s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

OLA­ĞAN HAZİRAN AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SINDA GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI

OLA­ĞAN HAZİRAN AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SINDA GERGİN DAKİKALAR YAŞANDI
Sebiha ARSLAN: Datça Be­le­di­ye­si Ola­ğan Ha­zi­ran ayı mec­lis top­lan­tı­sı, Baş­kan Aytaç Kurt baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da gün­de­min 3'cü mad­de­si olan '' Kır­sal Ma­hal­le statü değişikliği konusu' nun '' gö­rü­şül­me­si ko­nu­su, ger­gin da­ki­ka­la­rın ya­şan­ma­sı­na sebep oldu.


Salı günü ( 04.06.2024) saat:10:00 da, be­le­di­ye bi­na­sı mec­lis top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen ola­ğan top­lan­tı­nın gün­de­mi, 1- Mec­lis top­lan­tı­la­rı­nın sesli ve gö­rün­tü­lü ci­haz­lar ile kayıt edil­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si, 2- Boş kadro de­re­ce de­ği­şik­li­ği ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si, 3-Kır­sal Ma­hal­le statü değişikliği konuusu'­nun gö­rü­şül­me­si ve 4' cü ola­rak, öde­nek ak­tar­ma ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si, ko­nu­la­rı oldu.
Top­lan­tı­da, MHP Mec­lis Üye­le­ri, Ser­dar Ören, Emrah Kara, Aylin Kılıç, Melis Özlü ve AK Parti Mec­lis Üyesi Vedat Er­da­ğı, MHP Mec­lis Üye­le­ri, Ser­dar Ören, Emrah Kara, Aylin Kılıç, Melis Özlü ve AK Parti Mec­lis Üyesi Vedat Er­da­ğı, ortak bir soru öner­ge­si ve­re­rek, Datça Be­le­di­ye­si'nin, geç­miş dönem borç ve ala­cak tab­lo­su­nunda bu­lun­du­ğu, 5 mad­de­lik soru öner­ge­sini be­le­di­ye mec­lis baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan çe­vap­lan­ma­sı  talep edil­di.Soru öner­ge­sin­de ''

1. Datça Be­le­di­ye­si Per­so­nel gi­de­ri, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun 49. Mad­de­sin­de be­lir­ti­len oranı aşı­yor mu? aşı­yor ise bu oran ne ka­dar­dır?
2. Bu faz­la­lı­ğın gi­de­ril­me­si için bir eylem planı var mı? Var ise ne­ler­dir?
3. Son iki aydır per­so­nel ma­aş­la­rı er­te­le­me­li ola­rak ya­tı­rıl­mak­ta­dır. Dü­zen­siz öde­me­nin se­be­bi nedir, ne za­ma­na kadar bu şe­kil­de devam ede­cek­tir?
4. Per­so­nel ve­rim­li­lik ça­lış­ma­nız var mı? Var ise ne­ler­dir?
5. Datça Be­le­di­ye­si'nde eski yö­ne­tim­den kalan borç-ala­cak tab­lo­su­nun ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz.
Yu­ka­rı­da sun­du­ğu­muz so­ru­la­rın, ya­zı­lı ola­rak ta­ra­fı­mı­za bil­di­ril­me­si­ni, aşa­ğı­da im­za­sı olan mec­lis üye­le­ri ola­rak talep edi­yo­ruz'' de­nil­di.

Top­lan­tı­sın­da, "Kır­sal Ma­hal­le Kap­sa­mı" ko­nu­su hak­kın­da ko­nu­şan ve mec­lis üye­le­ri­ne söz veren Baş­kan Kurt, ko­nuş­ma­sın­da Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı'nın Muğla gibi fark­lı coğ­ra­fi şart­la­rı olan bir kent için uygun ol­ma­dı­ğı­nı ifade etti.''
Kurt ko­nuş­ma­sın­da özet­le "Kır­sal Ma­hal­le Uy­gu­la­ma­sı" son­ra­sın­da be­le­di­ye­mi­zin ge­lir­le­ri azal­dı. Kır­sal ma­hal­ler­de ya­şa­yan­la­rın ye­ter­li hiz­met alma sü­re­ci ile il­gi­li ak­sa­ma­lar ya­şa­nı­yor. Bu dü­zen­le­me yü­zün­den 4 ma­hal­le­den elde edi­len ge­lir­le Datça'nın Yüzde 70'ine hiz­met etmek zo­run­da ka­lı­yo­ruz'' dedi.

