s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SANAT VE EDEBİYATIN BÜ­YÜ­LÜ BU­LUŞ­MA­SI UKKSA'DA

SANAT VE EDEBİYATIN BÜ­YÜ­LÜ BU­LUŞ­MA­SI UKKSA'DA
Ulus­la­ra­ra­sı Kni­dos Kül­tür Sanat Aka­de­mi­si'nde, bu yıl 13'sü dü­zen­le­nen Kni­dos'un Sır 'ı Sanat Fes­ti­va­li, “Can Baba'ya Bin Selam” et­kin­li­ği 11-12 Ağus­tos 2023 ta­rih­le­rin­de “Ede­bi­ yat Bu­luş­ma­sı” üst baş­lı­ğı ile sa­nat­çı­la­ra ve sa­nat­se­ver­le­re ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak.

“ Ede­bi­yat ve Öteki" te­ma­sı ile de­ğer­li ede­bi­yat­çı­lar sa­nat­se­ver­ler­le bir araya ge­le­cek­ler.
Usta ka­lem­le­rin bi­ri­kim­le­ri­ni din­le­mek, şi­irin, ro­ma­nın ve öy­kü­nün bü­yü­lü at­mos­fe­rin­de­ki öte­ki­nin de­rin­li­ği­ne dal­mak, ede­bi­yat­ta "Öteki, Ötesi" ko­nu­la­rı­na ışık tut­mak için siz­le­ri bek­li­yo­ruz.

Ede­bi­yat Bu­luş­ma­sı, sa­nat­se­ver­ler ve ede­bi­yat tut­kun­la­rı için UKKSA' da dop­do­lu et­kin­lik­le­re ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. De­ğer­li şair ve ya­zar­la­rın kat­kı­la­rıy­la or­ta­ya çıkan Bu­luş­ma, ede­bi­ya­tın de­rin­lik­le­ri­ne ine­rek; okur­la­rın çoklu il­gi­le­ri ve ka­rak­ter ça­tış­ma­la­rı ara­sın­da nasıl bir­le­şe­bi­le­ce­ği­ne veya ay­rı­şa­bi­le­ce­ği­ne dair içe­rik­ler su­na­cak.

De­ğer­li şair, yazar, ta­rih­çi ve ede­bi­yat­çı­la­rın ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lım sağ­la­ya­ca­ğı ve sa­nat­se­ver­le­rin bir araya ge­le­ce­ği et­kin­lik­ler­de, Aka­de­mi bah­çe­sin­de, özgün plas­tik sanat eser­le­rin­den ör­nek­le­rin ser­gi­le­ne­ce­ği bir şölen de ger­çek­le­şecek.

Ede­bi­yat Bu­luş­ma­sı, 11 Ağus­tos 2023 ta­ri­hin­de şair, yazar, ta­rih­çi ve oyun­cu Pelin Batu'nun “Ede­bi­yat ve Öteki, Ötesi” ko­nu­lu açı­lış ko­nuş­ma­sı ile saat 18.00'da baş­la­ya­cak.

Şair ve yazar Namık Ku­yum­cu'nun proje ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de ve Datça Be­le­di­ye­si'nin kat­kı­la­rıy­la yü­rü­tü­lecek olan et­kin­li­ğin 1. otu­rum­da Res­sam Umur Tür­ker, “Nev­zat Metin Ara­mız­da” ko­nu­lu ko­nuş­ma­sı ile otu­rum yön­len­di­ri­ci­li­ği­ni ya­pa­cak.

UKKSA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Evrim Başak Ercan, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dev­rim Metin ve şair ve yazar Namık Ku­yum­cu ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­la­cak­lar.

2'ci otu­ru­mun ev sa­hip­li­ği; şair ve yazar Namık Ku­yum­cu'nun su­nu­mu ile baş­la­ya­cak.

“Can Yücel Şiiri ve Öteki, Ötesi” ko­nu­su tar­tı­şı­la­cak.

Şair Sezai Sa­rı­oğ­lu, Can Yücel şi­ir­le­rin­den kur­gu­lan­mış " CAN­ko­lik" baş­lık­lı bir per­for­mans su­na­cak.

