.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUTLAN­DI

ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUTLAN­DI
Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün Mil­let Mek­tep­le­rinde Ba­şöğ­ret­men­li­ği kabul edi­şi­nin yıl­dö­nü­mü olan 24 Kasım ta­ri­hin­de kut­la­nan Öğ­ret­men­ler Günü kut­la­ma­sı, 24 Kasım sabah saat 10:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başer ta­ra­fın­dan Ata­türk anı­tı­na çe­lenk sunulmasıy­la baş­la­dı. Aka­bin­de Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı ile mey­dan­da­ki çelen sunma tö­re­ni sona erdi.

          Kutlama Programı
Bülent Ecevit Kültür Merkezinde saat 14:00 da, Başöğretmen Atatürk, tüm Şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş Öğretmenler adına saygı duruşunda bulunuldu, akabinde Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Erşan Ergün yönetiminde İstiklal Marşımız okundu.
Kutlama programı, Milli Eği­tim Ba­ka­nı Mah­mut Özer'in Öğ­ret­men­ler Günü me­sa­jı­nın okun­ması ve ardından , Şehit Öğ­ret­men Şehit Ersoy Yo­rul­maz' ın bel­ge­se­li iz­len­di.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Er­do­ğan Başar yaptı. Başar Sayın Kay­ma­ka­mım; İlçe pro­to­ko­lü­mü­zün de­ğer­li üye­le­ri, sev­gi­li mes­lek­taş­la­rım; say­gı­de­ğer ko­nuk­lar.
Bugün bu sa­at­te bu­ra­da daha demin ha­ya­tı­nı Rab­bi­mi­zin OKU em­ri­ne ada­yan Datça'mızın Ma­arif Şe­hi­di Öğ­ret­me­ni­miz Ersoy Yo­rul­maz' ın bel­ge­se­li­ni iz­le­dik­ten sonra eği­tim öğ­re­tim ve öğ­ret­men­le il­gi­li söy­le­necek aka­de­mik, bi­lim­sel, fel­se­fik ve psi­ko­lo­jik çok ama çok söz ol­ma­sı­na rağ­men ilk önce ha­ya­tı­nı, in­sa­nı, ya­şa­mı, geç­mi­şi, ge­le­ce­ği, iyiyi, kö­tü­yü, doğ­ru­yu, yan­lı­şı, gü­ze­li, çir­ki­ni, ev­re­ni, do­ğa­yı oku­ma­ya ve okut­ma­ya, bütün bun­la­rın anlam ve de­ğe­ri­ni in­san­la­ra gös­ter­me­ye, çağın ka­ran­lık­la­rı­nı bu­ra­dan al­dı­ğı güçle ay­dın­lat­ma­ya, insan ha­ya­tı­nın bütün yön­le­ri­ne yeni bir bakış açısı ve pers­pek­tif ge­tir­me­ye, vic­da­na ve mer­ha­me­te hitap ede­rek, in­san­lı­ğın sağ­du­yu­su­nu ha­re­ke­te ge­çi­re­rek yarım kal­mış söz­le­ri ta­mam­la­ma­ya, bu dünya ha­ya­tın­da en de­ğer­li olan can­la­rı­nı ada­yan, feda eden şehit öğ­ret­men­le­ri­mi­ze selam olsun di­ye­rek baş­la­mak is­ti­yo­rum.
İnsa­nın bu­gü­ne gel­me­si, ilk va­ro­lu­şun­dan bu­gü­ne ulaş­ma­sı çok uzun yıl­lar­dır uy­gar­laş­ma­sı so­nu­cu ol­muş­tur. Çev­re­si­ne ve ken­di­si­ne ya­ban­cı insan, iğ­ney­le kuyu ka­zar­ca­sı­na ka­ran­lık­la­rı adım adım ay­dın­la­ta­rak, ka­fa­sın­da­ki dü­ğüm­le­ri, bil­me­ce­le­ri çö­ze­rek çev­re­si­ni, dün­ya­sı­nı ge­niş­let­me­ye ça­lış­mış­tır. Her çö­zü­len düğüm, bir başka dü­ğü­mün baş­lan­gı­cı olmuş, ge­niş­le­yen ufuk­lar in­sa­nı in­san­laş­tır­mış­tır.
İnsa­noğ­lu, elde et­ti­ği bil­gi­le­rin ya­şa­mın­da ne denli önem­li ol­du­ğu­nu çabuk kav­ra­mış, bu bil­gi­le­ri ti­tiz­lik­le ko­ru­muş, üze­ri­ne tit­re­miş­tir ve bu bil­gi­le­ri ge­lecek ku­şak­la­ra ak­tar­ma­yı, var­lı­ğı­nın bi­rin­ci ko­şu­lu say­mış­tır. Böy­le­ce in­san­lı­ğın uy­gar­lı­ğa adı­mı­nı at­ma­sıy­la öğ­ret­men­lik mes­le­ği doğ­muş­tur.
İlk­çağ­da­ki top­lum­la­rı da in­ce­ler­sek hep­sin­de bilge ki­şi­le­rin aynı za­man­da birer öğ­ret­men ol­duk­la­rı­nı gö­rü­rüz. Bu bilge ki­şi­ler öğ­ren­ci­le­riy­le bir­lik­te sü­rek­li araş­tı­rı­yor, in­ce­li­yor, dü­şü­nü­yor ve bil­gi­yi, dü­şün­ce­yi ilmek ilmek iş­li­yor­lar­dı. Ve bi­li­yor­lar­dı ki bu bil­gi­ler öğ­ren­ci­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ge­le­ce­ğe yol bulup uza­na­cak­tı. Do­la­yı­sıy­la öğ­ret­men, in­sa­nın uy­gar­laş­ma aşa­ma­sın­dan gü­nü­mü­ze kadar dün­ya­yı bi­çim­len­di­ren, top­lu­mun har­cı­nı karan ol­muş­tur ve her yüz­yıl­da ka­ran­lı­ğa, ce­ha­le­te, sev­gi­siz­li­ğe kar­şı­dır; sev­gi­nin, in­san­laş­ma­nın ya­nın­da ol­muş­tur .O her de­vir­de ile­ri­dir. Çünkü bil­gi­dir, bi­li­me olan inanç­tır, sev­gi­de yü­rek­tir, er­dem­de in­san­lık­tır. Bugün de in­san­lı­ğın ge­liş­me­sin­de öz­gür­lü­ğün ne denli önem­li ol­du­ğu­nun bi­lin­cin­de olan ,''Fikri hür, vic­da­nı hür, ir­fa­nı hür” ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­yi, insan top­lu­mu­nun ge­le­ce­ği­nin ga­ran­ti­si ola­rak gören biz öğ­ret­men­le­rin mutlu ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­recek kut­sal bir sı­fa­tı var. Fa­ni­lik için­de son­suz olmak. Mad­de­ten yok olsak da ye­tiş­tir­di­ği­miz öğ­ren­ci­ler izi­miz­den yü­rü­yecek ge­le­ce­ğe ve hoş bir seda bı­rak­mış ola­ca­ğız. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Büyük Önder Ba­şöğ­ret­men Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü ve mes­le­ği­ni icra eder­ken çe­şit­li sal­dı­rı­la­ra maruz ka­la­rak şehit düş­müş ve dün­ya­dan ahi­re­te göç­müş öğ­ret­men­le­ri­mi­zi rah­met ve saygı ile anı­yor ruh­la­rı şad olsun di­yo­rum. Tüm öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da öğ­ret­men­ler gü­nü­nü kut­lu­yo­rum'' dedi.
Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan “Dün­ya­nın Bütün Çiçek­leri” adlı şi­irin okun­du.

