s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

Site sa­kin­le­ri çö­rek­len­miş­ti! Artık hal­kın!

Site sa­kin­le­ri çö­rek­len­miş­ti! Artık hal­kın!
Sebiha ARSLAN:Kum­luk sa­hi­li­nin ar­dın­dan, Datça Ka­ra­in­cir si­te­si sa­hi­li de, Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hal­kın daha rahat kul­la­na­bi­le­ce­ği şe­kil­de dü­zen­len­di. Ka­ra­in­cir tatil si­te­si yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan sa­hi­le di­ki­len “Ka­ra­in­cir tatil si­te­si sa­kin­le­ri­ne ait­tir” ta­be­la­sı’ da ye­rin­den sö­kü­le­rek kal­dı­rıl­dı.


Datça Be­le­di­ye­si ise bu du­ru­mu ‘’Hal­kı­mı­za müjde; Ka­ra­in­cir Sa­hi­li Ye­ni­den Kul­la­nım­da!’’ no­tuy­la pay­laş­tı.
Ya­pı­lan açık­la­ma­nın de­va­mın­da ‘’Sev­gi­li Hem­şeh­ri­le­ri­miz,
Datça Be­le­di­ye­si ola­rak, siz­le­rin yaşam ka­li­te­si­ni ar­tır­mak ve do­ğa­nın sun­du­ğu gü­zel­lik­ler­den eşit şe­kil­de ya­rar­lan­ma­nı­zı sağ­la­mak en önem­li ön­ce­li­ği­miz­dir. Bu doğ­rul­tu­da, Kum­luk sa­hi­li­nin ar­dın­dan şimdi de Ka­ra­in­cir sa­hi­li­ni hal­kı­mı­zın kul­la­nı­mı­na geri ka­zan­dır­dık.

Bil­di­ği­niz üzere, kı­yı­lar dev­le­tin hüküm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da­dır ve her­ke­sin eşit ve ser­best ola­rak ya­rar­lan­ma­sı­na açık­tır. Kıyı ve sahil şe­rit­le­rin­den ya­rar­lan­ma ko­nu­sun­da ön­ce­lik­li ola­rak kamu ya­ra­rı­nı gö­zet­mek­te­yiz. Bu pren­sip doğ­rul­tu­sun­da, Ka­ra­in­cir sa­hi­lin­de ya­şa­nan du­ru­ma hızlı bir şe­kil­de mü­da­ha­le ettik.
Ka­ra­in­cir tatil si­te­si yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan sa­hi­le di­ki­len “Ka­ra­in­cir tatil si­te­si sa­kin­le­ri­ne ait­tir” ta­be­la­sı, za­bı­ta ekip­le­ri­mi­zin etkin mü­da­ha­le­si so­nu­cun­da kal­dı­rıl­mış­tır. Böy­le­ce, sa­hi­li­miz tek­rar tüm hal­kı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açıl­mış­tır.

Hal­kı­mı­zın deniz ve sahil key­fi­ni en iyi şe­kil­de ya­şa­ya­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­mız ara­lık­sız devam ede­cek­tir. Do­ğa­mı­zı ko­ru­ya­rak, ortak alan­la­rı­mı­zın her­kes ta­ra­fın­dan eşit şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak en büyük gö­re­vi­miz­dir.

Güzel Datça’mızın tüm sa­hil­le­rin­de öz­gür­ce vakit ge­çir­me­ni­zi diler, bu sü­reç­te des­te­ği­niz ve an­la­yı­şı­nız için te­şek­kür ede­riz.Sevgi ve say­gı­la­rı­mız­la’’ denildi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 2
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!