Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MUĞLA'DA YER­LEŞİK EMEKLİYE HER AY 5 BİN LİRA İLAVE MAAŞ

MUĞLA'DA YER­LEŞİK EMEKLİYE HER AY 5 BİN LİRA İLAVE MAAŞ
Haber Merkezi: Bir ulu­sal ka­nal­da canlı yayın ko­nu­ğu olan Cumhur ittifakı Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayay­dın, Muğla'da yer­le­şik olan ve hane ge­li­ri 15 bin li­ra­nın al­tın­da olan emek­li­le­rin ma­aşı­nın 15 bin li­ra­ya ta­mam­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Ayay­dın bu pro­je­si­nin de­tay­la­rı­nı daha sonra açık­la­ya­ca­ğı­nı da vur­gu­la­dı.

Yerel se­çim­le­re yak­la­şık 1 ay kala Muğla'da AK Parti Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Prof Dr. Aydın Ayay­dın çok önem­li iki müjde verdi.
Ka­tıl­dı­ğı bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da Ayay­dın 'Bunu ilk kez açık­lı­yo­rum. Ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­tık. He­sa­bı­mı­zı ki­ta­bı­mı­zı yap­tık. Muğla bil­di­ği­niz üzere emek­li­le­rin çok ter­cih et­ti­ği bir ili­miz. En düşük se­vi­ye­de maaş alan her emek­li­mi­ze biz de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak des­tek ola­ca­ğız. En düşük emek­li ma­aşı­nı alan ve hane top­lam ge­li­ri 15 bin li­ra­nın al­tın­da olan emek­li­le­ri­mi­zin ge­li­ri­nin en az 15 bin li­ra­ya ta­mam­lan­ma­sı için biz de des­tek ola­ca­ğız' dedi . Ayay­dın bunu bir ke­re­ye mah­sus değil, her ay ya­pa­cak­la­rı­nın da al­tı­nı çizdi.
Ayay­dın'ın ikin­ci müj­de­si ise üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne oldu. Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si'nde 40 bin öğ­ren­ci ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ayay­dın 'Muğla'da kal­mak is­te­yen, öğ­re­nim son­ra­sı ha­ya­tı­nı bu­ra­da devam et­tir­mek is­te­yen öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze, eski bir aka­de­mis­yen ola­rak, Aydın Ho­ca­la­rı ola­rak bir jest ya­pa­ca­ğım. Be­le­di­ye­ye per­so­nel alım­la­rın­da ön­ce­lik üni­ver­si­te­miz­den mezun olan genç­le­ri­mi­zin ola­cak' diye ko­nuş­tu.
Ayay­dın prog­ram­da ken­di­si­ne yö­nel­ti­len 'AK Parti ge­lir­se iç­ki­li yer­ler ka­pa­na­cak mı, Bod­rum başta olmak üzere tüm Muğla be­to­na bo­ğu­la­cak mı' so­ru­su­na da şu ya­nı­tı verdi:
'Bu de­di­ko­du­la­rı yerel yö­ne­tim ya­rı­şın­da ra­kip­le­ri­miz ya­yı­yor. Pro­je­ler­le kar­şı­mı­za çı­ka­ma­yın­ca seç­me­ni böyle kor­ku­ta­rak kon­so­li­de et­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bir kez daha söy­lü­yo­rum kim nasıl ya­şı­yor­sa öyle ya­şa­ma­ya devam edecek. İçki ruh­sat­la­rı ile ala­ka­lı en ufak bir engel sı­nır­la­ma ol­ma­ya­cak. Bir de ge­lir­ler­se kon­ser­le­ri ser­gi­le­ri et­kin­lik­le­ri ya­sak­lar­lar diye söy­len­ti­ler du­yu­yo­rum. Ben iddia edi­yo­rum, yerel yö­ne­ti­me se­çil­di­ği­miz tak­dir­de bugün kon­ser et­kin­lik, sa­nat­sal ak­ti­vi­te adına ne ya­pı­lı­yor­sa en az 10 ka­tı­nı ya­pa­ca­ğız. Bu­ra­sı her ka­rı­şıy­la çıvıl cıvıl 12 ay ya­şa­yan bir şehir ola­cak. Muğla ruh ka­za­na­cak. Bod­rum, Mar­ma­ris gibi il­çe­ler­de mer­kez­de yeni ya­pı­laş­ma­sa asla gi­dil­me­yecek. Bü­tün­cül imar plan­la­rı çı­ka­rı­la­rak kaçak ya­pı­laş­ma­ya da engel ola­ca­ğız'

Muğla'ya 3 stad­yum bir­den

Ayay­dın, Muğla mer­kez, Bod­rum ve Fet­hi­ye stad­yum­la­rı­nın da ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­dı­ğı­nı 2024 ve 2025 yıl­la­rın­da sü­rat­le in­şa­at­la­rı­na baş­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
10-12 bin ka­pa­si­te­li ve UEFA kri­ter­le­ri­ne uygun stad­la­rın ya­nı­sı­ra, Mar­ma­ris'e bir ka­pa­lı spor sa­lo­nu, tenis kort­la­rı da olan bir Genç­lik Mer­ke­zi, Fet­hi­ye'ye ka­pa­lı bir yüzme ha­vu­zu ile Bod­rum'a ka­pa­lı spor sa­lo­nu ya­pı­la­ca­ğı­nı ifade etti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!