.
Muğla
24 Mart, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

''OS­MAN­LI NÜFUS VE TE­MET­TU­AT DEF­TE RİNDE DATÇA'' KİTA­BI­NIN TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

''OS­MAN­LI NÜFUS VE TE­MET­TU­AT DEF­TE RİNDE DATÇA'' KİTA­BI­NIN TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI
Sebiha ARSLAN :Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len '' Os­man­lı Nüfus ve Te­met­tu­at Def­te­rin­de Datça ''ki­ta­bı­nın ta­nı­tım ve bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı, Kay­ma­kam Mesut Çoban Baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

Proje hak­kın­da bilgi veren  Kay­ma­kam Mesut Çoban '' Resmi arşiv ka­yıt­la­rın­dan 3 adet nüfus def­te­ri ve te­met­tu­at def­te­ri­nin gün yü­zü­ne çı­ka­rıl­ma­sı kap­sa­mın­da ça­lış­ma baş­lat­tık. Bu ça­lış­ma sa­ye­sin­de ken­tin ta­ri­hi kim­li­ği­nin yeni ku­şak­la­ra ak­ta­rı­la­rak canlı tu­tul­ma­sı­nı amaç­la­dık. Nüfus def­ter­le­ri sıra ile 1831, 1841,1843 yıl­la­rı­na ait. Te­met­tu­at def­te­ri ise, 1845 yı­lı­na ait. Bu sa­ye­de Datça'da 1841 ve 1845 yıl­la­rı ara­sın­da­ki nüfus ha­re­ket­le­ri­nin gö­rül­me­si he­def­len­mek­te. 1845 Ta­rih­li te­met­tu­at def­te­rin­de ise Dat­ça­da­ki de­mog­ra­fik yapı ,fert dü­ze­yin­de men­kul ve gayri men­kul kay­nak­lar, fer­din yıl­lık ka­zan­cı, iş­let­me­le­rin bü­yük­lü­ğü, top­lam ve ay­rın­tı­lı vergi yükü ve iş­gü­cü, ki­şi­le­rin mes­le­ği, ye­tiş­ti­ri­len zirai ürün ve hay­van­lar, ti­ca­ri ve sınai mü­es­se­se­le­rin ha­re­ket­le­ri gö­rü­le­bi­lecek.
Ay­rı­ca ha­zır­la­na­cak ki­tap­ta, önsöz, sunuş bö­lüm­le­rin­den sonra, Datça'nın Os­man­lı dö­ne­min­de­ki ko­nu­mu ve du­ru­mu­nu or­ta­ya koyan bir “Datça Ta­ri­hi" bö­lü­mü yer ala­cak.
Yük­sek çö­zü­nür­lük­te gö­rün­tü­sü alı­nan def­ter­ler gü­nü­müz Türk­çe­si­ne çe­vi­ri­si ya­pı­la­rak ya­yı­na ha­zır­la­na­cak­tır. 30 Ocak 2023 ta­ri­hi­ne kadar ki­ta­bın bas­kı­ya hazır hale ge­ti­ril­me­si he­def­len­mek­te­yiz'' dedi.
Ki­ta­bı Ori­ji­nal­den Türk­çe' ye çe­vi­ri­si­ni ise TBMM Araş­tır­ma Hiz­met­le­ri Baş­kan­lı­ğı'nda ya­sa­ma uz­ma­nı ola­rak görev yapan, İngi­liz­ce, Fars­ça, İtal­yan­ca ve Os­man­lı­ca bilen, ya­yın­lan­mış telif ve ter­cü­me eser­le­ri bu­lu­nan Se­la­hat­tin Dur­maz ya­pa­cak.

Pro­je­nin Özeti
Os­man­lı Arşiv Bel­ge­le­ri Işı­ğın­da Datça İlçe­si­nin Nüfus Ve Te­met­tu­at Def­ter­le­ri­nin Gün Işı­ğı­na Çı­ka­rıl­ma­sı, söz ­ko­nu­su Def­ter­ler Os­man­lı Dö­ne­mi­ne Bel­ge­sel Açı­dan Işık Tu­ta­ca­ğı Gibi, Aynı Za­man­da Datça'da Kent Kül­tü­rü­nün Olu­şu­mu­na Önem­li Kat­kı­lar Sağ­la­ya­cak­tır.

