s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MAR­MA­RİS BE­LE­Dİ­YE­SİNİN TA­ŞIN­MAZ SA­TI­ŞINA TEPKİ!

MAR­MA­RİS BE­LE­Dİ­YE­SİNİN TA­ŞIN­MAZ SA­TI­ŞINA TEPKİ!
Haber Merkezi :Mar­ma­ris Be­le­di­ye Mec­li­si Tem­muz Ayı 6. Ola­ğan Top­lan­tı­sı'nda kabul edi­len, be­le­di­ye mül­ki­ye­tin­de bu­lu­nan ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­si, AK Parti ve MHP ilçe yö­ne­tim­le­rin­ce  eleş­ti­ril­di.AK Parti ve MHP ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri ile be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri bir araya ge­le­rek ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şıy­la il­gi­li basın açık­la­ma­sı yaptı.


Be­le­di­ye­nin borç­la­rı­nın ba­ha­ne edi­le­rek satış ya­pıl­ma­sı ve ön­ce­ki dö­nem­de CHP'li baş­kan­la­rın il­çe­nin önem­li yer­le­ri­ni sat­ma­sı da Eleş­ti­ri­ler ara­sın­da yer aldı.
Açık­la­ma­da '' AK Parti Mar­ma­ris İlçe Baş­ka­nı Cey­hun Gök­men, Mar­ma­ris'te ya­şa­yan her­ke­sin me­su­li­ye­tin­de olan, be­le­di­ye­ye ait ta­şın­maz­la­rın borç­lar ba­ha­ne edi­le­rek sa­tıl­mak is­ten­di­ği­ni ifade ede­rek ya­pı­lan basın açık­la­ma­sın­da "31 Mart seçim ön­ce­si Baş­kan Ünlü, 'Borç­la­rı eki­bi­miz­le in­ce­li­yo­ruz, tüm so­run­la­rı aşa­ca­ğız' der­ken me­ğer­se ta­şın­maz­la­rı sat­ma­yı kas­te­di­yor­muş. Allah'tan, sa­hil­de­ki yı­kı­lan be­le­di­ye bi­na­sı­nı ön­ce­ki dönem çok de­ğer­li mec­lis üye­le­ri­miz, yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ala­rak sa­tıl­mak­tan şim­di­lik kur­tar­dı. Mar­ma­ris'in sem­bo­lik yer­le­ri bi­ri­le­ri­ne kim bilir ne şe­kil­de sa­tı­la­cak." dedi.
Gök­men, CHP'li ön­ce­ki dönem be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın il­çe­nin çok önem­li yer­le­ri­ni sat­tı­ğı­nı da de­ği­nir­ken şun­la­rı söy­le­di:
"İlçe­nin en önem­li yer­le­ri sa­tıl­dı daha ön­ce­de bu sa­tış­lar ger­çek­le­şir­ken sayın Acar Ünlü, mec­lis üyesi idi, ilçe baş­ka­nı idi. Yani aynı zih­ni­yet, aynı kafa devam edi­yor. Kor­ku­yo­ruz, acaba sı­ra­da ne­re­si var? Bu işin sonu hüs­ran­dır. Mar­ma­ris'e iha­net et­mek­tir. Ay­rı­ca, bu borç­la­rın öde­ne­bil­me­si için ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şı dı­şın­da pek çok al­ter­na­tif var. Biz çözüm için bu ko­nu­lar­da di­ya­lo­ğa her zaman ha­zı­rız. Ben sa­de­ce Cum­hur İtti­fa­kı'nın değil, çok de­ğer­li CHP mec­lis üye­le­ri­nin, CHP'li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın, diğer si­ya­si par­ti­le­rin, hatta tüm Mar­ma­ris hal­kı­nın da bu sa­tı­şa karşı ol­du­ğu­na emi­nim. En kısa za­man­da bu yan­lış­tan dö­nül­me­si­ni umut edi­yo­ruz. Güzel Mar­ma­ris bu sa­tı­şa 'dur' di­ye­lim."
MHP Mar­ma­ris İlçe Baş­ka­nı Onur Ünver de Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si­nin 5 arazi ve 1 gay­ri­men­ku­lü­nün sa­tı­şa çık­ma­sı­nın CHP'li üye­le­rin oyu ile kabul gör­dü­ğü­nü, Cum­hur İtti­fa­kı üye­le­ri­nin ver­di­ği "ret" oy­la­rı­nın so­nu­cu de­ğiş­tir­me­di­ği­ni ak­tar­dı.
Be­le­di­ye­yi 20 yılı aşkın sü­re­dir yö­ne­ten CHP'li baş­kan­la­rın çok ciddi bir borç­la karşı kar­şı­ya bı­rak­tı­ğı­nı an­la­tan Ünver, "Bu borç­la­rın so­rum­lu­su CHP'li baş­kan­lar­dır. 31 Mart ön­ce­sin­de biz­le­ri 'Mar­ma­ris'i sa­ta­cak­lar, Mar­ma­ris'i talan ede­cek­ler' gibi mes­net­siz ifa­de­ler ile suç­la­mış­lar­dı. Bugün gel­di­ği­miz nok­ta­da CHP'li baş­ka­nın ilk ic­ra­atı 96 bin Mar­ma­ris ya­şa­ya­nın malı olan mülk­le­ri sa­tı­şa çı­kar­mak oldu." diye ko­nuş­tu.
Ünver, Mar­ma­ris'in ge­le­ce­ği­ni sat­tır­ma­ya­cak­la­rı­nı dile ge­tir­di.
-Baş­kan Acar Ünlü' nün açık­la­ma­sı
Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Acar Ünlü de ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şıy­la il­gi­li yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da geç­miş dö­nem­den dev­ral­dık­la­rı borcu öde­ye­bil­mek için gö­re­ve gel­dik­le­ri 3 aydan bu yana yoğun bir gay­ret içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı so­ru­nun çö­zü­mü­ne yö­ne­lik tüm yön­tem­le­ri dü­şün­dük­le­ri­ni be­lirt­ti.
Ünlü, açık­la­ma­da, bor­cun çok yük­sek ol­ma­sı, va­tan­daş­la­rın be­le­di­ye­ye yap­ma­sı ge­re­ken vergi ve ben­ze­ri öde­me­le­ri­ni ya­pa­ma­ma­sı gibi ne­den­le­rin el­le­ri­ni kol­la­rı­nı bağ­la­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
Be­le­di­ye­nin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­ye ait olan bazı ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şı ile il­gi­li be­le­di­ye mec­li­sin­den izin al­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Ünlü, açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi:
"Bu­ra­da bir art niyet yok, ak­si­ne be­le­di­ye­yi za­ra­ra uğ­rat­ma­mak için ve­ri­len bir çaba var. Çünkü için­de bu­lun­du­ğu­muz durum biz­le­ri ive­di­lik­le bir yanda da fark­lı ön­lem­le­ri dü­şün­me­ye sevk et­mek­te­dir. Geç­mi­şin ha­ta­la­rı­nın ve yan­lış­la­rı­nın far­kın­da olan biz­ler, bu ko­nu­da son de­re­ce has­sas ve dik­kat­li ola­cak, ha­ta­ya mahal ver­me­ye­ce­ğiz. Her şey siz­le­rin bil­gi­si da­hi­lin­de, adil, açık ve şef­faf ola­cak.”

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!