Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

O,BENİM DEDİ...CAN CAN­BEY!

O,BENİM DEDİ...CAN CAN­BEY!
Sebiha ARSLAN :Datça'yı yak­la­şık bir aydır meş­gul eden, bir arazi sa­tı­şı olayı var. Biz de, bize gelen bir mek­tup üze­ri­ne, gazetemizde bu ko­nu­yu açık­la­ma­ya ça­lış­mış­tık... 27 Ocak 2023 ta­rih­li, 2122 sa­yı­lı '' Sizi gi­di­ler sizi! '' - ''İnsi­der Tra­ding; Olayı mı ? Buna da Ara­zi­ye Çökme De­ni­lir mi ? Baş­lık­lı ha­be­ri­miz­de… Ara­zi­yi ala­nın ken­di­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Can Can­bey, e posta ile bir açık­la­ma gön­der­di.Son­ra­da, ga­ze­te­mi­ze Avu­kat Meh­met Has­bi­oğ­lu ve Nusret Yörükatan ile bir­lik­te ge­le­rek, açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ken­di­si­ne, bu açık­la­ma­la­rın giriş bö­lü­mü­ne ka­tıl­ma­dı­ğı­mı, bunu böyle ya­yın­la­mak zo­run­da ol­ma­dı­ğı­mı söy­le­dim.O da; ‘’Çı­ka­ra­bi­lir­si­niz’’, dedi. Ancak, etik açı­sın­dan doğru bul­ma­dı­ğım­dan, sa­tı­rı­na do­kun­ma­dan, açık­la­ma­yı ya­yın­lı­yo­rum. So­nun­da da kendi ek­le­me­le­ri­mi ya­pa­ca­ğım…..

