s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MİLLET­VEKİLİ GÖK­CAN DATÇA'DA SEÇİM ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NA KA­TIL­DI

MİLLET­VEKİLİ GÖK­CAN DATÇA'DA SEÇİM ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NA KA­TIL­DI
Sebiha ARSLAN :AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yelda Erol Gök­can, seçim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Datça'da te­mas­lar­da bu­lun­du.Mil­let­ve­ki­li Gök­can: Tür­ki­ye Yüz­yı­lı İçin Dur­mak Yok Yola Devam’’dedi.Mil­let­ve­ki­li Gök­can ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin açık­la­ma­sın­da; “13 il­çe­miz­de de teş­ki­lat­la­rı­mı­za zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nu­yo­rum. Teş­ki­lat­la­rı­mız­la bir­lik­te ilk günkü aşk ve he­ye­can ile se­çim­le­re ha­zır­la­nı­yo­ruz. Bu se­çim­le­ri de ka­za­na­ca­ğı­mı­za inan­cı­mız tam­dır” dedi.


AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yelda Erol Gök­can, Datça'da da seçim ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­dı­ğı­nı ifade ede­rek yaptığı açıklamada ‘’
Datça ilçe Baş­ka­nı­mız Fatih Keleş'i teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­zı ve Datça Haber Ga­ze­te­si Sa­hi­bi, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­miz eski İlçe Baş­kan­la­rı­mız­dan Haluk Lâçin'i zi­ya­ret ede­rek 14 Mayıs se­çim­le­rin­de sa­ha­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rı ko­nuş­tuk.İlçe Baş­ka­nı­mız Fatih Keleş'e, Ön­ce­ki dönem İlçe Baş­kan­la­rı­mız­dan Meh­met Cen­net'e Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı­mız Aslı Kaya'ya ve tüm teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za, Datça' lı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze biz­le­re ver­dik­le­ri des­tek­ler için te­şek­kür ettik.
Teş­ki­la­tı­mız ile yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­da son 5 yılda Datça'mıza ka­zan­dır­dı­ğı­mız ya­tı­rım­la­rı ele aldık.
34 ya­tak­lı Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ni açtık ve hiz­met ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Has­ta­ne­mi­zin dok­tor, hem­şi­re, sağ­lık per­so­ne­li ve do­na­nım ek­sik­le­ri gi­de­ril­di.
Has­ta­ne bün­ye­sin­de 1. Se­vi­ye 4 ya­tak­lı eriş­kin yoğun bakım üni­te­si­nin ku­rul­ma­sı sağ­lan­dı.
He­mo­di­ya­liz Üni­te­mi­zi açtık. 5+1 yatak ve 20 hasta ka­pa­si­te­si­ne sahip olan di­ya­liz üni­te­si­nin açıl­ma­sı ile böb­rek has­ta­la­rı­mız artık çevre il­çe­le­re git­me­ye­cek­tir.
Datça - Mar­ma­ris yo­lu­nu açtık.
Datça imar planı re­viz­yo­nu ya­pıl­dı. Plan ça­lış­ma­sı ile; yı­kı­lan Hü­kü­met Ko­na­ğı'nın bu­lun­du­ğu alan­da böl­ge­de­ki tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nu azalt­mak ve ye­ter­li kent­sel açık alan mik­ta­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la “mey­dan” ve “oto­park (ze­mi­nal­tı)” ola­rak dü­zen­len­di.
Yeni Hü­kü­met Ko­na­ğı ih­ti­ya­cı­na yö­ne­lik İskele Ma­hal­le­si'ndeki Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'na tah­sis­li alan “resmi kurum alanı” “park”, yol” ve “oto­park” ola­rak be­lir­len­di.
Yı­kı­lan öğ­ret­me­ne­vi­ne ait alan­da “tu­rizm tesis alanı” kul­la­nı­mı kal­dı­rı­la­rak “gü­nü­bir­lik alan” ka­ra­rı alın­dı.
Çöp ve moloz ne­de­niy­le çevre kir­li­li­ği ya­şa­nan Datça'da Çevre Ba­kan­lı­ğı'nca 33 dönüm alan tah­sis edil­di ve çöp dökme alanı oluş­tu­rul­du.
Datça Ada­let Bi­na­sı hiz­me­te su­nul­du.
SGK Hiz­met Bi­na­sı­nı açtık.
2 adet sen­te­tik çim yü­zey­li fut­bol sa­ha­sı ve 1 adet tenis kortu ka­zan­dır­dık.
Dat­ça­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!