.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

NİKOS KA­ZAN­CAKİS'İN YOKUŞ RO­MA­NI TÜRK­ÇE'­YE ÇEVRİLDİ.

NİKOS KA­ZAN­CAKİS'İN YOKUŞ RO­MA­NI TÜRK­ÇE'­YE ÇEVRİLDİ.
Sebiha ARSLAN :Nikos Ka­zan­ca­kis'in ölü­mün­den yıl­lar sonra keş­fe­di­len ve ilk kez bu yıl ya­yım­la­nan Yokuş , Dat­ça­lı çe­vir­men Harun Ömer Tar­han ta­ra­fın­dan Türk­çe­ye çev­ril­di.Ünlü ya­za­rın Ro­ma­nı, Girit'teki Nikos Ka­zan­ca­kis Mü­ze­sin­de ko­run­mak­ta.


Nikos Ka­zan­ca­kis Kim­dir?

Nikos Ka­zan­ca­kis, Yunan yazar, şair, si­ya­set­çi ve fi­lo­zof. 20. yüz­yı­lın en önem­li Yunan fel­se­fe­ci­si ol­du­ğu ve eser­le­ri ya­ban­cı dil­le­re en çok çev­ril­miş olan Yunan ya­zar­lar­dan ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir.


Yokuş Kitap Açık­la­ma­sı
Nikos Ka­zan­ca­kis'in ölü­mün­den yıl­lar sonra keş­fe­di­len ve ilk kez ana­di­lin­de, Ekim 2022'de ya­yım­la­nan son ro­ma­nı Yokuş, Yu­na­nis­tan'ın hemen ar­dın­dan Tür­ki­ye'de, Can Ya­yın­la­rı eti­ke­tiy­le okur­la bu­luş­tu.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre ''Kö­tü­lü­ğün tır­nak­la­rı ara­sın­da çır­pı­nan bütün dün­ya­yı dü­şü­nü­yor­du; aç­göz­lü­lük, inanç­sız­lık, kin sa­lı­ve­ril­miş­ti; halk­lar açlık çe­ki­yor ve üşü­yor­du, bitip tü­ken­miş­ler­di ve artık ölüm is­te­mi­yor­lar­dı ancak on­la­rı yeni kı­yım­lar için ha­zır­lı­yor­lar­dı yine, ya­ban­laş­sın­lar diye kor­kunç ya­lan­lar­la dol­du­rup kı­zış­tı­rı­yor­lar­dı; üst­le­rin­de çıl­dır­mış­lı­ğın ve yı­kı­mın yel­le­ri esi­yor­du... “Yok mu?” diye hay­kı­rı­yor­du için­den Kos­mas. “Sev­gi­yi ge­ti­recek yalın ve güzel bir söz yok mu?”

Genç ve ih­ti­ras­lı yazar Kos­mas, İkinci Dünya Sa­va­şı'ndan sonra eşi Noemi' yle bir­lik­te Girit'e dön­dü­ğün­de bir cen­net gibi ha­tır­la­dı­ğı mem­le­ke­ti­nin ye­rin­de yıl­lar süren sa­va­şın ta­nın­maz hale ge­tir­di­ği bir ada bulur. Her zaman ters düş­tü­ğü ba­ba­sı öl­müş­tür ve ada­nın büyük re­is­le­rin­den de­de­si de ölüm dö­şe­ğin­de­dir. Kos­mas ya­şa­dı­ğı ka­yıp­lar­dan ve kar­şı­laş­tı­ğı man­za­ra­lar­dan sonra dün­ya­da yeni bir kar­deş­li­ği ege­men kı­la­cak ki­şi­le­rin ken­di­si gibi ay­dın­lar ol­du­ğu­na karar verir.

Yokuş, Nikos Ka­zan­ca­kis' ın ölü­mün­den yıl­lar sonra keş­fe­di­len ve ilk kez 2022'de ya­yım­la­nan son ro­ma­nı. Ya­za­rın kendi de­ne­yim­le­rin­den ve gö­rüş­le­rin­den izler de ba­rın­dı­ran bu coş­ku­lu ve me­lan­ko­lik eser''.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!