s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

''KALP UCU DATÇA'' KİTA­BIN­DAN ETKİLENİP DATÇA'YA GELDİLER

''KALP UCU DATÇA'' KİTA­BIN­DAN ETKİLENİP DATÇA'YA GELDİLER
Ga­ze­te­ci yazar Se­bi­ha Ars­lan'ın "Kalp Ucu Datça" ki­ta­bın­dan et­ki­le­nen 50 ki­şi­lik grup, yazar ile ta­nış­mak ve söy­le­şi yap­mak için Datça'ya geldi. Kitap reh­ber­li­ğin­de ken­tin ta­ri­hi ve doğal gü­zel­lik­le­ri­ni gezdi.

Datça'nın ta­ri­hi­ni, kül­tü­rü­nü, mis­tik ha­va­sı­nı ak­ta­ran, ga­ze­te­ci yazar Se­bi­ha Ars­lan'ın, il­çe­nin sos­yal ya­şa­mı ve ki­şi­le­re dair an­la­tım­lar ile anı­la­rı­nı da pay­laş­tı­ğı, Kalp Ucu Datça ki­ta­bı, İzmir'in Sel­çuk il­çe­sin­de 2016 yı­lın­da ku­ru­lan ve bu­gü­ne kadar 6 kü­tüp­ha­ne oluş­tu­ran ÇYDD (Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği) Sel­çuk Şu­be­si'nin “Ço­cuk­la­rı­mız­la Oku­yo­ruz” Kitap Ku­lü­bü­nün mi­sa­fi­ri oldu. Dalya Re­sort Otel'de ger­çek­le­şen bu­luş­ma­da, Ga­ze­te­ci yazar Ars­lan'ın Datça'yı an­la­tan ki­ta­bı yoğun ilgi gördü.
Kulüp Baş­ka­nı Emine Bek­de­mir yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ''İnter­net­te ge­zi­nir­ken ''Kalp Ucu Datça'' ki­ta­bı ile kar­şı­laş­tım. Se­bi­ha ha­nım­la ile­ti­şi­me geçip ku­lü­bü­müz­de­ki üye­le­ri­miz ile be­ra­ber si­pa­riş ver­dik. Datça'yı öyle güzel an­lat­mış ki, oku­duk­ça daha fazla Datça' nın bü­yü­sü­ne ka­pıl­dık. Ku­lü­bü­müz üye­le­ri ile be­ra­ber haydi, Datça'ya gi­di­yo­ruz dedik. 50 ki­şi­lik ekip­le Datça'ya gel­dik. Ki­ta­bın­da yaz­dı­ğı gibi Datça'nın, mis­tik ha­va­sı­nı, ev­ren­sel ya­pı­sı­nı ve ya­za­rı­mı­zı ya­kın­dan ta­nı­mak, Datça'yı kendi ağ­zın­dan din­le­mek is­te­dik. 

İyi ki gel­mi­şiz, iyi ki Kalp Ucu Datça ile kar­şı­laş­mış, Se­bi­ha hanım ile ta­nış­mı­şız. Ken­di­si içten, sa­mi­mi ve çok sıcak kanlı. Datça'yı az çok bi­li­yor­duk ama, Kalp Ucu Ki­ta­bın­dan sonra he­pi­miz Datça' lı, Datça' ya aşık olduk. İki gün­lük ge­zi­miz­de Kalp Ucu Ki­ta­bı­nın reh­ber­li­ğin­de Datça' yı do­laş­tık. Bü­yü­len­dik. Ya­za­rı­mı­za bu at­mos­fe­ri biz­le­re ki­ta­bı ve­si­le­siy­le ak­tar­dı­ğı için, te­şek­kür edi­yor, teb­rik edi­yo­ruz. 2'ci Datça ki­ta­bı­nın sö­zü­nü aldık. Sa­bır­sız­lık­la bek­li­yo­ruz' dedi.
Ga­ze­te­ci yazar Se­bi­ha Ars­lan' ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Hayat boyu unu­ta­ma­ya­ca­ğım çok ke­yif­li bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik. Ki­ta­bı­mın hemen hemen her say­fa­sın­dan so­ru­lar so­rul­ma­sı ve yo­rum­lar ya­pıl­ma­sı beni çok mutlu etti. Bir­bi­rin­den de­ğer­li ve güzel in­san­lar­la bir araya gel­dik. Ener­ji­le­ri o kadar gü­zel­di ki, ikin­ci Datça Ki­ta­bım için kol­la­rı sı­va­dım bile" dedi.

Kulüp üye­le­ri daha sonra Ars­lan'a üze­rin­de '' ÇYDD (Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği) Selçuk Şubesi  Ço­cuk­la­rı­mız­la Oku­yo­ruz Ku­lü­bü'', ya­zı­lı kitap oku­yan fi­gür­lü biblo he­di­ye etti.

Söy­le­şi, Ars­lan'ın ki­ta­bı­nı im­za­la­ma­sı ve ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­mi ile son buldu.

İlçemizde  13 yıl önce yayın ha­ya­tı­na baş­la­yan ve uzun yıllardır da süreli yayın yapan tek gazete olan, Datça Haber Ga­ze­te­mizin  yayın hayatına başladığı  ilk günden itibaren emek veren ve  halen Genel Yayın ve Sorumlu Yazı İşleri müdürlüğü görevini yürüten   Gazeteci Yazarımız Sebiha Arslan, Ana­do­lu Ajan­sı ve TRT HABER mu­ha­bir­li­ği ile ulusal basın dada 
Datçamızı  temsil ediyor.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!