s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İyi güzel’ de Datça NEREDE!? DATÇA, BÜ­YÜK­ŞE­HİR BE­LE­Dİ­YE­Sİ­’NİN ÜVEY EV­LA­DI MI!?

İyi güzel’ de Datça NEREDE!? DATÇA, BÜ­YÜK­ŞE­HİR BE­LE­Dİ­YE­Sİ­’NİN ÜVEY EV­LA­DI MI!?
Sebiha ARSLAN: Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mar­ma­ris - Fet­hi­ye arası Deniz Oto­bü­sü se­fer­le­ri­nin il­ki­ni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras'ın ev sa­hip­li­ğin­de salı günü ger­çek­le­şen tö­ren­le, Mar­ma­ris Li­ma­nı'nda baş­la­dı. Datça' da va­tan­daş­lar ise bu du­ru­ma tepki gös­te­re­rek, ''Datça'da da deniz ve yaşam var. Bod­rum, Mar­ma­ris ve Fet­hi­ye üç­ge­nin­de, neden Datça yok ? Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si lütfen cevap ve­re­bi­lir mi bu so­ru­mu­za!? Datça üvey evlat mı? di­ye­rek tepki gös­ter­di.


Ga­ze­te­mi­ze ser­ze­niş­te bu­lu­nan 83 ya­şın­da­ki Meh­met K., ‘'Cen­net Datça'mıza yıl­lar­dır kayda değer bir hiz­met ya­pıl­ma­dı. Tu­rizm'in göz be­be­ği ve Tür­ki­ye'nin viz­yo­nu olan Datça'mızda halen kan­ser saçan as­best­li bo­ru­lar mev­cut. İç Ana­do­lu'nun köy yol­ları bile, Datça'nın ana caddesindeki yol­la­rın­dan bile  daha güzel.  Alt ya­pı­dan hiç bah­set­mek is­te­mi­yo­rum, çünkü yok. Be­le­di­ye­ler tut­tur­muş ge­li­ri­miz ye­ter­li değil. İlçede gelir ge­ti­ren rüz­gar gül­le­rin­den elde edi­len ener­ji­nin ta­ma­mı dı­şa­rı­ya gi­di­yor. Ne Datça'ya kat­kı­sı var, nede Dat­ça­lı­ya. Re­şa­di­ye halkı rad­yas­yon' a mağ­dur kal­dı­ğı ile ka­lı­yor ma­ale­sef. Allah'tan ye­ni­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­na çev­re­ci­ler karşı çıkıp, top­lan­tı­sı­nı bile yap­tırt­ma­mış­lar­dı. İnşal­lah ta­ki­bi­ni ya­pı­yor­lar­dır. Bir sabah uyan­dı­ğı­mız­da kar­şı­mız­da dev rüz­gar gül­le­ri ile kar­şı­laş­ma­ma­yı umut edi­yo­rum. Bun­la­rın hep­si­ni gel­dim geç­tim de,  (çünkü her­kes topu baş­ka­sı­na atı­yor. Benim zamanımda yapılmadı diye) Bod­rum, Fet­hi­ye, Mar­ma­ris ve Didim'e kadar deniz oto­bü­sü se­fer­le­ri baş­la­tan bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si, neden bu hiz­mete Datça' yı da en­teg­re et­me­di. Yani bizim ca­nı­mız yok mu ? Datça Halkı daha kon­for­lu ya­şa­ma­ya layık değil mi? Datça'ya gösterilen vurdum duymazlığın artık son bulmasını istiyoruz'' diye sitem etti.
Ahmet Aras, “Biz de­niz­ci bir mil­le­tin ev­lat­la­rı­yız. De­niz­den ko­pa­ma­yız.”
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras'ın seçim ön­ce­si va­at­le­rin­den biri olan, 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı'nda Di­dim-Tur­gut­re­is-Bod­rum se­fer­le­ri baş­la­tı­lan deniz oto­bü­sü se­fer­le­ri­nin ikin­ci­si Mar­ma­ris-Fet­hi­ye deniz oto­bü­sü se­fer­le­ri, Mar­ma­ris Li­ma­nı'nda dü­zen­le­nen tö­ren­le baş­la­dı. Açı­lış tö­re­ni­ne Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras ev sa­hip­li­ğin­de CHP Muğla İl Baş­ka­nı Ze­ki­can Balcı, 
Datça Belediye başkanı Aytaç Kurt’ İlçe be­le­di­ye baş­kan­la­rı, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.
Mar­ma­ris-Fet­hi­ye Deniz Oto­büs­le­ri açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Baş­kan Aras, “Benim kök­le­rim Mora Ya­rı­ma­da­sı'ndan 1800'lü yıl­lar­da gü­ven­li liman ola­rak Bod­rum'a ta­şı­nı­yor. De­niz­ci­lik­le uğ­ra­şan bir aile­den ge­li­yo­rum. Bir hiz­me­ti dü­şü­nür­ken, ger­çek­leş­ti­rir­ken geç­mi­şi­mi­zin de iz­le­ri­ni de yan­sı­tı­yo­ruz. Türk ta­ri­hi bo­yun­ca de­niz­ci­lik önem­li bir yer tutar. Bar­ba­ros'tan bu top­rak­la­rın ço­cu­ğu Tur­gut­re­is'e kadar ata­la­rı­mız mavi de­niz­le­ri­miz­de hüküm sürdü. Ak­de­niz'i Türk de­ni­zi ha­li­ne ge­tir­di. Biz de­niz­ci bir mil­le­tin ev­lat­la­rı­yız. De­niz­den ko­pa­ma­yız. Bir­çok keşif de­niz­le­re açı­la­rak ger­çek­leş­ti. De­niz­le­ri­miz ba­lık­çı­lık, sün­ger­ci­lik­le in­san­la­rı­mı­za geçim kay­na­ğı oldu. De­niz­ci­lik bir kül­tür. Yerel yö­ne­tim­ler ola­rak biz­ler­de toplu ula­şım­da 1480 km kıyı şe­ri­di­mi­zi kul­lan­mak zo­run­da­yız. Ka­ra­yo­lu­nun yü­kü­nü ha­fif­le­te­rek her­ke­sin gü­ven­li, kon­for­lu ve uygun üc­ret­le bu hiz­met­ten ya­rar­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yo­ruz. Hep ileri viz­yo­nu ile bu pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı'nda baş­lat­tı­ğı­mız Di­dim-Bod­rum se­fe­ri ile bu hiz­me­ti ha­ya­ta ge­çi­re­rek uzun yıl­lar sonra bu bay­ra­mın bu kadar an­lam­lı kut­lan­ma­sı­nı sağ­la­dık. Muğla hal­kı­mı­za ya­kı­şır hiz­met­le­ri ha­ya­ta ge­çir­me­ye devam ede­ce­ğiz.” dedi.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras açı­lı­şa ka­tı­lan­la­ra bir müjde daha ve­re­rek Mar­ma­ris Çamlı' dan Bod­rum mer­ke­ze ara­ba­lı fe­ri­bot koy­mak için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di ve Muğla'nın de­niz­le­rin­de ula­şım hiz­me­ti­ni baş­la­tan eki­bi­ne de te­şek­kür etti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!