üni­ver­si­te oku­yor ge­li­yor iş yok. Sonra gi­di­yor­lar dı­şa­rı­da ya­şı­yor­lar. Kendi mem­le­ket­le­ri­ne hiz­met etsin is­ti­yo­ruz" dedi.

Datça Otel­ci­ler Der­ne­ği baş­ka­nı Bü­lent San­cak­tar ise ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da "Yat li­ma­nı­nı is­te­me se­bep­le­ri­miz­den bir ta­ne­si is­tih­dam ya­rat­mak. Her şey­den önce 35 se­ne­dir Datça'dayım, bütün bu­ra­da­ki ya­şa­yan in­san­la­rın ço­cuk­la­rı, ev­lat­la­rı, hepsi şehir dı­şı­na git­me­ye baş­la­dı. Neden çünkü is­tih­dam yok, iş bu­la­mı­yor­lar. Yat li­ma­nı bu­ra­da, Datça için ka­li­te art­tı­ra­cak­tır. Dı­şar­dan ge­len­le­rin ya da son za­man­lar­da ge­len­le­rin hep ça­tış­tı­ğı­mız şey, kav­ga­sı­nı yap­tı­ğı­mız şey, lüt­fen rica edi­yo­rum, bizi ken­di­le­ri­ne ben­zet­me­ye kalk­ma­sın­lar. Onlar bize ayak uy­dur­ma­ya ça­lış­sın­lar. Biz der­ken, şahıs ola­rak değil, bu­lun­du­ğu­muz or­ta­ma, bu­lun­du­ğu­muz şehre. Çok basit bir örnek ve­re­yim: Adam ge­li­yor, kö­yü­ne yer­le­şi­yor. Yer­leş­tik­ten bir hafta sonra, ya­nın­da­ki ahır ko­ku­yor diye gi­di­yor be­le­di­ye­ye şi­ka­yet edi­yor. Ma­ri­na­ya karşı ge­li­yor. Neden karşı gel­di­ği­ni sorun, bir elin par­ma­ğı­nı geç­mez bunu açık­la­mak. Do­la­yı­sıy­la, dört bin sene önce bu­ra­da üç tane ma­ri­na var­mış, bugün bir tane ma­ri­na yok'' dedi.

Pro­je­ye karşı ol­ma­dı­ğı­nı ama yerin uygun ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen çev­re­ci­ler­den, Murat Yıl­dı­rım,'' Yat Li­ma­nı ya­pıl­ma­sı­na karşı de­ği­lim ama şu anki ya­pı­lan alan, Datça mer­ke­ze çok yakın. Daha uzağa ya­pıl­ma­lı'' dedi.


Gergin dakikaların  yaşandığı basın açıklamaları öncesi tedbir amaçlı,  Muğla' dan takviye  Çevik Kuvvet ekipleri geldi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!