Kurt'un ko­nuş­ma­sı son­ra­sı söz alan MHP Mec­lis üyesi, Ser­dar Ören, bu konu, ön­ce­ki dönem Ak Parti Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi olan Haluk Laçin ta­ra­fın­dan yar­gı­ya ta­şın­dı ve Da­nış­tay, Datça Be­le­di­ye­si­nin iti­ra­zı­nı red­det­ti. Biz yar­gı­nın ka­rar­la­rı­nı tar­tı­şa­cak du­ru­mun­da de­ği­liz diye dü­şü­nü­yo­rum'' dedi.

CHP Mec­lis Üyesi Tugay Eser ise konu ile il­gi­li,Bah­set­tik­le­ri yargı ka­rar­la­rın­da mah­ke­me­nin al­dı­ğı ka­rar­la­rı in­ce­le­di­ği­miz­de bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı­nın zaten bu du­rum­la­rı köye yer­le­şik alan, kır­sal yer­le­şik alan, ola­rak ayır­dı­ğı­nı gör­dük. Bu­ra­da­ki mah­ke­me ka­ra­rı diyor ki, kır­sal yer­le­şik alan yani bazı böl­ge­le­ri­miz bazı ma­hal­le­le­ri­miz için bazı nok­ta­la­rı demiş ki, imar uy­gu­la­ma­lı olan yer­ler kır­sal ma­hal­le de­ğil­dir .Bize orada da­ya­nak nok­ta­sı da­yat­tı­ğı için biz bu ka­rar­la­ra is­ti­na­den kır­sal yer­le­şik ma­hal­le gö­rüş­me­si­ni tek­rar mec­li­se ge­ti­ri­yo­ruz. Bütün ko­mis­yon­lar­la be­ra­ber ortak akıl yü­rü­te­ce­ğiz. Bu­ra­da en doğru ka­ra­rı tek­rar oluş­tu­ra­ca­ğız. Bu­ra­da tar­tış­ma­ya gi­decek bir şey yok. Eğer gö­rüş­le­ri­niz varsa ko­mis­yon­lar­da ile­ti­riz. Bunu tek­rar oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğız zaten'' dedi.

MHP mec­lis üyesi Aylin Kılıç ise ''O ma­hal­le­ler­de ya­şa­yan hal­kın hem be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­ni se­çe­bil­me yet­ki­si­ne sahip ol­ma­sı aynı za­man­da da, hiz­met­ten mağ­dur edil­me­si bizim onay­la­dı­ğı­mız bir durum de­ğil­dir'' dedi.

MHP mec­lis üyesi Melis Özlü ''Ka­nun­la­ra rağ­men bu­ra­da bir karar mı al­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu konu ile ala­ka­lı avu­kat­lar­la gö­rü­şül­dü mü? de bunu bu­ra­ya ta­şı­dık''
Tugay Eser ''Hayır zaten mah­ke­me­nin ka­ra­rı.''
Melis Özlü ''Ama sü­rek­li sö­zü­mü­zü ke­si­yor­su­nuz. Ben baş­ka­nı­ma sor­dum Tugay bey. Baş­ka­nım ben so­ru­yu size mi so­ra­ca­ğı yoksa Tugay beye mi so­ra­ca­ğım? Ya­sa­ya rağ­men mi, bu­ra­da karar al­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Hukuk dev­le­ti­yiz. Ya­sa­ya rağ­men hu­ku­ka ay­kı­rı bir şeye imza at­ma­ya­lım diye bunu so­ru­yo­rum'' dedi.

Baş­kan Aytaç Kurt ''Ben de bu­ra­da bir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak, kim­se­nin hak­kı­nı yemek is­te­mi­yo­rum. kim­se­nin hak­kın­da di­ğe­ri­ne ye­dir­mek is­te­mi­yo­rum, bunu ya­say­la bir ala­ka­sı yok.
Aylin Kılıç ''Bizim Bü­yük­şe­hir ya­sa­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lecek bir yet­ki­miz ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. O ma­hal­le­ler­de ya­şa­yan hal­kın hem be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­ni se­çe­bil­me yet­ki­si­ne sahip ol­ma­sı, aynı za­man­da da hiz­met­ten mağ­dur edil­me­si bizim onay­la­dı­ğı­mız bir durum de­ğil­dir'' dedi.

MHP mec­lis üyesi Emrah Kara ise konu ile ala­ka­lı, ‘’Tugay ar­ka­da­şı­mız, uy­gu­la­ma imar planı olan nok­ta­lar­da, bu alan­la­rı çı­ka­rıp, diğer kır­sal böl­ge­de köyün iç ta­raf­la­rın­da böyle bir şey dü­şün­mü­yo­rum gibi bir şey­den bah­set­ti. Yani yan­lış an­la­ma­dıy­sam. Sa­de­ce uy­gu­la­ma­lı imar pla­nın­dan, Ka­ra­in­cir, ondan sonra, Uşak­lı­lar si­te­si ve uy­gu­la­ma imar planı ya­pıl­mış hali ha­zır­da plan­la il­gi­li bir prob­le­mi ol­ma­yan nok­ta­lar­la il­gi­li bu şe­kil­de ta­sar­ru­fu­nuz ola­cak an­la­dı­ğım ka­da­rıy­la'' dedi.
Tugay Eser '' Bizim da­ya­na­ğı­mız mah­ke­me­nin ka­ra­rı. Biz hukuk dev­le­ti­yiz. Hu­ku­k'un al­dı­ğı ka­rar­la­ra is­ti­na­den, bunu mec­li­si­mi­ze ge­tir­dik. İfa­de­sin­de bu­lun­du.