Can Can­bey'in Basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de ;
''De­ğer­li Datça hal­kı­nın      bil­gi­si­ne;
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Datça Haber ga­ze­te­sin­de beni işa­ret ede­rek ya­pıl­mış olan ha­ber­de yer alan, asıl­sız ve de­di­ko­du­yu ge­çe­me­yecek ni­te­lik­te­ki id­di­ala­rı asla kabul et­mi­yo­rum. Mes­le­ki ha­ya­tım üze­rin­den si­ya­si ha­ya­tı­mın le­ke­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nın far­kın­da­yım. Ge­rek­ti­ğin­de bu hu­sus­ta hu­ku­ki mü­ca­de­le yü­rü­te­ce­ği­mi Datça hal­kı­nın bil­me­si­ni is­te­rim.
Ola­yın ger­çek şekli şöy­le­dir;
Mes­le­ki ha­ya­tı­mı daima dev­let­çe ve­ril­miş bel­ge­ler üze­rin­den yü­rüt­me­yi düs­tür edin­miş bir kişi ola­rak, her zaman yap­tı­ğım gibi mes­le­ği­mi icra etmek üzere bir arsa satın aldım. Bu arsa, iki adet yan­ ya­na bi­ti­şik ar­sa­dır bir adedi 230 met­re­ka­re, di­ğe­ri 900 met­re­ka­re olup KÖY GELİŞİM ala­nın­da­dır, her ikisi de aynı ki­şi­ye ait­tir. Aracı ki­şi­ye arsa satın almak is­te­di­ği­mi elin­de bana öne­re­bi­le­ce­ği bir arsa olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­dum, satın al­dı­ğım arsa ve bir iki tarla öner­di. Bu arsa zaten uzun bir sü­re­dir in­ter­net­te bir alım satım si­te­sin­de ilan­da bu aracı va­sı­ta­sıy­la sa­tı­lık idi. Edin­di­ğim bil­gi­ye göre de ön­ce­sin­de ar­sa­nın fi­ya­tı site de bir­kaç kez ar­tı­rıl­mış idi. Arsa satın alır­ken her zaman gü­ve­nip ken­di­sin­den tek­nik bilgi al­dı­ğım Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu'nu ara­dım. Önce Datça'da başka bir ar­sa­ya , sonra Me­su­di­ye­'de ki ar­sa­ya ve diğer bir iki tar­la­ya yak­la­şık 20-21 Ara­lık 2022 ci­va­rı gidip bak­tık. Yol sü­re­sin­ce ken­di­si­ne, be­ra­ber­ce bunca yıl­lık ta­nı­şık­lı­ğı­mız var, her­kes bir yer alır­ken bi­r a­ra­ya ge­li­yor, is­ter­sen iki­miz bi­r a­ra­ya gelip iş ya­pa­bi­li­riz dedim. O da neden ol­ma­sın abi bir­bi­ri­mi­zi ta­nı­yor ve gü­ve­ni­yo­ruz dedi. Mevzu bahis ar­sa­ya gi­din­ce, Vol­kan mes­le­ği iti­ba­ri ile Datça'nın genel plan hü­küm­le­ri­ne ha­ki­mi­ye­ti üze­rin­den bu ar­sa­nın Köy Ge­li­şim ala­nın­da imar­lı bir arsa ol­du­ğu­nu ancak plan ya­pıl­mak üzere imarı du­rak­la­tı­lan alan­da kal­dı­ğı­nı söy­le­di. Nihai ola­rak şunu ken­di­si­ne sor­dum. Bu ar­sa­nın imarı her şe­kil­de bir süreç içe­ri­sin­de ge­lecek mi diye sor­dum. Abi 4-5 yıl­dır her­ke­sin bil­di­ği üzere plan ya­pa­bil­mek için imar du­rak­la­tıl­dı en fazla 1-2 yıl daha du­ra­bi­lir son­ra­sın­da plan ya­pı­la­ma­sa bile mev­cut hal üze­rin­den imar ye­ni­den ve­ri­lir dedi. Ben de ken­di­si­ne var­lı­ğım ban­ka­da du­ra­ca­ğı­na top­rak­ta dur­sun dedim. Bu riske sende katıl is­ter­sen ala­lım dedim. Tamam abi olur, fakat mali du­ru­mu­ma bak­mam lazım dedi, kredi öl­çe­ği­me bakıp ol­maz­sa ikin­ci al­ter­na­tif ola­rak daha önce ya­tı­rım için al­dı­ğım bir ev var onu sa­ta­bi­li­rim dedi.
Son­ra­sın­da ise ara­cı­yı ara­dık ve pa­zar­lık sü­re­ci ta­mam­lan­dı, in­ter­net­te 4.200.000 TL bedel ile sa­tı­lık olan ar­sa­yı 3.950.000 TL bedel ile an­laş­tık. Bu ko­nu­la­rın ta­ma­mı 20 Ara­lık ile - 28 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti. Zaten aracı kişi ile sa­nı­rım 22-23 Ara­lık ci­va­rı yap­tı­ğım ko­nuş­ma­da mal sa­hi­bi­nin 1 hafta içe­ri­sin­de İstan­bul'a gi­de­ce­ği­ni ka­po­ra­ya bile gerek ol­ma­dı­ğı­nı bu sü­reç­te satın ala­bi­lir­sek sa­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Vol­kan, kredi du­ru­mu geç ka­la­bi­lir diye be­ra­be­rin­de ikin­ci al­ter­na­ti­fi de dev­re­ye soktu, kre­di­den önce ya­tı­rım için al­dı­ğı evi sa­tıl­dı. Biz de 26 Ara­lık gibi ara­cı­yı ara­yıp tapu da sa­tı­şı baş­lat­ma­sı­nı is­te­dik. 28 Ara­lık ta­ri­hin­de de bu satış ta­mam­lan­dı.
Merak edi­len imar ko­nu­su üze­rin­den Baş­ka­nı­mı­zın da ifade et­ti­ği gibi ne bana ne Vol­kan'a imar ko­nu­sun­da bilgi ak­ta­rı­mı yok­tur. Ay­rı­ca si­ya­si kim­li­ğim ge­re­ği bir be­le­di­ye zi­ya­re­tim de Baş­ka­nı­mı­za 'An­ka­ra nasıl geçti 'diye sor­dum, bana ce­va­bı ' ben inan­dım ki biz ik­ti­dar ol­ma­dan hiç­bir ko­nu­da bize An­ka­ra yar­dım­cı ol­ma­ya­cak, bunu gör­düm Can ' diye cevap verdi. Baş­ka­nın hem An­ka­ra hem de Datça'ya dön­dü­ğün­de yap­tı­ğım ko­nuş­ma­nın ta­ma­mı bun­dan iba­ret.
Son­ra­sın­da ma­lu­mu­nuz 3 Ocak'taki mec­lis top­la­tı­sın­da Baş­ka­nı­mız açık­la­ma­sı­nı tüm Dat­ça'y­la pay­laş­tı. Biz de ilk defa mec­lis sa­lo­nun­da bil­gi­len­dik.
Ar­ka­sın­da­ki sü­reç­te her­kes gibi imar du­ru­mu­na baş­vu­ru yap­tık 10 Ocak ci­var­la­rıy­dı, yak­la­şık 1 hafta sonra ku­la­ğı­ma de­di­ko­du­lar ulaş­ma­ya baş­la­dı. Bu ar­sa­yı 2 mil­yo­na alıp 16 mil­yo­na sat­tı­ğı­mız, kimi yerde 1 mil­yo­na alıp 22 mil­yo­na sat­tı­ğı­mız gibi asıl­sız on­lar­ca de­di­ko­du duy­duk, hep­si­ne gü­lüm­se­dik. Baş­ka­nın mec­lis açık­la­ma­sın­dan sonra bizi ara­yıp bu­ra­yı satın almak is­te­yen­ler oldu, nihai ola­rak sat­ma­ya­ca­ğı­mı­zı söy­le­dik. Datça gibi yer­ler­de ma­lu­mu­nuz her­şey çok hızlı ya­yı­lır ama doğ­ru­lu­ğu te­yi­de muh­taç­tır. Bu se­bep­le de­di­ko­du­la­rı ön­le­mek adına CHP ilçe yö­ne­ti­mi ve CHP mec­lis üyesi ar­ka­daş­la­rı­mın ta­ma­mı­na bilgi ver­mek için Vol­kan ile be­ra­ber İlçe Baş­ka­nı­mız Aytaç Kurt'tan top­lan­tı talep ettik, sa­nı­rım 16-17 Ocak ta­rih­le­riy­di. Bu top­lan­tı­da yu­ka­rı­da an­lat­tı­ğı­mız şek­liy­le olayı tüm açık­lı­ğıy­la or­ta­ya dök­tük. De­va­mın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za git­tik, orada biz­den sonra iki mec­lis üyesi ar­ka­da­şı­mız daha gel­di­ler, top­lan­tı­da ki du­ru­mu Baş­ka­nı­mı­za da ilet­tik. Baş­ka­nı­mız ' ar­ka­daş­lar sizin böyle üre­ti­len de­di­ko­du­lar gibi bir eylem yap­ma­dı­ğı­nı­za inan­cım tam, ay­rı­ca etik ola­rak ta bunda bir şey yok, ben kim­sey­le mec­lis­te ki açık­la­ma ön­ce­si bu ko­nu­yu pay­laş­ma­dım' dedi. Son­ra­sı öğ­ren­di­ğim üzere bil­di­ğim bazı in­san­lar ar­sa­nın sa­tı­cı­sı­nı ara­mış­lar. Ve bu­ra­ya imar ge­le­ce­ği­ni bi­li­yor­muy­du­nuz gibi so­ru­lar yö­nelt­miş­ler, bizim bu­ra­yı al­dık­tan sonra çok yük­sek ra­ka­ma sat­tı­ğı­mı­zı vb. on­lar­ca de­di­ko­du yine oluş­muş. Ben de 24 Ocak ci­va­rı ken­di­si­ni ara­yıp bu alım satım işin­de vic­da­nen çok ra­ha­tız kim­se­nin rı­za­sı dı­şın­da ya da ka­fa­mı­zın ar­ka­sın­da bir soru işa­re­ti bı­ra­ka­cak bir alış­ve­riş değil bizim için dedim. Dur­du­ru­lan ima­rın ne zaman açı­la­ca­ğı­nı bil­me­di­ği­mi­zi, bir risk ala­rak ama mut­la­ka ge­le­cek­te Köy Ge­li­şim ala­nın da ol­ma­sın­dan ötürü ima­rı­nın geri ve­ri­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek bu­ra­yı al­dı­ğı­mı­zı ken­di­si­nin de ar­sa­nın du­ru­mu­nu bil­di­ği­ni Tarla fi­ya­tı­na değil Arsa fi­ya­tı­na bu­ra­yı bize sat­tı­ğı­nı be­lirt­tim.

