Muğla
04 Aralık, 2023, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SU PAT­LAK­LA­RI YİNE HORT­LA­DI!

SU PAT­LAK­LA­RI YİNE HORT­LA­DI!
Sebiha ARSLAN :------Alt yapıyı ye­ni­le­mek, yada iyi­leş­tir­mek için hala neyi bek­li­yor­su­nuz!?------" Bizim öde­di­ği­miz ver­gi­ler­ ile alı­nan araçlara, özel şo­för tahsis edip mesai sa­at­le­rin­de, ev gez­me­si­ne gi­di­yor­lar”------Dat­ça­'nın pat­la­ğı­nı çat­la­ğı­nı haber yap­mak­tan biz bık­tık, siz vur­dum­duy­maz­lık­tan bık­ma­dı­nız !Datça ge­ne­lin­de mey­da­na gelen su pat­lak­la­rı yine can sık­ma­ya baş­la­dı. Bazı pat­lak­lar şe­la­le­ye döndü, akan tonlarca su, de­ni­ze ka­rı­şa­rak deniz su­yu­nu kahverengiye ce­vir­di! Dat­ça­'da­ki alt yapı ye­ter­siz­li­ği ve yet­ki­li­le­rin ye­te­ri kadar mü­da­ha­le­de bu­lun­ma­ma­sı nedeniyle, ilçe ge­ne­lin­de su pat­lak­la­rı yine nük­set­ti. Ma­hal­le ara­la­rın­dan akan ton­lar­ca su, de­ni­ze ka­rı­şa­rak, de­ni­zin ren­gi­ni de kahverengiye çevirdi

19 Eylül salı günü, İskele Ma­hal­le­si Petya si­te­si önün­de mey­da­na gelen ve şe­la­le­yi anım­sat­ma­yan su pat­la­ğı­na va­tan­daş­lar­da isyan etti. De­fa­lar­ca Datça  MUSKİ ve Datça Be­le­di­ye­si­ni ara­dı­ğı­nı iddia eden va­tan­daş­lar "Bizim gör­dü­ğü­mü­zü onlar gör­mü­yor­ mu, hep­si­ mi kör ?Bu kadar vur­dum duy­maz­lık­ olmaz, bu ka­da­rı­na ­da pes" dedi.
Sa­at­ler, hatta gün­ler sonra ya­pı­lan pat­lak­la­ra su ke­sin­ti­le­ri­ de ek­le­nin­ce, il­çe­de­ki yaşam, ya­şa­nıl­maz hal aldı.

Tür­ki­ye'nin en pa­ha­lı su­yu­nu öde­di­ği­miz halde yine su­su­zuz!

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, Muğla ve ge­ne­lin­de, Datça dahil en pa­ha­lı suyun öden­di­ği böl­ge­de, en önem­li so­runla­r­dan biri olan su­suz­lu­ğa karşı yet­ki­li­le­rin ses­siz kal­ma­sı, alt yapı yada iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­ma­sı, va­tan­da­şı da isyan et­tir­di
“Bizim öde­di­ği­miz ver­gi­ler­ ile alı­nan araçlara , özel şo­för tahsis edip  mesai sa­at­le­rin­de, ev gez­me­si­ne gi­di­yor­lar"

Va­tan­daş­lar ga­ze­te­mi­ze yap­tık­la­rı serzenişte "Gü­ze­lim Dat­ça'­mız kötü yö­ne­ti­ci­le­rin elin­de heba olu­yor. Ton­lar­ca su boşu bo­şu­na akar­ken hiç mi vic­dan­la­rı sız­la­mı­yor, an­la­mı­yo­ruz. Kol­tuk­la­rın­dan bi zah­met kal­kıp ve öde­di­ği­miz ver­gi­ler ile alı­nan özel şo­för­lü araç­lar­la mesai sa­at­le­rin­de, hasta zi­ya­re­ti­ne ve ev gez­me­le­ri­ne giden, Datça Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri, bu za­man­la­rı­nı Dat­ça'­nın ve ma­hal­le­le­ri­nin içler acısı ha­li­ni gör­me­de kul­lan­sın­lar.  Zi­ya­ret­le­ri­ni ise mesai sa­at­le­ri son­ra­sı kendi im­kan­la­rı ile ye­ri­ne ge­tir­sin­ler. Çok madah bir şey yap­mış gibi birde sos­yal medya he­sap­la­rın­da boy boy resim pay­la­şı­yor­lar. Hiç ça­lı­şır­ken, in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nur­ken, resim yada açık­la­ma gö­re­mi­yo­ruz, çünkü yok" ifa­de­lerin­de bu­lunul­du.


Va­tan­daş­lar ay­rı­ca Datça Be­le­di­yesinin  kaçak ya­pı­laş­ma­ya karşı da vur­dum duy­maz tavır gös­ter­di­ği­ni de iddia ede­rek "Kaçak ya­pı­laş­ma­lar­da hız kes­me­den devam edi­yor. Her geçen gün ar­tı­yor. Bazı bi­na­lar mü­hür­le­nip ce­za­sı ke­si­li­yor. ?Ekip­ler daha böl­ge­den ay­rıl­ma­dan in­şa­atl­arı­na devam edi­yor­lar. ?De­ne­tim yok, takip yok, yap­tı­rım yok. Bunların yaptığı, Dostlar alışverişte görsün'' denildi.
 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!