Ar­dın­dan sa­ir­ler; Akif Kur­tu­luş, Altay Öktem, Deniz Du­ru­kan, Namık Ku­yum­cu ve Pelin Batu, sa­nat­se­ver­ler ile bu­lu­şa­cak­lar.

Ede­bi­yat Bu­luş­ma­sı'nda ya­zar­lar, şa­ir­ler ve ede­bi­yat ku­ram­cı­la­rı, kendi ya­pıt­la­rın­dan ha­re­ket­le, "Ede­bi­ya­tı­mız­da Öteki" kav­ra­mı­nı tar­tı­şa­cak­lar.

Sa­nat­se­ver­ler ko­nuy­la il­gi­li so­ru­la­rıy­la, inter aktif pay­la­şım­da bu­lu­na­bi­le­cek­ler.
UKKSA,
Ede­bi­yat Bu­luş­ma­sı'nın 2' ci gü­nün­de ise; “Öykü ve Roman'da Öteki” te­ma­sı­nın yön­len­di­ri­ci­si Altay Öktem ile prog­ram açı­la­cak.

Prog­ram akışı;

Aydın Şim­şek, Figen Şa­ka­cı, Ha­ti­ce Mer­yem ve Necla Ak­de­niz, ko­nu­ya ait su­num­la­rıy­la; kendi es­te­tik- sa­nat- dil ve etik bağ­lam­la­rıy­la iliş­ki­len­me­le­ri­ni pay­la­şa­cak­lar.

“Öte­ki­nin Şi­ir­le­ri” te­ma­sı adı al­tın­da ger­çek­le­şecek olan 2. otu­rum­da; şair Akif Kur­tu­luş prog­ra­mı yö­ne­tecek. Altay Öktem, Aydın Şim­şek, Deniz Du­ru­kan, Pelin Batu, Namık Ku­yum­cu ve Sezai Sa­rı­oğ­lu kendi şiir se­rü­ven­le­rin­den ha­re­ket­le; "Şiir ve Öteki" kav­ra­mı­nı an­la­ta­cak­lar. Kendi şi­ir­le­rin­den ör­nek­ler su­na­cak­lar.

PROG­RAM AKIŞI
11 Ağus­tos 2023
Ede­bi­yat ve Öteki, Ötesi
AÇI­LIŞ
18.00
Sunum
Pelin Batu
1. OTU­RUM
18.00 – 19.15
Konu
Nev­zat Metin Ara­mız­da
Yön­len­di­ri­ci ve Ko­nuş­ma­cı
Umur Tür­ker

Ko­nuş­ma­cı­lar
Dev­rim Metin
Evrim Başak Ercan
Namık Ku­yum­cu
2. OTU­RUM
19.30 – 21.00
Konu
Can Yücel Şiiri ve Öteki, Ötesi
Yön­len­di­ri­ci ve Ko­nuş­ma­cı
Namık Ku­yum­cu

Şiir Per­for­man­sı
Sezai Sa­rı­oğ­lu
"Can­ko­lik Kazı"
Ko­nuş­ma­cı­lar
Akif Kur­tu­luş
Altay Öktem
Deniz Du­ru­kan
Pelin Batu

12 Ağus­tos 2023
Ede­bi­ya­tı­mı­zın Öte­ki­si, Öte­ki­nin Ede­bi­ya­tı

1. OTU­RUM
18.00 – 19.15

Konu
Öykü ve Roman'da Öteki

Yön­len­di­ri­ci
Altay Öktem
Ko­nuş­ma­cı­lar
Aydın Şim­şek
Figen Şa­ka­cı
Ha­ti­ce Mer­yem
Necla Ak­de­niz

2. OTU­RUM
19.30 – 21.00

Konu
Öte­ki­nin Şi­ir­le­ri

Yön­len­di­ri­ci ve Ko­nuş­ma­cı
Akif Kur­tu­luş

Ko­nuş­ma­cı­lar
Altay Öktem
Aydın Şim­şek
Deniz Du­ru­kan
Pelin Batu
Namık Ku­yum­cu
Sezai Sa­rı­oğ­lu
Tüm il­gi­li­le­ri ve sa­nat­se­ver­le­ri ara­mız­da gör­mek­ten mut­lu­luk du­ya­rız.
UKKSA - (Ulus­la­ra­ra­sı Kni­dos Kül­tür Sanat Aka­de­mi­si)

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!