Ar­sa­nın ta­ra­fım­ca nihai alım be­de­li 3.950.000 (üç­mil­yon­do­kuz­yü­zel­li­bin)TL olup, tapu da gös­te­ri­len değer üze­rin­de­ki vergi farkı için dev­le­ti­mi­ze de ge­re­ken öde­me­yi yap­tırt­tım, ev­ra­gı mev­cut­tur.
Kaldı ki Datça gibi de­ğer­le­nen bir ya­rı­ma­da da ya­tı­rım­cı­la­rın al­dık­la­rı ar­sa­la­rın de­ğe­ri­nin sü­rek­li art­tı­ğı­nı tüm Datça halkı da gö­rü­yor ve ya­şı­yor du­rum­da­dır. De­ğe­ri 4 mil­yon bile ol­ma­yan bir arsa için bir kaşık suda fır­tı­na ko­par­ma­ya yel­te­nen­le­rin ye­ga­ne ama­cı­nın bizi si­ya­se­ten yü­rü­dü­ğü­müz yolda ka­ra­la­mak ve çok sev­di­ği­miz Datça hal­kı­nın gö­zün­de de­ğer­siz­leş­tir­mek ol­du­ğu­nun far­kın­da­yız. Fakat bu de­di­ko­du­la­ra al­dır­ma­ya­rak, Datça'nın ev­la­dı ol­du­ğu­mu­zu bilen bize ina­nan, bizi ara­yan ve her zaman des­te­ği­ni ya­nı­mız­da his­set­ti­ren tüm yol ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ve Dat­ça­lı hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin des­te­ği­ni unut­ma­ya­ca­ğı­mı­zı bu ve­si­ley­le bil­dir­mek is­te­riz.
Ta­ra­fı­mı­za ya­pı­lan bu ka­ra­la­ma ile si­ya­si oda­ğı­mız­dan vaz­ge­çe­çe­ği­mi­zi zan­ne­den­ler sa­de­ce bey­hu­de bir te­la­şın içe­ri­sin­de ola­bi­lir­ler.
Tüm ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur...'’

