.
Muğla
24 Mart, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

İSTİK­LAL MARŞIMIZIN 102. YIL DÖ­NÜ­MÜ KUT­LAN­DI, MEH­MET AKİF ERSOY ANIL­DI

İSTİK­LAL MARŞIMIZIN 102. YIL DÖ­NÜ­MÜ KUT­LAN­DI, MEH­MET AKİF ERSOY ANIL­DI
Sebiha ARSLAN :Vatan Şairi Meh­met Akif Ersoy ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ve 12 Mart 1921'de Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan kabul edi­len İstik­lal Marşı'nın ka­bu­lü­nün 102'ci yılı ve Meh­met Akif Ersoy'u anma günü dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı.

Bü­lent Ece­vit Kül­tür mer­ke­zin­de bu gün  saat 10:30'da ger­çek­le­şen prog­ra­ma, Kay­ma­kam Mesut Çoban, Gar­ni­zon Ko­mu­tan ve­ki­li Üst­ Teğ­men Salih Doğan, Be­le­di­ye Baş­kan yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan , İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başer, kurum mü­dür­le­ri, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ,öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı ile baş­la­yan tö­ren­de, Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si Müdür yar­dım­cı­sı Sos­yal Bil­gi­ler Öğ­ret­me­ni Çilem Varol Acar, günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­sı­nı yaptı.
Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan İstik­lal Mar­şı­nın Ka­bu­lü video gös­te­ri­mi su­nul­du.
İlçe ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen “İstik­lal Marşı'nı ez­be­re güzel okuma ya­rış­ma­sında ilk ona giren öğ­ren­ci­ler birer kıta İstik­lal Marşı'nı okudu.
Prog­ram, Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan, Ede­bi­yat Öğ­ret­me­ni Eylül Demir ve Tarih Öğ­ret­me­ni Sey­ran Sa­kar­ya ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ora­tor­yo gös­te­ri­mi su­nul­du.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten şiiri, Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Ali Arda Gökçe okudu.
Meh­met Akif Ersoy'un hayat hi­kâ­ye­sini ise, Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Başak Cansu Tepe ta­ra­fın­dan okun­du.
 İstik­lal Mar­şı­mı­zın ya­zı­lış hi­kâ­ye­si, Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Öykü Gök­sal ta­ra­fın­dan okun­du.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz Or­ta­oku­lu Müzik Öğ­ret­me­ni Ömer Faruk Güzel yö­ne­ti­min­de , Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan tür­kü­ler söy­len­di.
İlko­kul­lar, Or­ta­okul­lar ve Li­se­ler ara­sın­da, 12 Mart İstik­lal Marşı'nın ka­bu­lü ve Meh­met Akif Ersoy'u anma günü çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen resim, şiir, kom­po­zis­yon ve İstik­lal Marşı'nı ez­be­re güzel okuma ya­rış­ma­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­nin tak­dim edil­me­si ve ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­me­siy­le tören sona erdi.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!