Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SİMİ ADASI DATÇA'DAKİ DEP­REM­ZE­DE­LER İÇİN 177 KOLİ YAR­DIM MAL­ZE­ME­Sİ İLE 10 BİN EURO YARDIM'da BULUNDU

SİMİ ADASI DATÇA'DAKİ DEP­REM­ZE­DE­LER İÇİN 177 KOLİ YAR­DIM MAL­ZE­ME­Sİ İLE 10 BİN EURO YARDIM'da BULUNDU
Sebiha ARSLAN :Datça'ya en yakın Yu­na­nis­tan'ın Simi (Söm­be­ki) Ada­sın­dan dep­rem­ze­de­ler için, ko­li­ler­le yar­dım mal­ze­me­si geldi. Simi Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eleft­he­ri­os Pa­pa­ka­lo­do­ukas yar­dım mal­ze­me­le­ri ile Datça'ya ge­le­rek, “İki komşu hal­kın da­ya­nış­ma­sı­nı gös­ter­mek için bu­ra­da­yız. Acı­nı­zı pay­la­şı­yo­ruz. Datça'da bu­lu­nan dep­rem­ze­de­le­re, Simi hal­kı­nın geç­miş olsun di­lek­le­ri­ni ge­tir­dim. Tür­ki­ye'ye geç­miş olsun” dedi. Simi Be­le­di­ye Baş­ka­nı Eleft­he­ri­os Pa­pa­ka­lo­do­ukas, be­ra­be­rin­de gelen heyet ve Datça'da ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­yan, Hasan Çıp­lak ile yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni kendi tek­ne­le­ri ile gidip alan, Yavuz Ay­de­niz, Ser­kan Soy­tok, Murat Cen­net, Uğur Kan­tar­lı, Ahmet Öz­türk ve Barış An­tal­ya­lı' yı, Datça Li­man­da, Kay­ma­kam­lık yet­ki­li­le­ri, AK Parti Mec­lis üyesi Haluk Laçin, Be­le­di­ye Baş­kan yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ve va­tan­daş­lar kar­şı­la­dı.

Simi Be­le­di­ye­si ko­or­di­ne­sin­de, 3 tekne do­lu­su Datça'ya ge­ti­ri­len, gıda mal­ze­me­si, bat­ta­ni­ye, yor­gan, çar­şaf, oyun­cak, kı­ya­fet, te­miz­lik ve hij­yen mal­ze­me­le­rin­den olu­şan 177 koli mal­ze­me, Datça Kay­ma­kam­lık gö­rev­li­le­ri, Datça MAG-AME ekip­le­ri, güm­rük me­mur­la­rı ve gö­nül­lü yar­dım­se­ver­ler ta­ra­fın­dan, kam­yon­la­ra yük­le­ne­rek, Datça Kay­ma­kam­lı­ğı Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­nas­yo­nun­da, Ata­türk Spor Sa­lo­nun­da­ki de­po­la­ma ala­nı­na tes­lim edil­di.
Ay­rı­ca Simi halkı, 10 bin  Euro,  para yar­dı­mında da bulundu.

LAÇİN'DEN SİMİ HAL­KI­NA TE­ŞEK­KÜR
AK Parti Mec­lis üyesi Haluk Laçin, “Dep­rem do­la­yı­sıy­la acı­mız büyük. Bu ko­nu­da Datça'da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­ra komşu ada­mız Simi'de yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­mış­lar. Bun­la­rı Datça'ya ge­tir­di­ler. Ken­di­le­ri­ne hal­kı­mız adına te­şek­kür ettim. Ger­çek­ten böyle bir günde in­san­lık na­mı­na ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­da emeği geçen her­ke­se Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na ve mec­lis üye­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum''
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!