Se­bi­ha ARS­LAN : Açık­la­ma­la­rı­nız­da­ki şu gi­ri­şe ka­tıl­mı­yo­rum. Şöyle di­yor­su­nuz (ki çı­ka­ra­bi­lir­si­niz de­di­niz)

Can CAN­BEY : Datça Haber Ga­ze­te­sin­de beni işa­ret ede­rek, ya­pıl­mış olan ha­ber­de yer alan, asıl­sız ve de­di­ko­du­yu ge­çe­me­yecek ni­te­lik­te­ki id­di­ala­rı asla kabul et­mi­yo­rum….”

S.A. : Bu İfa­de­niz yan­lış­tır. Bir kez sizi işa­ret eden, bir tek söz­cük, bir tek cümle kul­lan­ma­dım ha­ber­de. De­di­ko­du de­di­ği­niz ifa­de­ler bana ait değil, mek­tu­bu yazan ki­şi­ye ait­tir. Kaldı ki, siz de bunu açık­la­ma­nız­da doğ­ru­lu­yor­su­nuz.

Şu ifa­de­ler de size ait;
(C.C.) Mes­le­ki ha­ya­tım üze­rin­den si­ya­si ha­ya­tı­mın le­ke­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nın far­kın­da­yım,,,,

S.A. : Kim le­ke­le­mek is­ti­yor? Niye?
Açık­la­ma­la­rı­nız­da, bizim yaz­dık­la­rı­mı­zı ya­lan­la­yan bir tek cümle bu­lun­ma­mak­ta­dır.

S.A. : Arsa sa­tı­cı­sı­nı ara­yan kim­ler­dir?

C.C. :Ye­ga­ne ama­cı­nın bizi si­ya­se­ten yü­rü­dü­ğü­müz yolda ka­ra­la­mak ve çok sev­di­ği­miz Datça hal­kı­nın gö­zün­de de­ğer­siz­leş­tir­mek ol­du­ğu­nun far­kın­da­yız….

S.A. : Bu bah­set­ti­ği­niz Kim? Ya da kim­ler­dir?
Sizin bu ifa­de­niz AK Parti'den MHP'ye, ora­dan öteki si­ya­si mu­arız­la­rı­na hatta ve hatta üyesi ol­du­ğu­nuz CHP' ye kadar      uza­na­bi­lir. İnşal­lah bizi so­rum­lu tut­mu­yor­su­nuz­dur…
Unut­ma­dan ek­le­mek is­ti­yo­rum; ga­ze­te im­ti­yaz sa­hi­bi Haluk Laçin'in bu ha­ber­' den - ya­zı­dan, olay­lar­dan ha­be­ri hiç ol­ma­mış­tır. Çünkü ken­di­si o hafta An­ka­ra'da idi. Ha­be­rin ya­yın­lan­dı­ğı gün Datça'ya dön­müş, hatta çoğu okur­la­rı­mız­dan sonra, bilgi sa­hi­bi ol­muş­tur.

           Sonuç ola­rak;
Bu­ gü­ne kadar ol­du­ğu gibi, ga­ze­te­ci­lik­ten, ga­ze­te­ci­lik etik de­ğer­le­rin­den hiç taviz  ver­me­dim. 
Ver­mem. 
Neyse odur. 
Bun­dan sonrada böyle ola­cak­tır!.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 1
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!