Proje Amacı /Amaç­la­rı:
Bilgi çağı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan gü­nü­müz­de Ül­ke­le­rin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­nin yük­sel­ti­le­bil­me­si için yerel kal­kın­ma daha çok ön plana çık­mış­tır. Yerel kal­kın­ma­nın ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için yerel doğal kay­nak­lar, ser­ma­ye ve iş­gü­cü­nün bir­lik­te ve ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de işe ko­şul­ma­sı ge­rek­li­li­ği var­dır. Eko­no­mist­ler insan kay­nak­la­rı­nı da ser­ma­ye­nin için­de gös­ter­mek­te­dir­ler.
Yerel kal­kın­ma sü­re­cin­de kent­le­rin ta­ri­hi kim­li­ği­nin bi­lin­me­si, ge­le­ce­ğe yö­ne­lik doğru he­def­ler ko­nul­ma­sı ve doğru adım­lar atıl­ma­sı nok­ta­sın­da, son de­re­ce önem­li­dir. Ku­şak­tan ku­şa­ğa ta­şı­na­rak gü­nü­mü­ze kadar gelen de­ğer­le­rin ko­run­ma­sı ve son­ra­ki nesle ak­ta­rıl­ma­sı kent kim­li­ği­nin oluş­ma­sın­da en büyük ek­ten­dir. Ken­tin coğ­ra­fi do­ku­suy­la bir­lik­te kül­tü­rel ve sa­nat­sal de­ğer­le­ri­nin bir­lik­te oluş­tur­du­ğu kent kim­li­ği canlı tu­tul­maz­sa, kent­ler öz­gün­lü­ğü­nü kay­be­der ve o kent­te ya­şa­yan in­san­lar başka kül­tür ve kim­lik­le­rin et­ki­si al­tın­da yok ol­ma­ya mah­kûm olur­lar. Bu ça­lış­ma ken­tin ta­ri­hi kim­li­ği­nin yeni ku­şak­la­ra ak­ta­rı­la­rak canlı tu­tul­ma­sı­nı amaç­la­mak­ta­dır.

Kitap içe­ri­sin­de yer ala­cak def­ter­ler:
Datça'ya ait üç adet nüfus def­te­ri ve bir adet Te­met­tu­at def­te­ri­nin çe­vi­ri­si ya­pı­la­cak­tır. Nüfus def­ter­le­ri sıra ile­1831, 1841,1843 yıl­la­rı­na ait­tir. Te­met­tu­at def­te­ri ise.1845 yı­lı­na ait­tir. Genel ola­rak bu tür ça­lış­ma­lar­da yal­nız­ca bir adet def­ter çe­vi­ri­si ya­pıl­mak­ta­dır. Bu ça­lış­ma­da dört adet def­ter transk­rip­si­yo­nu ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. Bu sa­ye­de Datça'da 1841 ve 1845 yıl­la­rı ara­sın­da­ki nüfus ha­re­ket­le­ri­nin gö­rül­me­si he­def­len­mek­te­dir
Aynı şe­kil­de­1845 Ta­rih­li te­met­tu­at def­te­rin­de ise
Dat­ça­da­ki de­mog­ra­fik yapı
Fert dü­ze­yin­de men­kul ve gayri men­kul kay­nak­lar
Fer­din yıl­lık ka­zan­cı
İşlet­me­le­rin bü­yük­lü­ğü
Top­lam ve ay­rın­tı­lı vergi yükü ve iş­gü­cü
Ki­şi­le­rin mes­le­ği
Ye­tiş­ti­ri­len zirai ürün ve hay­van­lar
Ti­ca­ri ve sınai mü­es­se­se­ler
Datça nüfus ve te­met­tu­at def­ter­le­ri ,19.yüz yıl or­ta­la­rın­da Datça ve bağlı köy­ler­de ya­şa­mış bölge in­sa­nı­nın hane hane mal var­lık­la­rı ,top­rak ve hay­van ürün­le­ri, dev­le­te ver­dik­le­ri ver­gi­ler, mes­lek­le­ri, başka cins­ten ka­zanç­la­rı dik­kat­li­ce ve cid­di­yet­le ya­zıl­mış­tır ve daha önce hiç­bir yerde ya­yın­lan­ma­mış bi­rin­ci elden özgün arşiv ka­yıt­la­rı.
Datça ile def­ter­le­rin ori­ji­nal ve transk­ript edil­miş di­ji­tal gö­rün­tü­le­ri alı­na­rak Kent Ar­şi­vin­de de­ğer­len­di­ril­mek üzere flaş disk or­ta­mın­da ay­rı­ca tes­lim edi­lecek.

Yük­sek çö­zü­nür­lük­te gö­rün­tü­sü alı­nan def­ter­ler gü­nü­müz Türk­çe­si­ne çe­vi­ri­si ya­pı­la­rak ya­yı­na ha­zır­la­na­cak­tır.
Giriş Bö­lü­mü:
Ha­zır­la­na­cak ki­tap­ta, Önsöz, Sunuş bö­lüm­le­rin­den sonra Datça'nın Os­man­lı dö­ne­min­de­ki ko­nu­mu ve du­ru­mu­nu or­ta­ya koyan bir “Datça Ta­ri­hi" bö­lü­mü yer ala­cak­tır.

Giriş Bö­lü­mü'nden sonra, çe­vi­ri­si ya­pı­lan def­ter­ler: hane ,hane tablo şek­lin­de ve­ri­le­cek­tir. ki­ta­bın so­nun­da çe­vi­ri­le­ri ya­pı­lan ori­ji­nal bel­ge­ler yer ala­cak­tır. en son kıs­mın­da ise in­deks ve kay­nak­ça bö­lü­mü ne yer ve­ri­le­cek­tir

Yeşim Teras Res­to­ran'da ger­çek­le­şen top­lan­tı­ya Datçadaki ya­zar­lar, iş in­san­la­rı esnaf ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!