s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MUĞLA ATA­TÜRK STA­DIN­DA ÇA­LIŞ­MA­LAR BAŞ­LI­YOR

MUĞLA ATA­TÜRK STA­DIN­DA ÇA­LIŞ­MA­LAR BAŞ­LI­YOR
Haber Merkezi: AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Kadem Mete, İl Baş­ka­nı Gül­te­kin Akça, Men­te­şe ilçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Algan Muğla Ata­türk Sta­dın­da hafta sonu in­ce­le­me­ler­de bu­lun­muş­tu.


Stat­la il­gi­li pro­je­yi Muğ­las­por yö­ne­ti­ci­le­ri ve Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ile
in­ce­le­yen Mete basın men­sup­la­rı­na da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mete, ça­lış­ma­la­rın
tem­muz ayı ba­şın­da baş­la­ya­ca­ğı­nı ifade ede­rek se­zo­na ye­tiş­tir­mek için eli­miz­den gelen
gay­re­ti gös­te­re­ce­ğiz dedi. Mete açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti.
“Dep­rem ana­liz so­nuç­la­rı­na göre sta­dın can ve mal gü­ven­li­ği açı­sın­dan risk
oluş­tur­ma­ya baş­la­ma­sı üze­ri­ne ça­lış­ma­la­rı­mı­za baş­la­dık. Alı­nan ted­bir­ler­le ta­kı­mı­mız
şam­pi­yon­luk yo­lun­da saha an­la­mın­da her­han­gi bir sorun ya­şa­ma­dı. Biz de se­zo­nun da
ta­mam­lan­ma­sı­nı fır­sat bi­le­rek aci­len pro­je­le­ri­mi­zi in­ce­le­dik. Muğla'mıza ya­kı­şır en
mo­dern pro­je­yi uy­gu­la­mak üzere ha­re­ke­te geç­tik.
Bizim ama­cı­mız Muğ­las­por'umu­zun maç­la­rı­nı, Muğla Ata­türk Stadı'nda gönül
ra­hat­lı­ğıy­la, spora ve spor­cu­ya ya­kı­şır şe­kil­de oy­na­ya­bil­me­si­dir. Bu se­bep­le biz­ler de
he­ye­ti­miz­le bir­lik­te mo­dern gö­rü­nüm­lü 6 ka­pa­si­te­li çelik ya­pı­lı tri­bün­le­ri­mi­zin
in­şa­sı için ha­zır­la­nan pro­je­yi in­ce­le­dik.
Bun­dan sonra ise, pro­je­yi onay­la­tıp ge­rek­li des­te­ği ala­bil­mek adına Genç­lik ve
Spor Ba­ka­nı­mız ve il­gi­li ku­rum­la­rı­mız­la gö­rü­şe­ce­ğiz. Şu an iti­ba­ri ile tah­li­ye iş­lem­le­ri
baş­la­dı. Buna mü­te­aki­ben tri­bün­le­ri­mi­zin yıkım iş­le­mi baş­la­ya­cak. Se­zo­na ye­tiş­tir­mek
için eli­miz­den gelen gay­re­ti gös­te­re­ce­ğiz. Muğla'mızın ortak de­ğe­ri Muğ­las­por'umuz ve
Muğ­la­lı hem­şe­hir­le­ri­miz için ça­lış­ma­ya, ça­ba­la­ma­ya devam ede­ce­ğiz. “

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!