Top­lan­tı­da, Cum­hur İtti­fa­kı Mec­lis üye­le­ri­nin im­za­sı bu­lu­nan bil­dir­ge­, Aylin Kılıç tarafından  okundu.
Kı­lınç'' Sayın baş­ka­nım, sayın mec­lis üye­le­ri, de­ğer­li basın, de­ğer­li Datça halkı he­pi­ni­ze sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Söz­le­ri­me baş­la­ma­dan önce be­lirt­mek is­te­rim ki bu ça­lış­ma­mı­zı Cum­hur İtti­fa­kı Mec­lis üye­le­ri ola­rak be­ra­ber yap­tık. Bu yüz­den siz­le­re "biz" ola­rak ak­ta­ra­ca­ğım.
Biz, Melis ha­nım­la be­ra­ber ka­dın­la­rı ve an­ne­le­ri ön­ce­le­yecek şe­kil­de se­çil­miş mec­lis üye­le­ri ola­rak bu­ra­da­yız.
Ön­ce­lik­le Cum­hur İtti­fa­kı kadın mec­lis üye­le­ri ola­rak hiç­bir ayrım yap­ma­dan Datça'da ya­şa­yan tüm ka­dın­la­rın sesi ol­ma­ya ha­zı­rız. Bu tem­si­li­ye­tin ve öne­min far­kın­da­yız.
Be­le­di­ye ola­rak Datça'nın kadın dostu bir kent ol­ma­sı en önem­li he­def­le­ri­miz­den biri ol­ma­lı. Bunu diğer kadın mec­lis üye­le­ri ve kent kon­se­yiy­le be­ra­ber el bir­li­ğiy­le ba­şar­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Kadın dostu kent;
bu kav­ra­mın en ön­ce­li­ği gü­ven­lik­tir bunun da ön­ce­li­ği ay­dın­lat­ma­dır. Ma­ale­sef Datça ka­ran­lık (Bu­ra­da halk­tan gelen şi­ka­yet­le­re göre be­lirt­mek is­te­rim ki çocuk park­la­rı, ara so­kak­lar, özel­lik­le sahil şe­ri­di çok ka­ran­lık ve çöp dolu)
Ula­şı­mın be­lir­li sa­at­ler­den sonra ye­ter­siz ol­ma­sı bu yüz­den ka­dı­nın sos­yal­leş­me­si­nin bu sa­at­ler­le kı­sıt­lan­mış ol­ma­sı,
Kal­dı­rım­la­rın ya­pıl­ma­sı ve iyi­leş­ti­ril­me­si,·
Be­le­di­ye tu­va­let­le­ri­nin an­ne­le­re ve en­gel­li­le­re uygun hale ge­ti­ril­me­si ve hij­ye­nik ol­ma­sı (Be­le­di­ye tu­va­let­le­ri­nin hiç­bi­rin­de bebek bakım odası ve pu­set­le gi­ri­le­bi­li­cek alan yok)
İstih­dam ve eko­no­mik fır­sat­lar sağ­la­mak. Baş­ka­nın da seçim dö­ne­min­de vaad et­ti­ği üzere kadın is­tih­dam ofisi ku­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bu­ra­da ka­dın­la­rın üre­ti­me katkı sağ­la­ma­sı­nı amaç­la­yan el sa­nat­la­rı stand­la­rı mev­cut fakat bu stand­lar­la il­gi­li artan şi­ka­yet­ler he­pi­mi­zin ma­lu­mu, üre­ten ka­dın­lar ken­di­le­ri­ne ser­gi­le­yecek alan­lar bu­la­ma­mak­ta­dır; çünkü bir aile­den bir­den çok ki­şi­ye stand ve­ril­me­si ve belki de stand­la­rın ye­ter­siz­li­ği­dir. Her üre­ten ka­dı­na des­tek ol­ma­yı amaç­la­ma­lı­yız. Stand­lar­la il­gi­li so­run­lar dik­ka­te alın­ma­lı­dır.
Cum­hur İtti­fa­kı Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ola­rak Kay­ma­kam­lık­tan, Em­ni­yet­ten ve Jan­dar­ma­dan al­dı­ğı­mız ve­ri­le­re göre Datça'da şid­de­te maruz kal­mış, is­tis­mar edil­miş, uzak­laş­tır­ma ka­ra­rı alın­mış ka­dın­la­rın ve­ri­le­ri Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın çok al­tın­da­dır.
Küçük yerde ya­şa­dı­ğı­mız için Resmi ve­ri­ler­de ol­ma­yan, ma­hal­le bas­kı­sı, aile ya­pı­sı kay­nak­lı ve top­lum­sal kod­lar­dan do­la­yı ka­yıt­dı­şı ka­la­rak em­ni­ye­te ve jan­dar­ma­ya gi­de­me­yen ka­dın­la­rın ol­du­ğu­nu da bi­li­yo­ruz. Bu an­lam­da bize düşen Datça'yı Kadın dostu kent ha­li­ne ge­tir­mek­tir.
Resmi ve­ri­le­rin düşük ol­ma­sı Kadın des­tek hattı bi­ri­mi­nin ku­rul­ma­sı­nı er­te­le­me­me­li­dir. Sayın baş­ka­nın seçim ça­lış­ma­sın­da vaad et­ti­ği üzere kadın des­tek hattı bi­ri­mi­nin ive­di­lik­le açıl­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz. Bu viz­yo­nu ger­çek­leş­tir­mek için eylem planı ya­pıl­ma­sı ve aci­len adım atıl­ma­sı­nı önem­si­yor, bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze düşen her şeyi yap­ma­ya hazır ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­ti­yo­ruz.
Kadın des­tek hattı: Şid­de­te maruz bı­ra­kı­lan ya da bu teh­li­ke al­tın­da olan ka­dın­lar ile sos­yal, hu­kuk­sal ve psi­ko­lo­jik an­lam­da reh­ber­li­ğe ih­ti­yaç duyan ka­dın­la­rın 7/24 sü­rey­le des­tek ala­bil­me­le­ri­ne yö­ne­lik hiz­met su­nul­ma­sı­dır. Kadın des­tek hattı bi­ri­mi be­le­di­ye, sos­yal hiz­met­ler, kay­ma­kam­lık ve em­ni­yet ile iş bir­li­ği içer­sin de bü­tün­sel bir ça­lış­ma yap­ma­lı­dır. Bu yüz­den bu hiz­me­tin uz­man­lar ta­ra­fın­dan su­nul­ma­sı çok önem­li­dir. Uz­man­dan kas­tı­mız işe alım­da li­ya­kat, çünkü gö­rü­yor ve du­yu­yo­ruz ki bu za­ma­na kadar işe alım­lar­da li­ya­kat göz ardı edil­miş­tir.
Örnek ve­recek olur­sak; olay­la­rı en­gel­le­mek için, se­mi­ner ve kon­fe­rans dü­zen­le­mek.
Biz bu ça­lış­ma içe­ri­sin­de ge­rek­li ko­or­di­nas­yon­lar­la ge­rek­li gö­rev­le­ri üst­len­me­ye ha­zı­rız.
Diğer kadın mec­lis üyesi ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da hiç­bir si­ya­si güdüm gö­zet­mek­si­zin bizi bu pro­je­de yal­nız bı­rak­ma­ya­cak­la­rı­na ina­nı­yo­ruz.
Mutlu kadın mutlu top­lum, refah se­vi­ye­si yük­sek top­lum­dur. Say­gı­la­rı­mız­la'' dedi.

