Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

PROF. DR. ÜSTÜN DÖK­MEN AKTUR SA­KİN­LE­Rİ İLE BİR ARAYA GELDİ

PROF. DR. ÜSTÜN DÖK­MEN AKTUR SA­KİN­LE­Rİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Sebiha ARSLAN :Eği­tim­ci – yazar, psi­ko­log ve TV prog­ram­cı­sı, Prof. Dr. Üstün Dök­men, Aktur sa­kin­le­ri ile buluştu.

İsmail Akşen sah­ne­si' nde ger­çek­le­şen et­kin­lik­te ko­nu­şan Dök­men, 'Ya­rı­na Kim Ka­la­cak' ki­ta­bın­da yer alan, Ev­ren­le uyum­laş­ma sü­re­cin­de va­r ol­mak, Ge­liş­mek, Uz­laş­mak ko­nu­la­rı­nı ele aldı. Dök­men ay­rı­ca yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le ''Cum­hu­ri­ye­ti­miz Türk hal­kı­mı­zın ha­fı­za­sın­da ve ile­le­bet devam edecek. Ata­türk'ümü­zün ma­ne­vi ev­la­dı Ülkü'nün elin­den tut­tu­ğu fo­toğ­ra­fı ise Ata­mı­zın Türk top­lu­mun­da, kız ço­cuk­la­rı­na ve ka­dı­na ver­di­ği önemi vur­gu­la­ma­sını ifade etmesidir'' dedi.
Et­kin­lik soru cevap son­ra­sı ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ki­mi ile son buldu.

Prof. Dr. Üstün Dök­men kim­dir ?
Dök­men 1954 yı­lın­da İstan­bul'da dün­ya­ya geldi. İlk ve Orta öğ­re­ni­mi­ni Er­zu­rum'da ta­mam­la­dı. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Li­se­sin­den mezun oldu. Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji bö­lü­mün­den mezun ol­duk­tan sonra aynı bö­lüm­de uy­gu­la­ma­lı psi­ko­lo­ji ala­nın­da yük­sek li­sans yaptı. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Psi­ko­lo­jik Da­nış­ma ve Reh­ber­lik ala­nın­da 1986 yı­lın­da dok­tor, 1988'de do­çent, 1995'te ise pro­fe­sör un­va­nı­nı aldı. Halen An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si öğ­re­tim üye­si­dir. Dök­men'in bi­lim­sel ki­tap­la­rı­nın ve ma­ka­le­le­ri­nin yanı sıra şiir ki­tap­la­rı ve ti­yat­ro eser­le­ri de bu­lun­mak­ta­dır. 8 yıl bo­yun­ca TRT de 94 bölüm Küçük Şey­ler prog­ra­mı­nı yap­mış­tır. TRT Radyo 3'te opera sa­nat­çı­sı Murat Akar ile bir­lik­te, genç­le­re ope­ra­yı sev­dir­me­ye yö­ne­lik “Biz Kim Opera Kim” adlı prog­ra­mı yap­mış­tır. Bu­gü­ne kadar çok sa­yı­da Av­ru­pa ül­ke­sin­de ve Avust­ral­ya'da, orada ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za maddi kar­şı­lı­ğı ol­ma­dan kon­fe­rans­lar ver­miş­tir. “Küçük Şey­ler” eseri ile Tür­ki­ye Ya­zar­lar Bir­li­ği'nin 2008 yılı De­ne­me da­lın­da­ki ödü­lü­ne layık bu­lun­muş­tur. Prof. Dr. Dök­men, "Üstün Dök­men Yaşam Boyu Ge­li­şim ve Eği­tim Aka­de­mi­si"nin ku­ru­cu­su­dur.
* Prof. Dr. Üstün Dök­men, ku­rum­sal eği­tim ve se­mi­ner­ler­de de yer al­mak­ta.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!