Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KAY­MA­KA­M MURAT ATICI GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DI

KAY­MA­KA­M MURAT ATICI GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DI
Sebiha ARSLAN :2023 yılı Mülki İdare Amir­le­ri Atama Ka­rar­na­me­siy­le Datça Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan Murat Atıcı dün (04.09.2023) gö­re­ve baş­la­dı.İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban'ın Hatay Defne Kay­ma­kam­lı­ğı­na atan­ma­sı ile bo­şa­lan Datça Kay­ma­kam­lı­ğı'na, Kas­ta­mo­nu -Boz­kurt Kay­ma­ka­mı Murat Atıcı atan­mış­tı. Kay­ma­kam Atıcı' yı Kay­ma­kam­lık bi­na­sı önün­de, be­le­di­ye baş­ka­nı ve kurum amir­le­ri kar­şı­la­dı.

Kay­ma­kam Atıcı, kar­şı­la­ma son­ra­sı kurum amir­le­riy­le ta­nış­ma top­lan­tı­sı ger­çek­leş­tir­di.
Atıcı yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da '' Sayın ba­ka­nı­mı­zın tak­di­ri ile Datça Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­mi­ze baş­la­dık. Biz­ler Dev­let­ten ma­şı­mı­zı alı­yo­ruz. Bin­ler­ce, mil­yon­lar­ca işsiz insan var. Ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız­dan bek­len­tim, al­dı­ğı­mız ma­aş­la­rı­mı­zın hak­kı­nı ver­mek. Yani ben iyi kay­ma­kam­lık ya­pa­ca­ğım, siz­ler iyi mü­dür­lük ya­pa­cak­sı­nız. Muh­tar iyi muh­tar­lık ya­pa­cak. O yüz­den gece gün­düz ça­lı­şa­ca­ğız. İnsan odak­lı ve Dev­le­ti­mi­zin her daim ya­nı­mız­da ol­du­ğu­nu his­set­ti­re­rek, di­sip­lin içe­ri­sin­de ça­lış­acağımızı düşünüyorum. Ül­ke­mi­ze, Mil­le­ti­mi­ze ve va­tan­da­şı­mı­za katma değer verme odak­lı ça­lı­şa­ca­ğı­mı­zı umut edi­yo­rum'' dedi.

Kay­ma­kam Murat Atıcı' nın kim­dir ?
1985 yı­lın­da Ela­zığ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğ­re­ni­mi­ni Ela­zığ'da 2003 yı­lın­da ta­mam­la­dı. 2003-2005 yıl­la­rın­da Fırat Üni­ver­si­te­si Elekt­rik-Elekt­ro­nik mü­hen­dis­li­ği okudu. 2005 yı­lın­da bu bö­lü­mü bı­ra­ka­rak; An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si İşlet­me bö­lü­mü­nü ka­za­nıp, 2009 yı­lın­da bu bö­lüm­den mezun oldu. 2012 yı­lın­da SGK İstan­bul İl Mü­dür­lü­ğün­de Sos­yal Gü­ven­lik De­net­men Yar­dım­cı­sı ola­rak görev yaptı.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın 2012 yı­lın­da yap­tı­ğı Kay­ma­kam­lık sı­na­vı­nı ka­za­na­rak Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap etti. Ela­zığ Va­li­li­ğin­de Va­li­lik Sta­jı­nı, Kırk­la­re­li ili Ba­ba­es­ki ve Peh­li­van­köy il­çe­le­ri ile Kırk­la­re­li İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de mül­ki­ye mü­fet­ti­şi re­fa­ka­tin­de tef­tiş sta­jı­nı, Ma­lat­ya ili Ye­şil­yurt il­çe­sin­de ve An­ka­ra ili Hay­ma­na il­çe­le­rin­de re­fik­lik sta­jı­nı ta­mam­la­dı. Ela­zığ İli Palu, Ka­ra­ko­çan ve Siv­ri­ce İlçe­le­ri, Ma­lat­ya ili Ye­şil­yurt il­çe­si ile Aydın ili Ka­ra­ca­su il­çe­sin­de ve­kâ­let gö­rev­le­rin­de bu­lun­du.
Al­man­ya'nın Ham­burg Eya­le­tin­de, Go­et­he Ens­ti­tü­sü'nde 8 ay dil eği­ti­mi olmak üzere 1 yıl bo­yun­ca Al­man­ya kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile ay­rı­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ham­burg Baş­kon­so­los­lu­ğu'nda in­ce­le­me­ler yaptı.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı 102. Dönem Kay­ma­kam­lık Kur­su­nu "Üstün Ba­şa­rı­lı" ola­rak ta­mam­la­yan Akıcı, 2 Ocak 2016 yı­lın­da çıkan Kay­ma­kam Ka­rar­na­me­si ile Ba­lı­ke­sir'in Kep­sut İlçe­si­ne atan­dı. Daha sonra Er­zin­can Ke­ma­li­ye il­çe­si­ne, 24 Ocak 2020 Ela­zığ dep­re­mi­nin aka­bin­de Ela­zığ vali yar­dım­cı­sı ola­rak ve­ka­le­ten gö­rev­len­di­ril­di. 22 Ağus­tos 2020 Gi­re­sun De­re­li sel afe­ti­nin ar­dın­dan De­re­li kay­ma­ka­mı, 22 Tem­muz 2021 Doğu Ka­ra­de­niz sel afe­tin­de Ar­ha­vi de ko­or­di­na­tör ola­rak görev yaptı.
2021 yılın Türk İda­re­ci­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan “Şehit Kay­ma­kam Mu­ham­met Sa­fi­türk Üstün Hiz­met Ödülü” ala­rak yılın ida­re­ci­si se­çil­di.
Gi­re­sun De­re­li il­çe­si kay­ma­ka­mı iken 11 Ağus­tos 2021 Sel Afeti son­ra­sı çıkan ka­rar­na­me ile Boz­kurt il­çe­mi­ze ata­ma­sı ya­pıl­dı.
İç Mimar ve Çevre Ta­sa­rım­cı­sı Bed­ri­ye Ha­nım­la evli ve 2 çocuk ba­ba­sı olan Kay­ma­kam Atıcı, Al­man­ca ve İngi­liz­ce bil­mek­te­dir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!