Baş­kan Kurt, in­şa­at ya­sa­ğı, 15 Mayıs iti­ba­riy­le baş­la­dı. Biz kaçak olan, ya­sa­ya ay­kı­rı olan hiç bir ya­pı­ya sahip çık­ma­yız. Ke­sin­lik­le bu kaçak ya­pı­lar yı­kı­la­cak. Bazı ar­ka­daş­lar, bu güne kadar ya­pı­lan ya­pı­lar, kap­sam dışı olsun yak­la­şı­mın­da. Bu yan­lış bir yak­la­şım­dır. Bu kaçak ya­pı­la­rı ka­nu­na göre yı­ka­ca­ğız. Adı ne olur­sa olsun, kaçak ka­çak­tır. Kaçak olan ya­pı­lar­la il­gi­li ke­sin­lik­le ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğız. Kı­yı­la­rın iş­ga­li ve kaçak ya­pı­lar ko­nu­sun­da ke­sin­lik­le taviz ver­me­ye­ce­ğiz. Kı­yı­lar Hal­kın­dır. Kıyı ka­nu­na göre kı­yı­lar­da­ki, kaçak olan her şeyi yı­ka­ca­ğız. Bu­ra­la­rın hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne açıl­ma­sı için üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­ca­ğız'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!