Program ''en genç öğretmen olan, Mus­ta­fa Kut­lu­ay İlko­ku­lu okul ön­ce­si öğ­ret­me­ni Yağız Emre Erdem'i “En Genç Öğ­ret­men” ko­nuş­ma­sı ile devam etti.

İlçe okul­la­rın­da görev yapan en genç öğ­ret­men­ler­den; Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Ana­sı­nı­fı Öğ­ret­me­ni Ay­şe­gül Coş­kun ile en kı­dem­li öğ­ret­men Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Elekt­rik-Elekt­ro­nik Öğ­ret­me­ni Uğur Gür­lek bir­bir­le­ri­ne çiçek tak­dim etti.
Kut­la­ma prog­ra­mı 2022 yı­lın­da emek­li olan öğ­ret­men­le­re Hiz­met Şeref Bel­ge­le­ri' nin Kay­ma­kam Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ve­ril­me­siy­le devam etti. Öğ­ret­men­ler günü ile il­gi­li video su­nu­mu­nun ya­pıl­ma­sı­nın ar­dın­dan, dü­zen­le­nen resim, şiir ve kom­po­zis­yon ya­rış­ma­la­rın­da de­re­ce alan öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­sinin ardından, Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan enst­rü­man eş­li­ğin­de Tür­kü­le­rin ses­len­di­ril­me­si ile kut­la­ma prog­ra­mı sona erdi.

Prog­ra­ma, Kay­ma­kam Mesut Çoban , Be­le­di­ye Baş­ka­n yardımcısı Ali Acar, Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, Protokol, Siyasi Parti ile Sivil toplum kuruluş temsilcileri,Okul ida­re­ci­le­ri, öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!